Zápisnica zo zasadania OZ konaného 09. 11. 2007.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Vladimír Urban, Július Špirec;
Návrhová komisia: Marian Chovaňák, Peter Kubala, Milan Pospíšil.

Program rokovania:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Kontrola plnení úloh z predchádzajúcich zasadaní
  3. Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2007
  4. Pekáreň – návrh na vyrovnanie pohľadávky
  5. Žiadosti
  6. Rôzne – návrh na uznesenie
  7. Záver

K bodu 1:

Prítomných na mimoriadnom zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania a určil overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

K bodu 2:

Kontrolu plnenia úloh vyhodnotil starosta uložené body uznesenia, kde stavebná komisia šetrením na mieste posúdila žiadosti Antona Gašinca, bytom Nesluša 918 , Milana Vnuka, bytom Nesluša 498, možnosť vybudovať novú autobusovú zastávku u Janáčich. Tieto budú zapracované do uznesenia.

OZ žiadateľovi Antonovi Gašincovi, bytom Nesluša 918 doporučuje riešiť sťažnosť formou dohody medzi vlastníkmi pozemkov, nakoľko cesta cez uvedené pozemky bola vytvorená svojvoľne.

OZ odkladá žiadosť Milana Vnuka , bytom Nesluša 498 z dôvodu naplánovaného presunu tried z hornej ZŠ do ZŠ Kutiny čím by bol problém znečisťovania okolia zástavky sčasti vyriešený.

OZ súhlasí s vybudovaním novej autobusovej zastávky v časti u Janáčich podľa návrhu stavebnej komisie.

Kontrolór obce predniesol správu na požiadanie poslancov, v ktorej citovaním zákonov upresnil prítomným zlúčiteľnosť funkcií poslancov a konateľov Žiar s. r. o.

Správa tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 3:

Poslanci podklady – plnenie rozpočtu za polrok 2007 mali poskytnuté k preštudovaniu a po krátkej diskusii, kde sa informovali napr. o platbách za spotrebu el. energie, plynu týka sa preplatkov, ktoré budú upresnené v koncoročnom vyúčtovaní a následne i rozpočte.

OZ plnenie rozpočtu schválilo.

K bodu 4:

Žiadosť majiteľa pekárne Pavla Štefanca o schválenie predloženého splátkového kalendára omeškaných splátok za prenájom priestorov.

Poslanci sa uzhodli na predložení nového splátkového kalendára so započatím splátok od januára 2008 a tiež prizvaní majiteľa na ďalšie zasadanie OZ.

K bodu 5:

1. Oznámenie Stanislava Hlinu, bytom Nesluša 942 o neuhrádzaní platieb za odber vody.

OZ ukladá opodstatnenosť listu Stanislava Hlinu, bytom Nesluša č. 942 prešetriť stavebnou komisiou do ďalšieho zasadania.

2. Žiadosť Agnesy Svrčkovej, bytom Nesluša č. 59 o finančnú výpomoc.

OZ schvaľuje príspevok návratný vo výške 5 000,- Sk žiadateľke Agnese Svrčkovej Nesluša 59 a zároveň poskytnutie návratného príspevku podľa požiadavky a výšky dohodnutých splátok do 30 000,- Sk.

3. Žiadosti občanov bytovky č. 838: Jaroslavavy Janáčovej, Jozefa Lisku a Anny Liskovej na prenájom pozemku KN 434/1.

OZ doporučuje občanom bytovky č. 838 predložiť návrh na prerozdelenie pozemkov, a následne podať žiadosti o odkúpenie.

4. Žiadosť Anny Drugovej, bytom Nesluša č. 25 o položenie rúr.

OZ schvaľuje položiť rúry v dĺžke cca 6 m a to do konca roku.

K bodu 6:

V rôznom poslanec Ďuriaš predložil písomnú požiadavku - ako návrh do rozpočtu na rok 2008. Táto tvorí prílohu zápisnice.

Predseda komisie predniesol návrh na uznesenie a tento bol prítomnými poslancami odsúhlasený. Jeden (Ďuriaš) sa zdržal.

K bodu 7:

Prítomným za účasť poďakoval a zasadanie ukončil starosta obce.

Zapísala:Anna Mindeková.

Overovatelia: Vladimír Urban, Július Špirec.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.