Zápisnica zo zasadania OZ konaného 14. 02. 2008.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Vladimír Urban, Július Špirec;
Návrhová komisia: Marian Chovaňák, Peter Kubala, Milan Pospíšil.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadania
 2. Kontrola plnení úloh z predchádzajúcich zasadaní
 3. Správa kontrolóra obce o hospodárení obce
 4. Plnenie rozpočtu obce 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008
 5. Reštrukturalizácia municipálnych úverov Dexia banky
 6. Vyhodnotenie činnosti komisií OZ
 7. Voľba inventarizačných komisií
 8. Voľba výberovej komisie pre výberové konanie na funkciu riaditeľa CVČ
 9. Povodňový plán obce
 10. Návrh na odpredaj nadbytočného majetku (autá Favorit)
 11. Žiadosti
 12. Rôzne
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

K bodu 1:

Prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania a určil overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

K bodu 2:

Kontrolu plnenia úloh vyhodnotil starosta uložené body uznesenia boli splnené.

Majiteľ prevádzky p. Belák bol písomne vyzvaný k namontovaniu snehových lapačov na prevádzke – popisné č. 82.
K ďalšiemu bodu predseda fin. komisie predniesol správu zo zasadania komisie, týkajúcu sa financovania ihriska s umelým trávnikom pri budove ZŠ Nesluša.

OZ zobralo správu na vedomie.

Správa tvorí prílohu zápisnice. Starosta ešte upresnil, že stavba je v záručnej dobe, 1 x už bola oprava uskutočnená, opätovná reklamácia je už odoslaná.

Poslanec Ďuriaš žiada predložiť k nahliadnutiu podklady, týkajúce sa vybudovania ihriska pri ZŠ. Táto požiadavka je zahrnutá do dnešného uznesenia.

K bodu 3:

Kontrolór obce predniesol správu o hospodárení obce za rok 2007. Táto tvorí prílohu č. 2 dnešnej zápisnice.

OZ zobralo správu na vedomie.

K bodu 4:

Plnenie rozpočtu za rok 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008 spolu s plánovanými aktivitami na tento rok predniesol starosta obce. Vysvetlenie k jednotlivým položkám, ktoré žiadali poslanci bližšie špecifikovať podával priebežne.

OZ plnenie rozpočtu za rok 2007 a návrh na rok 2008 vrátane plánovaných aktivít schvaľuje.

Hlasovanie:

 • 7 poslancov za,
 • 3 proti (Kubala, Ďuriaš, Pospíšil),
 • 1 zdržala sa hlasovania (Pospíšilová),
 • Rozpočet tvorí súčasť zápisnice.

K bodu 5:

V tomto bode starosta oboznámil prítomných so zámerom započať splácanie úveru. S návrhom v počte 8 poslancov súhlasili, 2 boli proti (Kubala, Ďuriaš) a 1 sa zdržal hlasovania (Janáčik).

OZ schvaľuje reštruktualizáciu prvých municipálnych úverov číslo 024106, zostatok 2 394 000,- Sk a číslo 024732, zostatok 2 200 000 Sk na termínovaný úver vo výške 4 594 000,- Sk na obdobie štyroch rokov s pravidelnými mesačnými splátkami a zároveň zabezpečenie tohto termínovaného úveru vlastnou bianko- zmenkou obce.

K bodu 6:

Starosta vyzval predsedov komisií okrem stavebnej, ktorá rieši priebežne predložené žiadosti a sťažnosti , aby na ďalšie zasadanie predložili OZ zameranie, náplň práce a úlohy na rok 2008. Ďalej podotkol, že správy zo zasadaní komisií je potrebné predkladať priebežne OZ.

OZ ukladá predsedom komisií predložiť na ďalšie zasadanie zameranie, náplň práce a úlohy na rok 2008.

K bodu 7:

Starosta obce v tomto bode oboznámil prítomných s návrhom členov do jednotlivých inventarizačných komisií pre vykonanie fyzickej inventúry v roku 2008 a to v nasledovnom zložení pre:

OcÚ:

 • predseda: Ing. Ján Vojtek,
 • členovia: Marta Valjašková,
 • Slávka Mäkká,
 • Janka Šidlová,
 • Zuzana Kubicová,
 • Pavol Gúcky.

MKS:

 • predseda: Vladimír Urban,
 • členovia: Miroslav Škorík,
 • Vendelín Holík,
 • Augusta Plošticová.

TJ:

 • predseda: Ján Lisko,
 • členovia: Jaroslav Mindek,
 • Rudolf Bosý,
 • Ján Vlček.

DPZ:

 • predseda: Marian Chovaňák,
 • členovia: Ľubomír Slíž,
 • Anna Mindeková.

OZ jednohlasne navrhnuté zloženie komisií bez pripomienok schvaľuje.

MŠ a ŠJ:

 • predseda: Jaroslav Nekoranec,
 • členovia: Anna Žáková,
 • Katarína Urbanová,
 • Mária Pienčáková.

K bodu 8:

V ďalšom bode starosta informoval poslancov o nutnosti vykonať výberové konanie na funkciu riaditeľa CVČ Nesluša a preto navrhol komisiu z radu poslancov v zložení:

 • Marian Chovaňák – starosta,
 • Jaroslav Nekoranec,
 • Vladimír Urban,
 • Martina Cvachová.

OZ navrhnutú komisiu schválilo.

K bodu 9:

Prítomní boli oboznámení so znením všeobecného záväzného nariadenia o povodňovom pláne obce, ku ktorému nemali poslanci žiadne pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1 /2008 - povodňový plán obce.

K bodu 10:

Starosta informoval prítomných poslancov o tom., že obec dostala do daru pojazdné vozidlo od SPP a z tohto dôvodu navrhuje odpredaj nadbytočného materiálu, konkrétne vozidlá pre účely obce starosta je za to, aby sa vozidlá -pojazdný favorit ŠPZ KM – 071 AB odpredal za sumu 10 000,- Sk a nepojazdný favorit na náhradné diely za 8 000,- Sk.

OZ odpredaj nadbytočných vozidiel OcÚ a to pojazdný favorit ŠPZ KM – 071 AB za sumu 10 000,- Sk a nepojazdný favorit na náhradné diely za 8 000,- Sk schvaľuje.

K bodu 11:

V tomto bode boli riešené nasledovné žiadosti občanov:

 • Žiadosť Emila Plošticu , bytom Nesluša 302 o finančný príspevok nenávratný. OZ schvaľuje príspevok vo výške 2 000,- Sk - formou úhrady obedov v nasledujúcom mesiaci.
 • Žiadosť Karola Šteinigerovi , bytom Nesluša 372 o jednorazový finančný príspevok nenávratný. OZ po zvážení jeho zdravotných problémov a ostatných okolností žiadateľa schvaľuje finančný príspevok nenávratný vo výške 7 000,- Sk.
 • Žiadosť Petra Koreného, bytom Nesluša 343 o odkúpenie nebytovej časti v budove ZS o výmere 8, 1 m2 (1,8 x 4,5) za účelom vybudovania vchodu do svojej bytovej jednotky. OZ schvaľuje odpredaj priestorov o výmere 8,1 m2 (1,8 x 4,5) za účelom vybudovania vchodu do svojej bytovej jednotky v budove ZS za cenu 40 000,- Sk. Petrovi Korenému bytom Nesluša č. 343.
 • Ponuka o odpredaji haly – objekt prevádzky píly od Milana Krafčíka, bytom Nesluša 269 pre účely obce za cenu 110 000,- Sk. OZ schvaľuje.
 • Žiadosti o bezúročnú pôžičku občanom: Simona Rácová, Nesluša 691; Soňa Rácová, Nesluša 691/3; Štefan Rác, Nesluša 691; Martina Rácová, Nesluša 691; Tibor Rác, Nesluša 691; Monika Rácová, Nesluša 691 a Erika Cicková, Nesluša 693. OZ žiadosti jednohlasne zamieta do splatenia dlžných čiastok od predchádzajúcich žiadateľov.
 • Žiadosť Júliusa Šteinigera, bytom Nesluša č. 375 o odpredaj obecného pozemku KNC 463 OZ zamieta.
 • Žiadosť Komposesorátu s. r. o Nesluša o odpredaj garáže č. 15 , nachádzajúcej sa v centre obce. OZ zamieta žiadosť z dôvodu plánovanej výstavby celého centra a zároveň doporučuje starostovi obce prejednať plánovanú výstavbu centra s konateľom Komposesorátu, s. r. o. Nesluša.
 • Žiadosť Drahomíry Svrčkovej, bytom Nesluša 506 a zároveň i ústnu požiadavku ostatných občanov osady Červené, ktorí boli osobne prítomní na rokovaní OZ a vysvetlili situáciu prístupovej cesty a mostu do ich osady. Žiadajú tento stav riešiť. OZ ukladá vykonať obhliadku a navrhnúť stavebné úpravy stavebnej komisii do ďalšieho zasadania.

K bodu 12:

V rôznom poslanec Lisko znovu apeloval na nekvalitu štátnej cesty III. triedy v našej obci.

OZ doporučuje starostovi obce vstúpiť do jednania s predstaviteľmi VÚC vo veci rekonštrukcie poškodených úsekov štátnej cesty III. triedy. Poslanec Ďuriaš požaduje nahliadnuť do dokladov zo stavby ihriska pri ZŠ. OZ na základe jeho požiadavky ukladá finančnej komisii pripraviť podklady zo stavby ihriska pri ZŠ a tieto postúpiť k nahliadnutiu OZ na ďalšom zasadaní.

K bodu 13:

Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie. Uznesenie bolo odsúhlasené 9 poslancami. Dvaja boli proti (Ďuriaš, Pospíšil).

Záver:

Prítomným za účasť poďakoval a zasadanie ukončil starosta obce.

Zapísala: Anna Mindeková.

Overovatelia: Vladimír Urban, Július Špirec.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.