Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 23. 09. 2010.

Prítomní: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Marta Valiašková;
Overovatelia: Ján Lisko, Anton Janáčik;
Návrhová komisia: predseda Miloš Chovanec, členovia Marián Chovaňák, Milan Pospíšil.

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadania
 2. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
 3. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2010
 4. Plnenie rozpočtu 1 - 6/2010 - finančná situácia obce
 5. Rôzne
 6. Žiadosti
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

K bodu 1

Zasadnutie otvoril a prítomných na zasadnutí privítal starosta obce. oboznámil ich s programom rokovania. určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

K bodu 2

Starosta vyhodnotil splnenie uznesení z minulého zastupiteľstva. K bodu D-1: termín splnenia je do 30. 09. 2010. Bod D-2 bol opätovne prejednaný s poverením vypracovať projekt. ak by vypracovanie nepresiahlo sumu 400 €. Bod D-3 - osadiť rúru u Adamkov - rúry sú už kúpené a práce sa prevedú do konca mesiaca. Body 4. 5. 9 z finančných dôvodov neboli splnené. Body D-6, 7, 8 majú termín splnenia do 30.9. 2010 až 31 .10.2010. K plneniu uznesení z minulého zastupiteľstva sa vyjadril aj hlavný kontrolór a predložil obecnému zastupiteľstvu správu, ktorá je súčasťou zápisnice.

K bodu 3

Ďalším bodom jednania bolo určenie počtu poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2010. Tu OZ schválilo 11 poslancov pre celú obec, teda 1 volebný obvod. Hlasovanie: za 10 poslancov, proti 1 poslanec (Duriaš). OZ schvaľuje.

K bodu 4

Poslancom OZ bolo predložené skutočné čerpanie programového rozpočtu obce Nesluša k 31. 08. 2010 v písomnej forme. Dalej starosta informoval poslancov OZ otom. že obec aj naďalej funguje v krízovom režime a využíva sa kontokorentný úver v banke.

K bodu 5

Starosta informoval:

 • o rekonštrukcii ZŠ-žiadosť je schválená. spis posunutý. do konca mesiaca by malo prísť rozhodnutie. dotácia 500 318 €,
 • odkanalizovanie dolných Kysúc je schválené. zahrnuté obce Povina, KNM, Radoľa, Nesluša,začiatok prác je plánovaný na jeseň 2011,
 • o rekonštrukcii hornej školy-stavebné povolenie platné. čakáme na výzvu regionálneho operačného programu,
 • o stave zápisu do ROEPU-malo by to byť doriešene' do konca roka 2010.

Ďuriaš - chce vidieť nájomné zmluvy o prevode bytov na ZS a vyúčtovanie Rocknesu a akcie Chomút, ďalej trvá na zrušení dohody s Mrenkom v Kys. Lieskovci - starosta informuje, že dohoda nieje. Je založené len združenie.

Umiestniť v rýnku tabuľu, že cesta na nižný koniec je slepá, lebo blúdia aj kamióny a na nižnom konci sa nemôžu otočiť.

Kubala - žiada uvoľniť finančné prostriedky na opravu žľabov na pekárni.

Pospíšilová - žiada opravu parkiet v telocvični ZŠ, sú vyduté.

Lisko - žiada dať zákaz sypania smeti do rieky na viaceré miesta, ďalej zaasfaltovať cestu pri fare až ku plotu.

Janáčik - bolo by dobré naplánovať cestu cez nižný koniec do KNM v prípade uzavretia hlavnej cesty do Nesluše.

Pospíšil - žiada zakryť kanál na "Kalincovom potoku", ďalej informuje, že p. Lisko betonuje chodník mimo vytýčenej trasy, ktorú mu určila stavebná komisia.

K bodu 6

1. OZ schvaľuje jednorazovú sociálnu výpomoc rodine zosnulej p. Harvančákovej vo výške 500 €. Sociálnu výpomoc vyplatiť p. Júliusovi Sucháňovi.

2. OZ schvaľuje p. Jaroslave Šidlovej na úhradu nákladov na pohreb brata Ficka sumu 400 €.

3. OZ schvaľuje p. Márii Vavrovej jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 200 €.

4. OZ zamieta p. Vlaste Židkovej odškodné za spadnutie v dome smútku a schvaľuje jej jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 200 €.

5. OZ schvaľuje prenájom pozemku Jozefovi Liskovi za účelom parkovacieho miesta o ploche 20 m2 pri bytovke č. 838 za obvyklých podmienok ako ostatným občanom.

6. OZ schvaľuje p. Vlaste Vlčkovej jednorazovú sociálnu výpomoc za opatrovanie invalidného manžela vo výške 200 €.

K bodu 7

Návrh na uznesenie č. V./2010 predniesol predseda návrhovej komisie.

Hlasovanie: za: 10 poslancov, proti: 1 poslanec (Duriaš).

OZ návrh uznesenia č.V./2010 zo dňa 23. 09. 2010 schválilo.

K bodu 8

Starosta obce prítomným poslancom poďakoval za účasť, určil termin ďalšieho zasadnutia na 22. 10. 2010 a zasadnutie ukončil.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.