Zápisnica z mimoriadneho zasadania OZ, konaného 17. 04. 2009.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Neprítomní: Anton Janáčik, Anna Posdpíšilová;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Anton Ďuriaš, Ján Lisko;
Návrhová komisia: predseda: Marián Chovaňák, Vladimír Urban, Július Špirec.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Súhlas OZ k podnikaniu novozvoleného hlavného kontrolóra obce
  3. Náležitosti nájomnej zmluvy na prenájom Bufetu Večierka v prospech Ivety Kubalovej
  4. Návrh na uznesenie – záver

K bodu 1:

Prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s dvoma bodmi programu, určil overovateľov zápisnice, a navrhol predsedu a členov návrhovej komisie, čo bolo hlasovaním poslancov odsúhlasené.

K bodu 2:

Starosta obce informoval prítomných poslancov so skutočnosťou, že na III. riadnom zasadaní OZ pri voľbe kontrolóra obce nebol OZ schválený súhlas k podnikaniu hlavného kontrolóra. Z uvedeného dôvodu zvolal mimoriadne zasadanie, aby dal hlasovať o tomto bode. Prítomných bolo 7 poslancov. Za súhlas na podnikanie vo funkcii novozvoleného kontrolóra obce hlasovali 3 poslanci. Proti podnikaniu hlasovali 4 poslanci. (Po hlasovaní prišli na rokovanie ďalší 2 poslanci: Milan Pospíšil a Jaroslav Nekoranec)

OZ neudeľuje súhlas k podnikaniu zvoleného hlavného kontrolóra obce.

K bodu 3:

Starosta vyzval poslanca Petra Kubalu, aby sa vyjadril k náležitostiam zmluvy Bufetu Večierka. Tento je názoru, že cena za nájom by mala ostať nezmenená. Starosta dal hlasovať o cene 1 200 € ročne.

OZ stanovuje podnájomcovi Ivete Kubalovej, bytom Nesluša č. 1029 cenu 1 200 € ročne (slovomjedentisícdvesto EUR za rok) za prenájom stavby so súpisným č. 1085 - Bufetu Večierka postavenú na pozemku parcelné číslo 1394/2 o celkovej výmere podlahovej plochy 32 m2 a pozemku 1394/1 o výmere 390 m2.

K bodu 4:

Návrh na uznesenie č. IV./2009 predniesol predseda návrhovej komisie.

Hlasovanie: za: 5 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania, 3 poslanci boli proti.

Uznesenie č. IV./2009 zo dňa 17. 04. bolo prítomnými poslancami schválené.

Záver:

Poslancom za účasť poďakoval a mimoriadne zasadanie ukončil starosta obce.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.