Zápisnica z V. zasadania OZ konaného 29. 06. 2007.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Neprítomní: Peter Kubala, Ján Lisko;
Zapisovateľka: Anna Vlčková;
Overovatelia: Anton Ďuriaš, Vladimír Urban;
Návrhová komisia: predseda: Ján Vojtek, členovia: Jaroslav Nekoranec, Milan Pospíšil.

Program rokovania:

l. Otvorenie zasadania
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní
3. Regulácia potoka v miestnej časti obchod u Špiriaka
4. Oslavy 640. výročia 18. – 19.8.2007, monografia obce
5. Žiadosti
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie – jeho odsúhlasenie- záver
8. Záver

K bodu 1:

Zasadanie OZ otvoril, prítomných na rokovaní privítal, určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu pre spracovanie uznesenia zo zasadania starosta obce.

K bodu 2:

Starosta obce vyhodnotil plnenie uznesení z predchádzajúcich dvoch zasadaní nasledovne:

Uznesením zo dňa 4.5. 2007 č. IV./07 Bod C-1 bolo v bode uložené vstúpiť do jednania so slovenskou správou ciest ohľadom zhotovenia nového asfaltového koberca na úseku cesty III. triedy KNM Nesluša. Tento bod bol splnený – viď príloha písomnej žiadosti o riešenie havarijného stavu štátnej cesty v obci.

Tým istým uznesením v bode D – 1 bolo uložené:

Finančnej komisii prehodnotiť návrh riešenia parkovania a prípadných poplatkov pre majiteľov bytov v ZS. Záznam z o dňa 23. 05. 2007 tvorí prílohu zápisnice.

V bode 2 bolo uložené preveriť situáciu vo firme PILA-REZ pracovníkom OcÚ. Na tvare miesta tento nenašiel žiadnu osobu, prevádzka je uzatvorená a medzi manželmi nájomníkmi prebieha t.č. majetkové vysporiadanie.

K bodu 3 toho istého uznesenia boli obom obvodným lekárom odoslané ponukové listy na priestory v zdravotnom stredisku, po obdržaní odpovedí bude OZ informované o ďalšom postupe.

K bodu 4 uloženého uznesenia starosta zvolal jednanie so zainteresovanými o možnosti predĺženia regulácie rieky v časti obce oproti potravinám u Špiriaka. Zápis z jednania tvorí prílohu zápisnice. V krátkosti podal informáciu, že práce na tomto úseku budú zaradené do plánu na budúci rok Jedná sa o úsek 25 m dlhý, rozpočtové náklady na prácu činia cca 376 000,- Sk. Práce by vykonal Lesostav.

OZ doporučuje starostovi obce preveriť možnosť spolu financovania úpravy toku s VÚC a Lesmi SR.

Týmto bol zároveň vyčerpaný bod 3 dnešného rokovania .

K bodu 4:

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných s doterajšími prípravami na oslavu 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci a to s predbežne vypracovaným programom osláv na oba dni: sobota - o 9.00 začiatok pretekov s koňmi, o 14.00 – Rockový festival, nedeľa – krst monografie obce, vystúpenie Žiarinky, Neslušskej kapely a iných prizvaných súborov, čo sa ešte upresní , čo sa týka poradia , časového harmonogramu a finančných nákladov na pripravované výročie.

Monografia obce obsahuje cca 200 strán , objednaných je 1 000 výtlačkov v cene 300,-Sk/kus. Poslanec Nekoranec navrhuje, aby text monografie bol predložený na oboznámenie členom OZ.

OZ ukladá predložiť poslancom OZ vypracované kapitoly monografie obce.

K bodu 5:

1. Žiadosť Petra Jantošíka a manž. Gabriely, bytom Nesluša č. 979 o jednorazový finančný príspevok nenávratný na zakúpenie paliva.

OZ schvaľuje príspevok vo výške 2 000,- Sk.

2. Finančný príspevok na rok 2007 Slovenskému zväzu včelárov ZO Kysucké Nové Mesto.

OZ schvaľuje príspevok vo výške 2 000 ,- Sk.

3. Žiadosť Stanislavovi Bielemu, bytom Nesluša č. 752 o odpredaj časti obecného pozemku KNC 3528/1.

OZ schvaľuje odpredaj pozemku za cenu 50,- Sk/m2.

4. Žiadosť Ruženy Rácovej , Nesluša 691 o finančný príspevok návratný na rekonštrukciu obytnej miestnosti v rodičovskom dome popisné č. 691.

OZ schvaľuje návratný príspevok vo výške 5 000,- Sk. Úhrady splátok začnú mesiacom júl/07 po 1000,- Sk mesačne.

5. Žiadosť Mária Ráca, bytom Nesluša č. 693 o finančný príspevok návratný na rekonštrukciu obytnej miestnosti v rodičovskom dome popisné č. 693.

OZ schvaľuje návratný príspevok vo výške 5 000,- Sk. Úhrady splátok začnú mesiacom júl/07 po 1000,- Sk.

6. Žiadosť Jána Špiriaka, Kysucké Nové Mesto, Sládkovičova 1223/12 o finančnú, resp. materiálovú výpomoc na úpravu regulácie potoka v miestnej časti u Juríčkov. Jedná sa o občana KNM, žiadateľ musí predložiť stavebné povolenie.

OZ berie žiadosť na vedomie.

K bodu 6:

V rôznom starosta obce naniesol požiadavku Drahomíry Svrčkovej, bytom Nesluša č. 506 o úpravu miestnej komunikácie do osady Červené. Pripomenul, že táto už bola vyspravená návozom štrku, cesta je opäť poškodená sťahovaním dreva a občania žiadajú túto opraviť.

OZ ukladá komisii PLVH vykonať obhliadku miestnej komunikácie do osady Červené a stanovisko predložiť na ďalšie zasadanie OZ.

K bodu 7:

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo nadpolovičnou väčšinou odsúhlasené.

K bodu 8:

Prítomným za účasť poďakoval a zasadanie ukončil starosta obce.

Zapísala: Anna Vlčková.

Overovatelia: Anton Ďuriaš, Vladimír Urban.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.