Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 19. 12. 2008.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Neprítomný: Ján Lisko;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Vladimír Urban, Jaroslav Nekoranec;
Návrhová komisia: predseda: Milan Pospíšil, Július Špirec, Anton Janáčik.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadania
  3. Žiadosť MUDr. Ivety Liskovej o odkúpenie časti ZS pre účely zriadenia ambulancie
  4. Žiadosť o odpredaj pozemkov – skládka TKO – Anton Janáčik
  5. Návrh VZN č. 4/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
  6. Výhľad plnenia rozpočtu 2008 a návrhu 2009
  7. Žiadosti
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

K bodu 1:

Prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania a určil overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

K bodu 2:

Starosta vyhodnotil plnenie úloh z predchádzajúceho zasadania nasledovne. Uložený bod F-1 týkajúci sa rómskej osady – so svojpomocnou opravou vodného zdroja boli oboznámení a tiež „divoká skládka“ poniže osady je priebežne odstraňovaná, vývoz 2 kusov kontajnerov bol už zrealizovaný. Bod F-2 bude prednesený samostatne – návrh VZN je vypracovaný.

K bodu 3 – starosta obce so žiadateľkou Zdenkou Plevkovou prerokoval existenciu doterajšej zastávky. Táto trvá na úplnom premiestnení. Obec bude hľadať riešenie, pretože zástavka musí existovať. Bod F-4 splnený, MUDr. Lisková sa zúčastní dnešného rokovania.

K bodu 3

Nakoľko boli na zasadaní prítomní občania – Jozef Kubala a spol. ktorí majú v osade Majtánky nehnuteľnosti, ich žiadosť o vybudovanie prístupovej komunikácie bola riešená prednostne. Starosta k uvedenej požiadavke doplnil, že sa jedná približne o dĺžku komunikácie 450 m a šírku 6 m. Je za to , že táto cesta by sa mohla zrealizovať. Poslanec Anton Ďuriaš sa vyjadril, že je potrebné predpokladané náklady na realizáciu zahrnúť do rozpočtu a túto čo najskôr zrealizovať. Poslankyňa Anna Pospíšilová navrhuje, aby bola vybudovaná súčasne i cesta, ktorá naväzuje na spomínanú komunikáciu. Starosta dodáva, že práce by spočívali v spevnení povrchu a následne jeho zaasfaltovaní s predpokladanými nákladmi do 500 000,- Sk.

OZ schvaľuje úpravu miestnej komunikácie do osady Majtánky.

Ďalšou prítomnou bola MUDr. Iveta Lisková, ktorá mala podanú žiadosť na OZ v predchádzajúcom zasadaní. Menovaná priblížila zasadajúcim poslancom svoj zámer, ktorý sa týkal záujmu o odkúpenie časti priestorov v zdravotnom stredisku. Tieto by v budúcnosti slúžili k zriadeniu súkromnej alergologickej ambulancie , kde by popri ordinovaniu v Čadci mala určené ordinačné hodiny popoludní a v sobotu dopoludnia. Postupne by zriadila inhalácie a taktiež by ponúkla občanom i rehabilitačné služby. Starosta upresnil, že sa jedná len o časť priestorov na odpredaj, ambulancie pre všeobecného lekára a zubára ostávajú stále k dispozícii. Poslanec Július Špirec položil otázku, o aký čas, resp. dokedy bude ambulancia slúžiť občanom. Poslanec Marián Chovaňák je za, aby v obci tieto služby boli, aby s deťmi nemuseli občania dochádzať až do Čadce. Poslanec Jaroslav Nekoranec v krátkosti predniesol, koľko úsilia stálo obec v spolupráci s občanmi vybudovať tento objekt pre zdravotné účely a je toho názoru, že by v ňom mali ostať priestory pre lekárov, ktorí určite postupom času prejavia záujem o zriadenie ordinácií.

OZ ukladá Jánovi Vojtekovi v spolupráci so stavebnou komisiou vypracovať návrh na odpredaj priestorov pre MUDr. Ivetu Liskovú.

K bodu 4:

Žiadosť o odpredaj pozemkov – plánována skládka TKO – Anton Janáčik, bytom Nesluša č. 976. K predmetnej žiadosti starosta obce podal výklad k zákonu o majetku obce, kde v §-e 9 odst. 4 obec nemôže previesť majetok obce na starostu, poslanca OZ. Na predmetnú žiadosť teda musí prebehnúť verejná súťaž, čo v tomto prípade starosta doporučuje. Poslanec Jaroslav Nekoranec sa prikláňa k návrhu starostu, aby nedošlo k porušeniu zákona. Poslanec Milan Pospíšil navrhuje prenájom uvedeného pozemku na dobu 99 rokov.

Hlasovanie: 8 poslancov za, 2 sa zdržali hlasovania.

OZ schvaľuje možnosť prenájmu pozemku k žiadosti Antona Janáčika, bytom Nesluša 976 a zároveň ukladá vypracovať nájomnú zmluvu a túto predložiť na schválenie OZ.

K bodu 5:

V tomto bode starosta obce predložil návrh úpravy VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2004. Poslanci k navrhnutému VZN nemali pozmeňujúce pripomienky.

Hlasovanie za schválenie VZN č.IV./2008: Za: 9 poslancov, proti: 1 (Ďuriaš), zdržal sa: 0.

OZ schvaľuje VZN č.4/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

K bodu 6:

Výhľad plnenia rozpočtu 2008 a návrhu 2009- v tomto bode starosta informatívne oboznámil poslancov o rozpočte , podotkol, že z roku 2008 sa prenesie do rozpočtu 2009 cca 2,5 mil. Sk.

K bodu 7:

1. Žiadosť Jána Grešáka o finančný príspevok potrebný na vydanie publikácie príbehov zo života občanov z našej obce.

OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 50 000,- Sk Jánovi Grešákovi na náklady spojené s vydaním publikácie príbehov zo života pod názvom Ozveny hôr.

2. Žiadosť Miroslava Matúša, bytom Nesluša 1053 o príspevok jednorazový nenávratný na zakúpenie invalidného vozíka pre syna Patrika Matúša.

OZ schvaľuje finančný príspevok nenávratný vo výške 5 000,- Sk žiadateľovi Miroslavovi Matúšovi, bytom Nesluša č. 1053 na zakúpenie invalidného vozíka pre svojho syna Patrika Matúša.

3. Žiadosť Magdalény Janišovej , bytom Nesluša 90 o jednorazový finančný príspevok na pokrytie nákladov spojených so starostlivosťou o svoju dlho ležiacu matku Agnesu Janišovú.

OZ schvaľuje finančný príspevok nenávratný vo výške 5 000,- Sk žiadateľke Magdaléne Janišovej, bytom Nesluša č. 90 na pokrytie nákladov spojených so starostlivosťou o svoju dlho ležiacu matku Agnesu Janišovú.

4. Žiadosť Petra Kubalu, bytom Nesluša 1029 o odkúpenie pozemku pod Večierkou. K žiadosti dodal, že pri akceptovaní jeho žiadosti samozrejme dodrží súlad s pripravovaným projektom obnovy centra.

OZ žiadosť odkladá po dobu, kedy bude vypracovaná štúdia rekonštrukcie centra.

5. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov č. 1027 Nesluša o súhlas k výstavbe garáží. K uvedenému bodu sa poslanci vyjadrili, že je potrebné dať vytýčiť siete na uvedenom pozemku a žiadosť budú riešiť po tomto úkone.

OZ žiadosť odkladá.

K bodu 8:

V rôznom starosta oboznámil zasadajúcich s návrhom o odkúpenie pozemkov vedľa domu, bytom Nesluša 169 a Cyrilom Ševčíkom, bytom Nesluša 1002. smútku, ktoré by boli vhodné na vybudovanie parkoviska. Tento návrh starosta osobne prekonzultoval s oboma zainteresovanými vlastníkmi, t.j. p. Katarínou Janišovou.

Hlasovanie o zakúpení pozemkov za cenu 400,- Sl/m2: Za: 6 poslancov, zdržali sa: 2 (Pospíšilová, Kubala), proti : 1 – Ďuriaš.

OZ schvaľuje odkúpenie pozemkov pri dome smútku od občanov Cyrila Ševčíka, bytom Nesluša 1002 a Kataríny Janišovej, bytom Nesluša 169 po overení si vlastníckych vzťahov a zistení, či pozemok nie je predmetom súdneho sporu za cenu 400,- Sk/m2.

Poslanec Jaroslav Nekoranec navrhol, aby pre účely sobášov boli zakúpené varhany, ktoré by boli inventárom obce, aby sa tieto neprenášali z DS a späť, čím sa hudobný nástroj znehodnocuje.

OZ schvaľuje.

Ďalšou pripomienkou poslanca Jaroslava Nekoranca bola rekonštrukcia budovy OcÚ. Nakoľko je vstupnou budovou do obce, navrhuje zahrnúť v rozpočte 2009 finančnú čiastku pre tieto účely.

Poslanec Peter Kubala pripomienkoval, že je potrebné sa zaoberať aj rekonštrukciou ZŠ hornej na vhodné účely, ako sa už spomínalo v predchádzajúcich zasadaniach, napr. dom dôchodcov.

Poslanec Vladimír Urban kritizoval parkovanie vozidiel popri komunikáciách, či už štátnej, alebo aj miestnych komunikácii. Vozidlá sú prekážkou, či už pri odvoze TKO, zimnej údržbe a pod.

Poslanec Anton Ďuriaš apeloval na opravu miestnych komunikácií na dolnom konci obce, konkrétne popri rómskej osade a tiež okolo novostavby Mária Jantošíka.

Poslankyňa Anna Pospíšilová prečítala list od vyučujúceho TV na ZŠ adresujúci OZ, v ktorom je vymenovaný poškodený inventár telocvične.

Poslanec Jaroslav Nekoranec k listu dodal, že športovú halu si prenajímajú podnikatelia a títo nechávajú za sebou neporiadok. Navrhuje, že správcovi by mal byť navrhnutý motivačný príspevok za udržiavanie poriadku v tomto objekte.

K bodu 9:

Návrh na uznesenie č. VI./2008 predniesol predseda návrhovej komisie.

Hlasovanie: za: 8 poslancov, 2 sa zdržali hlasovania: (Ďuriaš, Kubala), proti: 0.

Uznesenie č. VI./2008 zo dňa 19. 12. bolo prítomnými poslancami schválené.

Záver:

Poslancom za účasť poďakoval a zasadanie ukončil starosta obce.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.