Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 23. 09. 2010.

Prítomní: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Marta Valiašková;
Overovatelia: Marián Chovaňák, Anton Janáčik;
Návrhová komisia: predseda Jaroslav Nekoranec, členovia Anton Ďuriaš, Milan Pospíšil.

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadania
 2. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
 3. Finančná situácia obce
 4. Rôzne
 5. Žiadosti
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

K bodu 1

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce. prítomných poslancov oboznámil s programom rokovania, určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

K bodu 2

Starosta zhodnotil plnenie uznesení: body B 1 až 8 z uznesenia č. V/2010 boli všetky splnené. Bod D-Z -splnené. Na ostatných sa priebežne pracuje. K bodu E-1 - presunutý na jarné obdobie. E-2: fin. komisia preverila čerpanie finanč. prostriedkov na akcie Neslušský chomút a Rocknes - bez pripomienok - správa priložená. E-3: Prevedené, správa priložená. E-4, 5: presúva sa na ďalšie zasadnutie, E-6: splnené.

K bodu 5

Odsúhlasená zmena v poradí prejednávnia bodov programu.

OZ schvaľuje:

1. P. Jaroslave Janáčovej prenájom pozemku pri starej školskej bytovke za obvyklých podmienok.

2. Dmda, Valjašek, Tichý - poskytnutie kanalizačných rúr na dažďovú vodu v dĺžke 30 m - zaradiť do budúceho rozpočtu.

3. Žiadosti MUDr. Róberta Patyka o odstránenie dvoch stromov a zakrytie studne v areáli bývalej MŠ - povolenie vybaví lng. Jana Škutová.

4. Žiadosť FK TJ Nesluša o poskytnutie fin. príspevku 300 € pre J. Rapušáka za úraz pri futbalovom stretnutí.

5. Žiadosť I. Bieleša na pokrytie nákladov pri realizácii osvetlenia prístupovej cesty k rodinnému domu vo výške 200 €.

6. Žiadosť zam. Obecného úradu — p.Košeckej a p.Kubalovej o finančnú úhradu kurzu v čiastke 159 € - 50 %.

7. Finančnú pôžičku Filipovi Janišovi na úhradu dlhu v sociálnej poisťovni na základe zmluvy o pôžičke s dobou splatnosti 2 roky, uhradiť poisťovni na základe predložených dokladov. lnú výpomoc neschvaľuje.

8. Žiadosť Anny Tordovej o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 200 €.

9. Žiadosť Karola Žabku a manželky Agnesy Žabkovej o poskytnutiejednorázovej finančnej výpomoci vo výške 50 €.

10. Žiadosť Ľudovíta Liptaja a manželky Jany Liptajovej o jednorazovú fin. výpomoc 400 €.

11. Žiadosť Kamila Hoffera o jednorazovú fin.výpomoc vo výške 300 €.

12. Finančnú čiastku 400 € na zakúpenie elektronického registra kníh do miestnej knižnice.

13. Finančnú čiastku 100 € pre Jaroslava Mindeka za úraz na fut. ihrisku.

14. Úpravu rozpočtu v príslušnej kapitole - týkajúci sa dokladu V 732 - na 2500 € pre AFuS.

15. Finančnú odmenu pre starostu obce lng. M. Chovaňáka 1000 € pri príležitosti jeho životného jubilea - 50 rokov.

OZ neschvaľuje

1. Žiadosť Miroslava Dmdu o prenájom časti školského pozemku. OZ súhlasí iba s najnutnejšou úpravou okolia studne - t. j. osadenie skruže na zamedzenie zatekania povrchovej vody do studne.

2. Žiadosť Urbariátu o odpredaj miestnosti v bývalom zdravotnom stredisku, súhlasí iba s prenájmom.

K bodu 3

O finančnej situácii poslancov informoval starosta - mesiac november sa ukončil s problémami, v decembri by sa mala fin. situácia stabilizovať, ale výpadok fin. prostriedkov stále chýba, najviac je postihnutá ZŠ, ktorej v 12/2010 chýbajú financie na výplaty.

K bodu 4

Starosta informoval:

 • o rekonštrukcii ZŠ - eur.fondy - úrad pre verejné obstarávanie nám nariadil zrušiť - VO,
 • ROEP - starosta má prísľub, že do konca roka bude všetko zapisané,
 • informoval o miestnom rozhlase - bol kúpený nový zosilovač,
 • ohľadom zmluvy o výstavbe bytov - tu nemáme, pripomienka poslanca M. Chovanca - obec nepotrebovala mat' zmluvu podľa zák.

Duriaš - chce vidieť zmluvy nájomných bytov na ZS. trvá na tom, aby kontrolór zabezpečil zmluvy z katastra.

Pospíšil - aký zisk z toho mala obec.

Kubala - chcel vidieť zmluvu o prenájme priestorov pre firmu Jozefa Koptáka, prečo to neschválilo zastupiteľstvo.

Janáčik - prečo sa nedávajú žiadne žiadosti o dotácie na VÚC.

Starosta - žiadosti na VÚC sa posielali pre Chomut, Žiarinku - neboli schválené.

K bodu 6

Návrh na uznesenie č. Vl/2010 predniesol predseda návrhovej komisie J. Nekoranec.

Hlasovanie: za - 8 poslancov, proti - 0, zdržali sa - 3 (Ďuriaš, Kubala, Chovaňák).

OZ návrh uznesenia č.Vl/2010 zo dňa 17. 11. 2010 schválilo.

K bodu 7

Starosta obce poďakoval prítomým poslancom za spoluprácu za celé volebné obdobie
a zasadnutie ukončil.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.