Zápisnica z mimoriadneho zasadania OZ konaného 19. 10. 2007.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Neprítomní: Anna Pospíšilová;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Peter Kubala, Július Špirec;
Návrhová komisia: Ján Vojtek, Jaroslav Nekoranec, Vladimír Urban.

Program rokovania:

  1. Výber dodávateľa na výmenu strešnej kritiny na dome smútku
  2. Monografia obce
  3. Rôzne
  4. Návrh na uznesenie
  5. Záver

K bodu 1:

Prítomných na mimoriadnom zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania. Poslanci obržali predlohu s vypracovanou finančnou ponukou na výmenu strešnej krytiny na dome smútku a zároveň i druhy materiálu. Podrobnejšie vysvetlenie k ponuke získali poslanci od starostu obce , ktorý dodáva, že ponuka je vrátane materiálu a neskôr priamo od dodávateľa , ktorý poslancom priblížil systém montážej krytiny.

V rámci diskusných príspevkov odzneli rôzne názory na ponuku. Poslanec Lisko navrhuje, aby sa v rámci rekonštrukcie strechy predĺžila časť strechy – pravá strana pri vstupe do budovy, nakoľko občania často stoja pri obrade vonku. Poslanec Vojtek ako projektant stavby je proti zásahom, ktorý by „menil“ tvar budovy. Poslanec Ďuriaš podotkol, že sa jedná o vysoké náklady zo strany obce a je toho názoru, že rekonštrukciu by mali vykonať pôvodní klampiari. Starosta uviedol skutočnosť, že budova nie je vekovo stará a krytina by samozrejme mala slúžiť dlhodobo a nie na čas ako v našom prípade. Minulý rok sa už vykonali cestou OcÚ malé opravy , ktoré však nesplnili očakávaný efekt. Poslanec Kubala je toho názoru, že by to mal byť hliníkový plech, nakoľko tento sa dokáže najviac prispôsobiť.

OZ schvaľuje za dodávateľa zákazky na pokrytie domu smútku Richarda Mäkkého a krytinu hliníkový plech v pásoch falcovaný, vrátane materiálu za cenu 583 730,- Sk.

Podrobnosti je potrebné ošetriť zmluvou, ktorou budú poslanci oboznámení.

K bodu 2:

Starosta obce informoval OZ o vydaní monografii obce. Knihu mali poslanci k dispozícii po jednom výtlačku a zároveň ich vyzval, aby určili predajnú cenu pre občanov.

Poslanci sa uzhodli na cene 200,- Sk pre občanov obce, po 350,- Sk pre distribučnú sieť. 200 z počtu 1000 kusov určili na propagáciu obce Starosta navrhol po 3 kusy pre poslancov OZ, po 1 exemplári do susedných obcí (knižniciam).

OZ návrh schválilo.

K bodu 3:

V rôznom poslanec Ďuriaš žiada kontrolórom obce prešetriť skutočnosť, či konatelia s. r. o. majú právo hlasovať ako poslanci OZ, ďalej či osoby, ktoré používajú firemné vozidlá na jazdenie majú osvedčenia na vedenie služobného motorového vozidla a tiež, či škodu, ktorá bola spôsobená dopravnou nehodou na vozidle obce, bola hradená obcou alebo vodičom vozidla, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody.

V rôznom, na otázky poslancov týkajúcich sa zverejnenia televízneho šotu vo veci žiaka ZŠ upresnil, že sa jedná o žiaka, ktorý by mal navštíviť psychologickú poradňu, čo už od rodičov viackrát požadovala triedna učiteľka. Starostu doplnil učiteľ - poslanec Nekoranec, že žiak skutočne potrebuje pomoc psychológa, podporu rodičov a nie vstup médií do súkromia, ktoré nakoniec zverejnia z výpovedí len tú časť, ktorú uznajú za vhodné.

Na otázku, prečo sa k tomuto nevyjadrila riaditeľka ZŠ dodal, že k incidentu medzi deťmi došlo mimo školského areálu.

K bodu 4:

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na Uznesenie č. VIII./07 z mimoriadneho zasadania OZ , ktoré poslanci odsúhlasili.

K bodu 5:

Na záver rokovania starosta predstavil poslancom autora monografie Martina Priečku a pozval poslancov „na slávnostný krst monografie“ do reštaurácie Centrum.

Zapísala: Anna Mindeková.

Overovatelia: Peter Kubala, Július Špirec.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.