Zápisnica zo zasadania OZ konaného 11. 04. 2008.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Anton Janáčik, Július Špirec;
Návrhová komisia: Ing. Ján Vojtek, Peter Kubala, Vladimír Urban.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola plnení úloh z predchádzajúcich zasadaní
  3. Úprava VZN č. 7/2004 o preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber,prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v bode 6.4.2. – oboznámenie
  4. VZN obce Nesluša č. 2/2008 o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby - oboznámenie s návrhom .
  5. Informácia starostu o výzve predkladania žiadostí ONFP opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.
  6. Návrhy na odpredaj prebytočných motorových vozidiel - úprava stanovenej ceny
  7. Žiadosti
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

K bodu 1:

Prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania a určil overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

K bodu 2:

Kontrolu plnenia úloh vyhodnotil starosta uložené body uznesenia boli splnené nasledovne.

Finančná komisia mala Uznesením I./2008 bod D-1 pripraviť podklady zo stavby ihriska pri ZŠ a tieto postúpiť k nahliadnutiu OZ. Predseda komisie prečítal správu , ktorá tvorí prílohu zápisnice. Komisia navrhla reklamáciu dodávateľských prác v písomnej forme a to čo najskôr, aby reklamácia bola v záručnej dobe.

Starosta obce k uvedenému uvádza, že je z dodávateľom prác dohodnuté, že počas prázdnin budú závady na ihrisku pri ZŠ odstránené.

Bod D – toho istého uznesenia bol splnený – obhliadka kiomisiou vykonaná a podaný návrh na stavebné úpravy v časti obce Červené. V bode D-3 bolo predsedom komisií uložené predložiť zameranie, náplň práce a úlohy na rok 2008.

Bod ostal nesplnený, nakoľko predseda komisie pre šport, mládež a kultúru podklady nepredložil – úloha sa presúva do ďalšieho zasadania OZ.

K bodu 3:

Úprava VZN sa bude týkať aj prevádzok, tieto musia mať samostatné zmluvy s odvozcom TKO. Návrh na úpravu bude predložený na schválenie od budúceho roku.

K bodu 4:

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom zmeny VZN obce Nesluša č. 2/2008 o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby, VZN bude vyvesené k nahliadnutiu a následne predmetom ďalšieho rokovania OZ.

K bodu 5:

Starosta v tomto bode oboznámil prítomných s možnosťou získania finančnej dotácie v oblasti školstva či už učebné programy, rekonštrukciu budov a pod.

K bodu 6:

Poslanci sa opätovne vrátili k odpredaju nadbytočného stavu motorových vozidiel.

Zrušili predchádzajúce Uznesenie č. I./2008 v bode B-6 a schválili odpredaj vozidiel záujemcom za tzv. šrotovú cenu.
OZ schvaľuje.

K bodu 7:

1. Žiadosť Vilmy Burdiakovej, bytom Nesluša 444 o finančný príspevok jednorazový nenávratný.

OZ schvaľuje finančný príspevok jednorazový nenávratný vo výške 2 000,- Sk.

2.Žiadosť Anny Liskovej, bytom Nesluša č. 838, týkajúcu sa vyznačenia parkovacieho miesta v areáli ZŠ z dôvodu vlastnenia preukazu ŤZP (následne využívanie vozidla) pri bytovke žiadateľky a to zo severnej strany plechového skladu.

OZ schvaľuje.

K bodu 8:

V rôznom poslanec Ďuriaš upozornil na divokú skládku utvorenú na dolnom konci obce, ktorá je podľa neho v štádiu, že môže vzniknúť epidémia.

V rôznom starosta obce predniesol i list, adresovaný OZ a to o problémovom žiakovi ZŠ Nesluša. List tvorí prílohu zápisnice.

OZ zobralo list na vedomie.

K bodu 9:

Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie. Uznesenie bolo jednohlasne odsúhlasené.

Záver:

Prítomným za účasť poďakoval a zasadanie ukončil starosta obce.

Zapísala: Anna Mindeková.

Overovatelia: Anton Janáčik, Július Špirec.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.