Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 18. 02. 2010.

Prítomní: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Marián Chovaňák, Július Špirec;
Návrhová komisia: predseda Vladimír Urban, členovia Anton Ďuriaš, Peter Kubala.

Program rokovania

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
  3. Plnenie rozpočtu 2009 predloženie
  4. Návrh rozpočtu na rok 2010
  5. Obecný sociálny podnik Nesluša
  6. Rôzne
  7. Žiadosti
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zasadanie otvoril a prítomných na zasadaní privítal starosta obce. oboznámil ich s programom rokovania a určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

Na požiadanie poslanca Ďuríaša uprednostnili prerokovať požiadavku prítomných hostí na zasadaní OZ pred ostatnými bodmi rokovania.

Prítomní hostia - stavebníci (lokalita Puškátka) sa informovali o možnosti zlegalizovania prístupovej cesty k plánovanej zástavbe. Starosta vysvetlil skutočnosť, že existujúca "poľná prístupová komunikácia" vedie po súkromných pozemkoch a potrebné je s vlastníkmi nehnuteľností vstúpiť do jednania. Poslanec Pospíšil navrhuje napojiť sa na existujúcu komunikáciu, t. j. pokračovať cez radovú zástavbu. Starosta doporučil, aby sa zišla komisia PLVH a posúdila, ktorý variant prístupovej komunikácie k novostavbám by bol najvhodnejší, nakoľko je potrebné osloviť vlastníkov nehnuteľností.

OZ navrhnutú úlohu ukladá komisii PLVH.

K bodu 2

Kontrolór upozornil na nesplnené body z predchádzajúcich uznesení. Tieto sa zrealizujú vo vyhovujúcejšom počasí — v jarnom období.

K uloženému bodu vykonať kontrolu dokladov u správcu cintorína dodal, že doklady mu správca odmietol poskytnúť, žiada uložiť správcovi cintorína termín vydania dokladov ku kontrole do 31. 03. 2010. Správca cintorína sa k uvedenému vyjadril, že po porade s advokátom si utvrdil názor, že nie je povinný predkladať doklady na kontrolu hlavnému kontrolórovi obce, nakoľko nie je zamestnancom obce.

K bodu 3 a 4

Starosta informuje prítomných, že navrhnutý rozpočet je naozaj dôsledne vypracovaný, prísun finančných prostriedkov bude oproti minulému roku krátený o 6 mil. Poslancov žiada, aby si predložený návrh dôkladne preštudovali a prípadne návrhy na zmenu podali písomne do konca februára, ale samozrejme i s návrhom z ktorej kapitoly požadujú presun finančných prostriedkov.

K bodu 5

Poslanec Peter Kubala poukázal na prijímanie pracovníkov do pracovného pomeru - do zriadeného sociálneho podniku. Starosta k uvedenému dodal, že štruktúra sociálneho podniku bola predložená poslancom na predchádzajúcich rokovaniach poslanci teda boli oboznámení, koľko pracovných miest bude vytvorených a tiež, aké sú podmienky prijatia, t. j. že zamestnanci musia spĺňat stanovené kritéria ako napr evidencia na ÚP, znížená pracovná schopnosť na obsadenie niektorých miest a pod.

Doplnil informáciu, že sociálny podnik zamestnáva 10 pracovníkov a to: stavebná časti (4 prac. miesta), životné prostredie "odpady a starostlivosť o vodu" (2 pracovné miesta), tkáčska a keramická dielňa (4 pracovné miesta). Spolu 10 pracovných miest a chránená dielňa — bývalá DOS 10 pracovných miest.

K bodu 6

V rôznom starosta obce upozornil kontrolóra obce na nevhodný odev a obuv v akom sa pohybuje v úradnej budove počas svojej pracovnej doby.

Ďalej poslanec Anton Ďuriaš navrhol, aby so domu smútku boli zakúpené vhodné koberce, nakoľkoje dlažba hladká a hrozí nebezpečenstvo úrazu ušmyknutím. OZ návrh schvaľuje.

Poslanec Milan Pospíšil navrhuje doložiť k rozpočtu aj pohľadávky obce. OZ ukladá finančnej komisii predložiť stav pohľadávok na d'alšie rokovanie.

Poslanec Anton Janáčik sa informuje, kedy získa LV na pozemky vysporiadané cestou ROEP-u. Starosta uvádza, že ROEP bol ukončený, rozhodnutia odoslané a samotný zápis na LV realizuje katastrálny úrad. Obec "môže" požiadať kataster o dynamickejšie vybavovanie. OZ ukladá požiadať katastrálny úrad o možnost' dynamickejšieho zápisu vlastníckych práv žiadateľov.

Poslanec Anton Janáčik sa ďalej informoval o možnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. Starosta dodáva, že zvyšné dodatky (doloženie dokladov) je potrebné zrealizovať do 3 mesiacov.

Poslanec Milan Pospíšil urgoval doriešiť k spokojnosti občanov spláškové Odvodnenie u Hollých. OZ ukladá doriešit' spláškovú kanalizáciu u Holých.

K bodu 7

1. Žiadosť Stanislavy Janáčikovej, bytom Nesluša 1135 o finančný príspevokjednorazový na vykrytie výdavkov. OZ schvaľuje finančný príspevok jednorazový nenávratný vo výške 500 € žiadateľke Stanislave Janáčikovej, bytom Nesluša 1135.

2. Žiadosť Rudolfa Janáčika o finančný príspevok jednorazový nenávratný na úhradu študijných nákladov pre dcéru Moniku. OZ schvaľuje finančný príspevok jednorazový nenávratný Monike Janáčikovej bytom Nesluša č. 863 výške 300 €.

3. Žiadosť Anny Vlčkovej, bytom Nesluša č. 43 o finančný príspevok jednorazový nenávratný na vykrytie zlej finančnej situácie. OZ schvaľuje finančný príspevokjednorazový nenávratný vo výške 150 € Anne Vlčkovej, bytom Nesluša č. 43.

4. Žiadosť Zdenky Drugovej. bytom Nesluša č.25 o materiálnu výpomoc — 50 m kanalizačných rúr na Odvodnenie pozemku v miestnej časti Pálenice. OZ schvaľuje materiálnu výpomoc Zdenke Drugovej, bytom Nesluša 25 zakúpením 50 m kanalizačných rúr na Odvodnenie pozemku.

5. Žiadosť Petry Janecovej . bytiom Nesluša č. 855 o finančný príspevok jednorazový nenávratný na preklenutie zlej finančnej situácie s 2 malými deťmi. OZ schvaľuje finančný príspevok jednorazový nenávratný Petre Janecovej, bytom Nesluša č. 85 vo výške 300 € na preklenutie zlej finančnej situácie s 2 malými deťmi.

6. Žiadosť Štefana Zagrapana, bytom Nesluša č. 573 o materiálnu pomoc na spevnenie regulácie v časti obce u Platkov. OZ schvaľuje materiálnu výpomoc občanom u Plátkov — zakúpením lomového kameňa (1 auto).

7. Žiadosť manželov Kočicových, bytom Nesluša 265 o finančný príspevok jednorazový nenávratný z dôvodu zvýšených výdavkov na lieky. OZ schvaľuje finančný príspevok jednorazový nenávratný vo výške 200 € manželom Kočicovým, bytom Nesluša 265 z dôvodu zvýšených výdavkov na lieky.

8. Na podnet poslanca Ďuriaša sa poslanci uzhodli na návrhu zakúpiť vhodný druh koberca do domu smútku, ktorý by zabránil ušmyknutiu na keramickej dlažbe v priestoroch domu smútku. OZ schvaľuje zakúpenie vhodného koberca do domu smútku.

9. Žiadosť Stanislava Hlinu, bytom Nesluša 942 o bezplatný odber vody z obecného vodojemu. OZ žiadosť Stanislava Hlinu, bytom Nesluša 942 zamieta, nakoľko žiadosť už bola predmetom rokovania.

10. Žiadosť Martiny Štrkačovej. bytom Nesluša 694 o poskytnutie pôžičky na zakúpenie unimobunky. OZ zamieta.

12. Žiadosť Marcely Štrkáčovej, bytom Nesluša 694 o pridelenie pozemku pod unimobunku. OZ zamieta.

K bodu 8

Návrh na uznesenie č. I./2010 predniesol predseda návrhovej komisie.

Hlasovanie: poslanci jednohlasne odsúhlasili prednesený návrh na uznesenie.

Uznesenie č. I./ zo dňa 18. 02. 2010 bolo prítomnými poslancami schválené.

K bodu 9 - Záver

Starosta obce prítomným poslancom poďakoval za účasť a zasadanie ukončil.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.