Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 30. 04. 2009.

Prítomní: viď prezenčná listina (6 poslancov);
Neprítomní: Ján Lisko, Július Špirec, Jaroslav Nekoranec, Vladimír Urban, Ján Vojtek;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Anton Janáčik, Anton Ďuriaš;
Návrhová komisia: predseda: Milan Pospíšil, Marián Chovaňák, Anna Pospíšilová.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Odsúhlasenie k podnikaniu zvoleného hlavného kontrolóra obce
  3. Odsúhlasenie mzdy zvolenému hlavnému kontrolórovi obce
  4. Návrh na uznesenie
  5. Záver

K bodu 1:

Prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s dvoma bodmi programu, určil overovateľov zápisnice, a navrhol predsedu a členov návrhovej komisie, čo bolo hlasovaním poslancov odsúhlasené.

K bodu 2:

Starosta obce dal prítomným poslancom hlasovať za bod č. 2 programu rokovania.

Hlasovanie: 6 prítomných poslancov hlasovalo za odsúhlasenie podnikania nového kontrolóra obce.

OZ udeľuje súhlas k podnikaniu zvoleného hlavného kontrolóra obce Daniela Ševčíka, bytom Nesluša č. 827.

K bodu 3:

Poslanci sa uzhodli na odmeňovaní hlavného kontrolóra v súlade so zákonom o čom dal starosta obce hlasovať.

Hlasovanie: 6 poslancov za.

OZ súhlasí s vyplácaním mzdy hlavného kontrolóra v zmysle zákona.

K bodu 4:

Návrh na uznesenie č. V./2009 predniesol predseda návrhovej komisie.

Hlasovanie: za: 6 poslancov.

Uznesenie č. V./2009 zo dňa 30. 04. bolo prítomnými poslancami schválené. Po odsúhlasení uznesenia starosta obce požiadal do zápisu uviesť svoje stanovisko, v nasledovnom znení: Dnes prijaté uznesenie budem musieť v zákonom stanovenej lehote 10 dní náležite preskúmať. Okolnosti: jednak, že bolo riadne prijaté predchádzajúce uznesenia, ktoré chce dnes schválené uznesenie zmeniť a tiež spôsob zvolania tohoto zasadania, keď hlavný kontrolór po neudelení súhlasu k podnikaniu sa chopil aktivity a sám spísal petíciu na zvolanie ďalšieho zastupiteľstva, sám obiehal s touto petíciou jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva a podľa vyjadrení poslancov, ktorí túto petíciu nepodpísali a ospravedlnili svoju neúčasť, dokonca prostredníctvom svojej rodiny a ovplyvňovaním rodinných príslušníkov poslancov vytváral nátlak na podpis tejto petície, s cieľom udeliť súhlas k podnikaniu a upraviť svoje platové podmienky, čo možno charakterizovať ako porušovanie zákona, pretože požiadať o zvolanie zastupiteľstva môžu iba poslanci a nie kontrolór, čo až hraničí s trestným činom zneužívania právomocí verejného činiteľa a spolu z rozporom s riadne schváleným rozpočtom, keď pre plat kontrolóra bola vymedzená čiastka vo výške 1991 EUR odpovedajúca mzde 100 EUR v hrubom ma vedú k pochybnostiam, či výkon tohoto uznesenia obecného zastupiteľstva neodporuje zákonu a či je pre obec výhodné. O výsledku môjho rozhodnutia vás budem informovať písomne a prostredníctvom webovej stránky. Poslanec Ďuriaš žiadal do zápisu uviesť, že podpisovú akciu za zvolanie riadneho zasadania OZ inicioval on sám a nie Daniel Ševčík.

Záver:

Poslancom za účasť poďakoval a zasadanie ukončil starosta obce.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.