Zápisnica z ustanovujúceho zasadania OZ, konaného 27. 12. 2010.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Anton Janáčik, Ján Lisko;
Návrhová komisia: predseda: Jaroslav Nekoranec, členovia: Anton Ďuriaš, Milan Pospíšil.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie o zvolení novozvolenému starostovi a poslancov obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu zvoleného starostu
 5. Zloženie sľubu poslancov OZ
 6. Príhovor zvoleného starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania OZ
 8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
 9. Voľba mandátovej komisie , návrhovej komisie a volebnej komisie, ďalších komisií a voľba ich predsedov (členov)
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Záver

Program rokovania bol prítomnými poslancami jednohlasne odsúhlasený.

K bodu 1-7

Zasadanie otvoril a prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil prítomných s programom rokovania a určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu. Vyzval predsedu miestnej volebnej komisie, aby prítomných oboznámil s výsledkami volieb do samosprávy obce. Opätovne zvolený starosta zložil predpísaný sľub starostu. Zvolení poslanci zložili sľub poslanca. Starosta predniesol príhovor, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

K bodu 8

V tomto bode starosta vyzval poslancov, aby poverili jedného poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. Poslanec Milan Pospíšil navrhol poslanca Antona Ďuriaša. Anton Ďuriaš bol hlasovaním ostatných členov OZ poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.

K bodu 9

Na návrh poslancov boli doplnené a zriadené nasledovné komisie:

 1. komisiu výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia;
 2. komisiu finančnú a správy obecného majetku;
 3. komisiu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva;
 4. komisiu pre čerpanie eurofondov;
 5. komisiu pre školstvo, šport, mládež a kultúru;
 6. komisiu pre sociálne veci a rodinu

a zároveň boli zvolení predsedovia vyššie zriadených komisií:

 1. Mariána Chovaňáka – pre komisiu výstavby, ÚP a ochrany ŽP;
 2. Mgr. Jaroslava Nekoranca – pre komisiu finančnú a správy OM;
 3. Doc. Mgr. Ing. Milana Pospíšila, PhD – pre komisiu PLVH;
 4. Doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc. – pre komisiu čerpania eurofondov;
 5. Augustu Plošticovú – pre komisiu školstva, športu, mládeže a kultúry;
 6. Mgr. Annu Pospíšilovú – pre komisiu sociálnych vecí a rodiny.

K bodu 10

Starosta v súvislosti s odsúhlasením odmeny k základnému platu navrhol, že sa vzdáva 10 % zo stanovených 30% . Poslanci mali viacero návrhov, Ján Lisko, aby plat starostu ostal nezmenený, Anton Ďuriaš navrhuje, aby sa odmeny vyplácali štvrťročne podľa zásluh a nie mesačne. Rudolf Jantošík je toho názoru, že odmeny majú byť odmenou za dobre vykonanú prácu a nemusia byť pevnou tarifou, tá môže byť rôzna teda i vyššia ako doposiaľ stanovená. Poslanci sa napokon uzhodli nasledovne:

 1. plat starostu obce v zmysle Zák. 289/2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253 /1994 Z.z. vo výške 2,41-násobku priemerného mesačného platu a 30 percent odmeny po skončení štvrťročného obdobia na základe uznesenia schváleného OZ;
 2. plat zástupcu starostu obce – 200 EUR/mes.;
 3. odmeny poslancom OZ – 34 EUR/zasadanie, resp. 17 EUR/ mimoriadne zasadanie;
 4. odmeny predsedom komisií – 34 EUR/ zasadanie;
 5. odmeny členom komisií – 10 EUR/zasadanie;
 6. sobášiacich: Mgr. Jaroslava Nekoranca a Augustu Plošticovú.

K bodu 11 - diskusia

V tomto bode starosta konštatoval, že v zmysle zákona do 60 dní navrhne jedného z poslancov na funkciu zástupcu starostu, ktorý bude volený obecným zastupiteľstvom. Predsedov komisií vyzval, aby na najbližšie zasadanie OZ predložili návrhy na členov komisií z radov poslancov a odborníkov. OZ doporučuje predsedom komisií predložiť návrhy k tomuto bodu na najbližšom zasadaní OZ.

Poslanec Anton Ďuriaš navrhol, aby hlavný kontrolór zverejňoval informácie poslancom OZ v elektronickej podobe: po skončení kalendárneho mesiaca zoskenovať do elektronickej podoby PDF všetky došlé faktúry, dohody o vykonaní práce, príkazné zmluvy, zápisnice zo zasadania OZ, uznesenia OZ a uvedené doklady rozoslať elektronickou poštou poslancom, ktorí musia byť náležite informovaní o finančných tokoch v obci.

Ďalej starosta apeloval na poslancov, aby taktiež predložili písomné návrhy na použitie finančných prostriedkov v rámci prípravy rozpočtu na rok 2011 a to do 15. januára 2011. Návrh strostu bol zapracovaný do bodu OZ doporučuje.

Poslanec Jaroslav Nekoranec navrhol obnoviť slávnostné uvítania detí do života. Návrh bude rozdiskutovaný na najbližšom OZ. Poslanec Ďuriaš doporučuje stanoviť termíny zasadaní okolo 14 v mesiaci.

Poslanec Jaroslav Král navrhuje posledné pracovné piatky. OZ doporučuje starostovi stanoviť termín zasadnutí OZ na posledný pracovný piatok v mesiaci o 15. hodine (najbližšie zasadnutie OZ dňa 28. januára 2011).

Poslankyňa Augusta Plošticová navrhla, aby sa verejné zasadanie OZ uskutočnilo 1 až 2-krát do roka v katolícko - kultúrnom dome. OZ doporučuje starostovi obce zvolávať verejné zasadnutia OZ 1 – 2 krát ročne do katolícko -
kultúrneho domu.

Návrh na uznesenie z ustanovujúceho zasadania predniesol predseda návrhovej komisie Jaroslav Nekoranec. Po prečítaní návrhu na uznesenie starosta upozornil, že do návrhu sa dostali neprerokované body týkajúce sa zvýšenia úväzku kontrolóra, ktoré neboli predmetom rokovania, preto navrhol aby sa body týkajúce sa skenovania došlých faktúr, dohôd o vykonaní práce, príkazných zmlúv a s tým súvisiace zvýšenie úväzku kontrolóra na 50% z uznesenia vyradili, pretože neboli riadne resp. vôbec prerokované. Ich prerokovanie odporučil na ďaľšie zasadnutie OZ.

Hlasovanie : Za: 10 poslanci, proti: 0, jeden poslanec (Anton Ďuriaš) sa zdržal hlasovania.

Ustanovujúce uznesenie 27. 12. 2010 bolo prítomnými poslancami schválené.

K bodu - záver:

Starosta obce prítomným poslancom poďakoval za účasť a zasadanie ukončil.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.