Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 12. 12. 2014.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Ján Lisko, 2. Anton Janáčik.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 10. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
 11. Určenie platu starostu obce
 12. Návrhy VZN o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady, návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Nesluša č. 4/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu na rok 2015 - schválenie
 13. Interpelácie poslancov
 14. Rekapitulácia prijatých uznesení
 15. Záver

1)  doterajší starosta obce Ing. Marian Chovaňák otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ, privítal prítomných, zvlášť novozvolenú starostku Ing. Zuzanu Jancovú a novozvolených poslancov.

2) starosta určil: zapisovateľku – Ing. J. Gúcka; - boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Ján Lisko, Anton Janáčik.

3) Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Jaroslava Vojteková informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Doterajší starosta Ing. Marian Chovaňák vyzval novozvolenú starostku Ing. Zuzanu Jancovú na zloženie sľubu.

4) Novozvolená starostka prečítala sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostky uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“, ktorý potvrdila podpisom pod text sľubu, prebrala osvedčenie od predsedníčky miestnej volebnej komisie a od Ing. Chovaňáka insígnie a prevzala vedenie zasadnutia OZ.

5) Následne starostka prečítala znenie sľubu poslanca: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Novozvolení poslanci potvrdili sľub svojím podpisom a prebrali osvedčenia od predsedníčky miestnej volebnej komisie.

6) Novozvolená starostka obce Ing. Zuzana Jancová predniesla príhovor, v ktorom poďakovala občanom za dôveru a sľúbila, že bude hájiť záujmy všetkých občanov bez rozdielu. Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľku a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. U-1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a vystúpenie novozvoleného starostu. OZ konštatuje, že

 1. 1. novozvolená starostka obce Ing. Zuzana Jancová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce;
 2. 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala, Mgr. Miroslav Kubala, Ján Lisko, Vincent Nemček, Pavol Škuta zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. - Uznesenie č. U-2/2014

7) OZ schválilo program ustanovujúceho zasadnutia OZ. - Uznesenie č. U-3/2014

8) Obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Ing. Mariana Chovaňáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. - Uznesenie č. U-4/2014

10) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo zriadenie komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej, komisie výstavby a územného plánovania, komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia a komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport. - Uznesenie č. U-5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši zvolilo predsedov komisií:

 • Ing. Jozef Kubala - predseda komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej
 • Vincent Nemček - predseda komisie výstavby a územného plánovania
 • Ing. Augustín Chovaňák - predseda komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia
 • Pavol Janec - predseda komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport - Uznesenia č. U-6/2014, U-7/2014, U-8/2014, U-9/2014

11) Obecné zastupiteľstvo určilo plat starostky obce. - Uznesenie č. U-10/2014

12) OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2014 s navrhnutými úpravami tak, ako bolo predložené (prílohy). - Uznesenie č. U-11/2014

OZ schválilo Dodatok č. 1 k VZN obce Nesluša č. 4/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu s navrhnutými úpravami tak, ako bol predložený (prílohy). - Uznesenie č. U-12/2014

OZ schválilo predložené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o miestnych daniach č. 2/2014 s dodatočnými úpravami (prílohy):

 1. § 14 Základ a sadzba dane bod 2 sa upravuje: Sadzba dane za psa staršieho ako 6 mesiacov je 6 €/1 rok;
 2. § 16 Základ a sadzba dane sa upravuje ako bol predložený v návrhu upraveného VZN;
 3. V § 27 Základ a sadzba dane sa za písmená a) a b) dopĺňa písmeno c) v znení: Sadzba dane vo výške 10,- €/ 1 nevýherný hrací prístroj slúžiaci na rozvoj športového odvetvia – šípky, stolný futbal, biliard, bowling/1 kalendárny rok. - Uznesenie č. U-13/2014

13) Ing. Marian Chovaňák informoval poslancov o doručení návrhu Územného plánu obce Nesluša.

14) Zapisovateľka zrekapitulovala poslancom prijaté uznesenia.

15) Starostka ukončila rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.