Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 15. 04. 2010.

Prítomní: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Anton Janáčik, Ján Lisko;
Návrhová komisia: predseda Ján Vojtek, členovia Anton Ďuriaš, Vladimír Urban.

Program rokovania

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
  3. VZN obce Nesluša o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
  4. Plnenie rozpočtu 2009
  5. Programový rozpočet na roky 2010 - 2013
  6. Novela Zák. č. 5/2004 Zb. z. o službách zamestnanosti - príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
  7. Rôzne
  8. Žiadosti
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

K bodu 1

Zasadanie otvoril a prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania a určil zapisovatel'ku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

K bodu 2

Starosta vyhodnotil plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadania. K bodu D-1 bol zo strany katastrálneho úradu daný prísľub, že zápis vlastníckych práv ROEP — u budú zapísané do konca mája. Bod D-2 ostáva nesplnený z dôvodu nepriaznivého počasia. K uloženému bodu D-3 bola navrhnutá možnosť o predlženie pracovnej doby ešte jedného dňa okrem stredy prerokovaná s poštovým úradom. Pracovná doba na všetkých poštových úradoch je jednotná, tým že je jeden deň dlhý, pošta ide až na ďalší t. j. s oneskorením. K bodu D-4 predseda finančnej komisie predniesol správu k pohl'adávkam obce, ktorá tvorí k zápisnici prilohu č. 1. K bodu 5 - predseda komisie PLVH informoval prítomných s výsledkom rokovania komisie, kde zistili, že skutočný stav nie je zhodný s pozemkovoknižným, navrhuje vstúpiť do jednania s vlastníkmi, aby sa osobne vyjadrili o súhlase odpredaja pozemkov pre účely zriadenia vytypovanej prístupovej komunikácie k novej zástavbe RD. Uloha trvá. Kontrolór obce odporúča schváliť rozpočet obce a podané písomné pripomienky k rozpočtu prediskutovat. Správa kontrolóra obce tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

K bodu 3

VZN obce Nesluša o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi - návrh predniesol starosta obce.

Poslanci nemali pripomienky až na zmenu bodu 5 - o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje OZ a v bode 6 - do 30 prac. dní od prejednania žiadosti na OZ písomne vyrozumieť žiadateľa.

Hlasovanie: za 9 poslancov, zdržali sa 2 (Ďuriaš, Pospíšil). OZ schvaľuje.

K bodu 4, 5 a 6

Plnenie rozpočtu 2009 - v krátkosti prehodnotil starosta obce Pripomienky k rozpočtu podali 4 poslanci a 1 občianka. Tvoria prílohu zápisnice. V bode starosta informoval poslancov o neposkytnutí dotácie z daňového úradu za 1 mesiac, čo samozrejme naruší realizáciu platieb a možno i výplaty zamestnancom. Dotácia bude realizovaná dodatočne. Z výnosu dane sa finančné prostriedky využívajú účelne a hlavne šetrne. Väčšina možných prác sa realizuje svojpomocne. Napríklad siete k individuálnej zástavbe sa taktiež realizujú v spolupráci s našimi pracovníkmi - soc. služby a pracovníkmi VPP.

Pozvanie p. Štefanca — majiteľa pekárne na najbližšie zasadanie OZ vo veci riešenia otázky neuhradených pohľadávok zotrváva. Starosta ďalej informoval v rámci rozpočtu o pokračovaní výmeny okien v ZŠ a MŠ, čím samozrejme očakáva návratnosť investície v úspore energií. Na pripomienku poslancov, že treba rátať i s financiami na zlepšenie kvality vody starosta dodáva, že okolo vody bolo vykonané kus roboty (všetko je zdokumentované) vody je v obci dostatok, je potrebné ešte dobudovať malé objekty pri vodojemoch na uskladnenie filtračných zariadení, pričom znova budeme pracovať s vlastnými pracovnými silami. Starosta informoval poslancov o novele Zák. č. 5/2004 Zb. z. o službách zamestnanosti - príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.

Hlasovanie k rozpočtu: za - 7 poslancov, proti - 3 poslanci (Ďuriaš, Kubala, Pospíši), zdržala sa - 1 (Pospíšilová).

K bodu 7

V rôznom poslanec Vojtek navrhuje na podnet občanov spojazdniť vyšnú cestu obojsmerne s osadením značky "zákaz státia". Poslankyňa Pospíšilová poukázala i na kritický úsek vozovky - čo sa týka premávky v časti nad kostolom. Poslanec Lisko informoval prítomných o porade s advokátom, týkajúcej sa zmluvy, ktorú má uzatvorenú s obcou. Zmluva je podl'a vyjadrenia advokáta platná, nakolko nie sú porušené zmluvné podmienky, dokladovať výdavky resp. náklady obci nemusí. Kontrolór trvá na dodatku k zmluve. Poslanec Anton Janáčik má dotaz , či sa uhrádzajú priebežne pohľadávky. Na otázku odpovedá kontrolór obce, že pohľadávky sú priebežne uhrádzané. Ďalej sa informoval o dotáciách z eurofondov. Starosta k uvedenému odpovedá, že zadané sú 3 podklady a čaká na vyhodnotenie. Poslanec Janáčik sa tiež informoval o započatí rekonštrukcie centra. Starosta uvažuje nad možnosťou zveľadiť centrum svojpomocne, t. j. so spomínanými zamestnancami sociálneho podniku a VPP.

Poslanec Pospíšil sa zaujíma, v akom štádiu je územný plán obce. Starosta informuje poslancov, že UQ pozostáva z viacerých etáp. V rámci Lietapy boli vykonané prieskumy a rozbory. Dalšia etapa obsahuje spresnenie a zadanie UP.

K bodu 8

1. Žiadosť Knižného centra, Predmestská 51, Žilina 0 finančný príspevok od obce na vydanie knihy Clovek je koruna potvorstva. ktorej autorom je náš rodák Ján Grešák. OZ schvaľuje žiadatel'ovi finančný príspevok na vydanie knihy Človek je koruna potvorstva vo výške 500 €.

2. Žiadosť poslankyne Pospíšilovej o zníženie, resp. úhradu poplatkov za návštevu krúžkov cestou obce a to pre deti zo soc. slabých rodín a tiež úhradu platby za dozor učiteľa pri jednodňových akciách poriadaných mimo školy - exkurzie a zájazdy 2 CVČ.

3. Žiadosť Obce Rudina o sponzorský príspevok na vlastivednú publikáciu o obci. OZ zamieta žiadosť z dôvodu zlej finančnej situácie.

4. Žiadosť Petra Kubalu, bytom Nesluša o prenájom pozemku KN 3140/2 a 3140/3. OZ zobralo na vedomie.

5. Žiadosť Jaroslavova Kormana, bytom Nesluša č.954 o zakúpenie odvodňovacích rúr. v dĺžke 40m v blízkosti novostavby RD. OZ schvaľuje.

6. Žiadosť Zdenky Vlčkovej, bytom Nesluša 62 o soc. výpomoc jednorazovú z dôvodu opatery postihnutého syna. OZ schvaľuje 200 €.

7. Žiadosť Kataríny Janišovej . bytom Nesluša 169 o soc. výpomoc jednorazovú nenávratnu. OZ schvaľuje 200 €.

8. Žiadosť ZO Únie nevidiacich v Kysuckom Novom Meste o finančný prispevok nenávratný. OZ schvaľuje 100 €.

9. MO SČK v Nesluši - navýšenie o 200 €. OZ schvaľuje.

10. Žiadosť Anny Štrkáčovej, bytom Nesluša 694 o finančnú výpomoc na kúpu unimobunky. OZ zamieta.

11. Žiadosť občianskeho združenia LUMEN o úhradu príspevku za ubytovanie rodiny Štrkáčovej v zariadení. Pozn.: Rodina nemá záujem o ďalší pobyt v centre. OZ zamieta.

K bodu 9

Návrh na uznesenie č. II./2010 predniesol predseda návrhovej komisie.

Hlasovanie: poslanci odsúhlasili prednesený návrh na uznesenie nasledovným hlasovaním: Za — 9 poslancov, proti — 0, zdržali sa hlasovania: 2 poslanci (Ďuriaš, Pospíšil).

Uznesenie č. ll./2010 zo dňa 15. 04. 2010 bolo prítomnými poslancami schválené.

K bodu 10 - záver

Starosta obce prítomným poslancom poďakoval za účasť a zasadanie ukončil.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.