Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 08. 04. 2009.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Jaroslav Nekoranec, Vladimír Urban;
Návrhová komisia: predseda: Ján Vojtek, Marián Chovaňák, Anna Pospíšilová.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
  3. Voľby hlavného kontrolóra obce
  4. Zmluva o založení združenia obcí EKOSEP - KYSUCE
  5. Žiadosti
  6. Rôzne
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

K bodu 1:

Prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania a určil overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

K bodu 2:

Starosta obce oboznámil poslancov s výsledkom rokovania s riaditeľkou Ústavu soc. starostlivosti vo veci uloženého uznesenia II./2009 bod D-1 týkajúceho sa upozornenia poslanca na nefunkčnosť septiku pri budove DSS popisné č. 382. Septik je pravidelne vyprázdňovaný, čo potvrdzuje i poslanec, no i napriek tomu navrhuje obhliadku komisiou
PLVH, nakoľko si myslí, že dochádza k „presakovaniu“ v okolí septiku, čo možno vidieť voľným okom.

OZ ukladá komisii PLVH vykonať obhliadku septiku pri ÚSS v Nesluši – popisné č. 382 a navrhnúť opatrenia na odstránenie závad.

V tomto bode predložil i správu za MŠ, ktorá je prílohou č. 1 zápisnice.

K bodu 3:

Starosta obce dal hlasovať o spôsobe voľby kontrolóra . Poslanci jednohlasne súhlasili s tajnou voľbou. OZ navrhlo volebnú komisiu v zložení: Jaroslav Nekoranec, Anton Ďuriaš a Milan Pospíšil. Títo boli jednohlasne odsúhlasení. Starosta konštatoval, že sú prihlásení traja záujemci a pristúpil k otváraniu obálok. Prihlášky podali:

Daniel Ševčík, bytom Nesluša č. 827, Ivan Hrubý Nesluša č. 722 a Ing. Jaroslava Vojteková, Nesluša č. 230.

Poslanci tajným hlasovaním zvolili do funkcie kontrolóra obce na roky 2009 – 2015 Daniela Ševčíka, bytom Nesluša 827. (Hlasovanie: Daniel Ševčík – 6 hlasov, Ivan Hrubý – 5 hlasov, Ing. Jaroslava Vojteková – 0 hlasov).

K bodu 4:

Starosta poslancom predniesol návrh, ktorý bol predmetom riešenia všetkých starostov obcí dolných kysúc, týkajúci sa vstupu obcí, teda aj našej, do združenia EKOSEPU – Kysuce. Skonštatoval, že sa jedná o zastrešené miesto zberu , ktorým bude Kysucký Lieskovec. Dodal, že od zmluvy sa dá hocikedy odstúpiť. O uvedenom návrhu dal hlasovať:

Hlasovanie: za hlasovalo 5 poslancov, 2 boli proti, štyria sa zdržali hlasovania.

OZ zobralo návrh na vstup obce Nesluša do združenia EKOSEP Kysuce na vedomie a návrh schválilo.

K bodu 5:

Žiadosť Ivety Kubalovej, bytom Nesluša č. 1029 o prenájom objektu popisné č. 1085 v centre obce na dobu 10 rokov.

Hlasovanie – jednohlasne odsúhlasené OZ schvaľuje prenájom objektu 1085 v centre obce žiadateľke Ivete Kubalovej, bytom Nesluša č. 1029 na dobu 10 rokov s možnosťou vypovedania zmluvy s polročnou lehotou zo strany obce z dôvodu odstránenia stavby, zmeny stavby a zmeny účelu užívania stavby.

K bodu 6:

V rôznom vystúpil poslanec Marián Chovaňák, ktorý predniesol správu o pohľadávkach, týkajúcich sa daní z nehnuteľností . Táto tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Na základe predloženej správy poslanci uložili správcovi daní prešetriť možnosti vymáhania neuhradených pohľadávok v zmysle zákona a informovať členov finančnej komisie resp. OZ. OZ tiež ukladá OcÚ prizvať nájomcu pekárne Pavla Štefanca na ďalšie OZ za účelom dohody týkajúcej sa vysporiadania finančných nedoplatkov voči obci. Poslanec Ján Lisko pripomienkoval, že je potrebné ešte venovať pozornosť dostatku vody obyvateľom. Starosta k uvedenému informoval, že je naplánovaná kontrola celého potrubia prístrojom, ktorý zachytí poruchovosť potrubia a táto bude samozrejme ihneď predmetom odstránenia. Poslanec Pospíšil navrhol preveriť výstavbu miestnej komunikácie v časti „Kalincov potok“,či sa buduje v súlade s existujúcim geometrickým plánom. OZ túto úlohu ukladá komisii výstavby.

Starosta pripomenul poslancom – predsedom inventarizačných komisií , že do konca mája je potrebné vykonať fyzickú inventúru , ktorá bude súčasťou auditu. Účtovnú závierku za rok 2008 je potrebné overiť auditom a to do konca VI./2009.

OZ ukladá inventarizačným komisiám vykonať fyzickú inventúru do konca mája 2009 a overiť účtovnú závierku auditom za rok 2008. OZ novozvolenému kontrolórovi obce ukladá vykonať kontrolu hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami v organizáciách: TJ, MO ZPCCH, správe cintorína, MO ČK, DHZ a CVČ.

K bodu 7:

Návrh na uznesenie č. III./2009 predniesol predseda návrhovej komisie.

Hlasovanie: Za: 9 poslancov, 2 sa zrdžali hlasovania (Anton Ďuriaš, Peter Kubala) proti nebol nik.

Uznesenie č. III./2009 zo dňa 08. 04. bolo prítomnými poslancami schválené.

Záver:

Poslancom za účasť poďakoval a zasadanie ukončil starosta obce.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.