Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 29. 07. 2010.

Prítomní: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Anton Janáčik, Ján Lisko;
Návrhová komisia: predseda Jaroslav Nekoranec, členovia Anton Ďuriaš, Ján Vojtek.

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadania
 2. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
 3. Finančná situácia obce
 4. Rekonštrukcia ZS - ROP infraštruktúra vzdelávania
 5. Rôzne
 6. Žiadosti
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

K bodu 1

Zasadanie otvoril a prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania a určil zapisovatel'ku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

K bodu 2

V tomto bode predniesol i návrh odmeňovania poslancov a členov komisií, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. OZ Odmeňovací poriadok jednohlasne schvaľuje.

Starosta vyhodnotil plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadania. Ostáva riešiť petíciu občanov týkajúcu sa dvojsmernej premávky na vyšnej ceste a kanalizáciu pri p. Bučkovej (pri zlepšení fin. situácie).

K bodu 3

Finančnú situáciu zhodnotil priaznivejšie ako v predchádzajúcom mesiaci. Faktúry sú uhradené. Predpokladá, že v mesiaci októbri by stav na účte mohol byť v pluse. Informáciu zobralo OZ na vedomie.

K bodu 4

Poslanci boli ďalej informovaní starostom o víťazovi na obstarávacie práce pre ZŠ v hodnote 500 000 €. Jedná sa o firmu Eltos s. r. o. z Kysuckého Lieskovca. Ministerstvo po overení podpisov obstarávania prizve zainteresovaných k podpisu zmluvy. Poslanec Jaroslav Nekoranec podotkol, že je potrebné dbať na bezpečnosť pri práci v objekte, aby sa predišlo možnému úrazu. Starosta informoval o rozsahu rekonštrukcie objektu, ktorá bude spočivat' vo výmene vchodov, WC, vybudovanie triedy pre dielenské práce, zateplenie, rekonštrukcia elektriky, kúrenia a vybavenie počítačovej triedy.

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o začatí rekonštrukcie Základnej školy v Nesluši firmou Eltos Zilina v rozsahu 500 000 € a o rozsahu rekonštrukčných prác.

K bodu 5

V rôznom poslanec Ján Lisko upozornil na tok vody z časti obce Brezové. Navrhuje, vrámci finančných možností odvodniť túto časť. Starosta k uvedenému dodáva, že postupne sa takéto závady odstraňujú, naposledy pomohlo vyčistenie stokovej rúry, ktorá bola zanesená nečistotami v časti obce od Janáčika k Burdiakovi. Poslanec
Anton Ďuriaš pripomína oplotenie objektu DOS na dolnom konci a vyčistenie vodného toku v dolnej časti obce. Starosta odpovedá, že objekt sa oplotí, nakoľko to nie je až taká položka a práca bude vykonaná svojpomocne s pracovnými silami, ktoré máme. S vyčistením divokých skládok - okolie kontajneru pod rómskou osadou sa už započalo, boli odvezené 3 velkokapacitné kontejnery a v prácach sa bude pokračovať. Poslanec Ján Vojtek požaduje taktiež odvodnenie časti miestnej komunikácie u Adamkov osadením PVC rúry v dlžke cca 6 m. Poslanec Anton Janáčik urguje vybudovanie rozhlasu v časti pod jeho rodinným domom. Starosta k uvedenému hovorí, že požiadavky sú registrované, budú sa realizovať postupne, súvisia však so stavom finančnej situácie.

K bodu 6

1.Žiadosť Jána Vojteka o obnovu informačných tabúľ. OZ schvaľuje žiadateľovi finančný príspevok na obnovu informačných tabúľ vo výške 300 € pre ZO SZOPK v Nesluši stým, že tabule budú obnovené do 30. 09. 2010.

2. Žiadosť Martina Valjaška a spol. o zrušenie uznesenia o obojsmernej premávke na vyšnej ceste. OZ zobralo na vedomie a ukladá prerokovať dopravné značenie ohľadom obojsmernej premávky vyšnej cesty s DI PZ v KNM do 31. 08. 2010.

3. Žiadosť okresnej organizácie včelárov o sponzorský príspevok. OZ schvaľuje príspevok vo výške 100 €.

4. Žiadosť občanov o jednorázový finančný príspevok sociálne odkázaným občanom OZ schvaľuje nasledovne:

 • Márii Liskovej, bytom Nesluša č. 938 vo výške 200 €,
 • Gabriele Harvančákovej, bytom Nesluša č. 1027 vo výške 300 €,
 • Márii Štrbovej, Nesluša č. 71 vo výške 200 €,
 • Zuzane Kršíkovej, bytom Nesluša 60 vo výške 200 €,
 • Jane Plevkovej, bytom Nesluša č. 379 vo výške 200 €,
 • Monike Janáčikovej, bytom Nesluša č. 863 vo výške 100 €.

5. Žiadosti občanov o odpredaj zmontovaných autobusových zástavok. OZ schvaľuje odpredaj materiálu zo zastávok SAD podľa jednotlivých žiadostí v cene železného šrotu žiadateľom: Milan Vnuk, Nesluša 498; Milan Hrubý, Nesluša 969; Rastislav Juríček, Nesluša 856.

6.Žiadost' Vladimíra Vlčka, bytom Nesluša 1027 o odpredaj pozemku pri ZS. OZ schvaľuje žiadosť Vladimira Vlčka, bytom Nesluša 1027 o odpredaj pozemku pod vybudovaným prístreškom za cenu 3,30 € za štvorcový meter.

7. Žiadosť Janky Šidlovej, bytom Nesluša 1157 o odpredaj pozemku pri ZS pod garáž. OZ schvaľuje odpredaj pozemku pri ZS pod garáž v cene 3,30 € za štvorcový meter.

8. Žiadosť Milana Vnuka, bytom Nesluša 498 o odpredaj pozemku po bývalej zastávke SAD. OZ schvaľuje žiadosť Milana Vnuka Nesluša 498 oodpredaj pozemku po bývalej zastávke SAD v cene 3,30 € za štvorcový meter.

9.Žiadosť Stanislava Slíža, Nesluša č. 963 o odpredaj pozemku pri hornej škole. OZ žiadosť zamieta. V prípade záujmu môže OcÚ ponúknuť iba nájomnú zmluvu.

10.Žiadost' Veroniky Chovancovej, bytom Nesluša č. 143. OZ žiadosť zamieta a trvá na svojom pôvodnom uznesení.

K bodu 7

Návrh na uznesenie č. IV./2010 predniesol predseda návrhovej komisie.

Hlasovanie: poslanci jednohlasne odsúhlasili prednesený návrh na uznesenie.

Uznesenie č. IV./2010 zo dňa 15.4.2010 bolo prítomnými poslancami schválené.

K bodu 10 - záver

Starosta obce prítomným poslancom poďakoval za účasť a zasadanie ukončil.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.