Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 20. 02. 2009.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Neprítomný: Július Špirec;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Ján Vojtek, Vladimír Urban;
Návrhová komisia: predseda: Anna Pospíšilová, Marián Chovaňák, Ján Lisko.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Úprava poplatkov vyberaných obcou Nesluša
  3. Správa hlavného kontrolóra
  4. Plnenie rozpočtu 2008
  5. Návrh programového rozpočtu 2009 - 2011
  6. Žiadosti
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

K bodu 1:

Prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania a určil overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

K bodu 2:

V tomto bode starosta predniesol návrh úpravy poplatkov vyberaných obcou Nesluša z dôvodu prechodu na euromenu – príloha č. 1 k zápisnici.

K bodu 3:

Správa bývalého hlavného kontrolóra o hospodárení obce Nesluša za rok 2008 - príloha č. 2 k zápisnici. Poslanec Ďuriaš mal k správe výhrady, že chýba audit, informácie za ZŠ,MŠ, CVČ, správcu cintorína a tiež ročné vyúčtovania od miestnych organizácií, ktorým sú poskytované z rozpočtu finančné prostriedky (DHZ, ČK, TJ) na aké účely boli tieto použité.

OZ berie na vedomie správu bývalého kontrolóra a tiež pripomienky poslanca Antona Ďuriaša k prednesenej správe.

K bodu 4:

K plneniu rozpočtu 2008 podal starosta obce vysvetlenia k niektorým výdavkovým položkám o ktoré poslanci požiadali.

OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu za rok 2008

K bodu 5:

Návrh programového rozpočtu 2009 – 2011 predniesol zasadajúcim poslancom starosta. Poslanci v diskusii k rozpočtu navrhli priority dôležitosti. Poslanec Jaroslav Nekoranec apeloval na zredukovanie tlaku vody v potrubí, nakoľko dochádza k znehodnocovaniu spotrebičov. Tento stav treba riešiť hneď v jarných mesiacoch. Poslanec Milan Pospíšil k budovaniu ciest upresnil, že síce miestna komunikácia k RD Antona Šarlinu je v rozpočte zahrnutá, ale treba rátať i s odbočkou, ktorá na túto komunikáciu naväzuje. Ďalej navrhuje prednostne (pred výmenou ďalších okien v budove ZŠ) riešiť rekonštrukciu toaliet v škole, dobudovanie malej telocvične – nie doterajšou firmou, zvážiť „vybudovanie ihriska“ - urgentnejšie vidí opravu sokla na kostole, naďalej prispievať na rekonštrukcie súkromných vodojemov. V dobe finančnej krízy pamätať na sociálne odkázaných občanov a najslabším poskytovať jednorazové príspevky. V závere svojej diskusii opätovne navrhuje zaoberať sa zriadením „Hospicu“ v priestoroch bývalej ZŠ hornej. Poslanec Ján Vojtek podotýka , že postupne je potrebné vykonať spevnenie mostov po obci, čo poslanci určili za prioritu.

K bodu 6:

Žiadosť Rudolfa Janáčika, bytom Nesluša č. 1109 o finančný príspevok nenávratný pre svoju dcéru na pokrytie výdavkov spojených s jej štúdiom. Finančnú čiastku poslanci doporučujú vyplatiť starým rodičom.

OZ schvaľuje finančný príspevok nenávratný vo výške 200 €.

K bodu 7:

V rôznom vystúpil poslanec Milan Pospíšil, ktorý poukázal na nedôstojné vystupovanie niektorých poslancov a vyzval ich, aby na zasadaniach, na ktorých bývajú i občania sa zachovala dôstojnosť rokovania.

K bodu 8:

Návrh na uznesenie č. II./2009 predniesol predseda návrhovej komisie.

Hlasovanie: za: 9 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania (Kubala), 1 bol proti (Ďuriaš).

Uznesenie č. II. /2009 zo dňa 20.2. bolo prítomnými poslancami schválené.

Záver:

Poslancom za účasť poďakoval a zasadanie ukončil starosta obce.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.