Zápisnica zo zasadania OZ, konaného 31. 10. 2008.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Neprítomný: Ján Lisko;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Marián Chovaňák, Jaroslav Nekoranec;
Návrhová komisia: predseda: Vladimír Urban, Anna Pospíšilová, Milan Pospíšil.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadania
  3. Správy o činnosti ZŠ a CVČ
  4. Návrh VZN č. 3/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
  5. Návrh úpravy VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2004
  6. Žiadosti
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

K bodu 1:

Prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania a určil overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu. Nakoľko boli na zasadaní prítomní občania – rodina Janáčiková č. 550, 551 a 552, ktorí si podali riešiť žiadosť prístupovej cesty k ich rodinným domom, starosta navrhol, aby táto sťažnosť bola riešená pred rokovaním OZ. Prítomní vysvetlili , že doterajší užívateľ nehnuteľnosti po ktorej mali prístup do svojich rodinných domov si vysporiadal pozemok a z toho dôvodu žiadajú zrealizovať prístup po pozemku, ktorý bol pôvodne určený ako miestna komunikácia.

OZ schválilo návrh starostu a zástupcu starostu, aby sa v prvom štádiu vykonali práce na úprave terénu a spevnenie terénu vysypaním makadamu.

K bodu 2:

ontrolu plnenia úloh vyhodnotil starosta uložené body uznesenia boli splnené nasledovne.

K uloženému bodu D-l z predchádzajúceho zasadania: Tí účastníci obecného vodovodu, ktorí doposiaľ nezrealizovali výmenu vodovodných prípojok obdržali písomnú výzvu túto zrealizovať.

K bodu D – 2 starosta informoval o zrealizovaní vrtov na posilnenie výdatnosti vody.

K bodu D – 3 k existujúcemu vodnému zdroju v rómskej osade starosta podotkol, že táto skupina občanov si môže tak ako ostatní občania zrealizovať výkopy a tiež výmenu potrubia ak vôbec majú záujem. V súčasnosti majú vlastnú studňu a doposiaľ záujem o iný zdroj neprejavili.

K bodu D – 4 v centre všetci nájomníci budovy (pošta, potraviny, lacný textil) majú vlastné nádoby na odpad a neporiadok, ktorí sa tvorí pred budovou, resp. na zastávke títo priebežne likvidujú častým zametaním.

K bodu 3:

Prítomné p. riaditeľky ZŠ a centra voľného času predniesli svoje správy, ktoré sú prílohou č. 1 tejto zápisnice.

OZ zobralo obe správy na vedomie.

K bodu 4 :

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom VZN č. 3/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.

OZ navrhnuté VZN č. 3/2008 schválilo bez pozmeňujúcich návrhov.

K bodu 5:

V tomto bode starosta obce predložil návrh úpravy VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2004. Poslanci si návrh prevzali k naštudovaniu a rozprava k uvedenému bodu bude v decembrovom zasadaní OZ.

OZ zobralo návrh úpravy VZN na vedomie.

K bodu 6:

1. Žiadosť rodín Janáčikových č. d. 550, 551 a 552 o realizáciu pôvodnej prístupovej cesty popod ich rodinné domy a to úpravou a navozením makadamu na vytýčený pozemok.

OZ schvaľuje.

2. Ústna žiadosť o finančný príspevok nenávratný občanovi Petrovi Jantošíkovi, bytom Nesluša č. 979 z dôvodu úhrady finančných nákladov spojených s úmrtím manželky.

OZ schvaľuje finančný príspevok nenávratný vo výške 5 000,- Sk.

K bodu 7:

V rôznom starosta navrhol Annu Vlčkovú, bytom Nesluša č. 151 za prísediacu na Okresnom súde v Žiline.

OZ schvaľuje.

K bodu 8:

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie. Uznesenie bolo prítomnými jednohlasne schválené.

Záver:

Prítomným za účasť poďakoval a zasadanie ukončil starosta obce.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.