Zápisnica zo IV. zasadania OZ konaného 04. 05. 2007.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Neprítomní: Peter Kubala;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Milan Pospíšil, Marián Chovaňák;
Návrhová komisia: predseda: Jaroslav Nekoranec, členovia: Anton Janáčik, Vladimír Urban.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní
  3. Výberové konania na riaditeľov školských zariadení
  4. Výstavba bytov – zdravotné stredisko
  5. Rôzne
  6. Návrh na uznesenie – jeho odsúhlasenie- záver
  7. Záver

K bodu 1:

Zasadanie OZ otvoril, prítomných na rokovaní privítal, určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu pre spracovanie uznesenia zo zasadania starosta obce.

K bodu 2:

Starosta obce vyhodnotil plnenie uznesení z predchádzajúcich dvoch zasadaní nasledovne:

Uznesením zo dňa 9. 2. 2007 č. II./07 Bod C – l bolo v bode uložené požiadať o výrub chránenej lipy na cintoríne . Tento bod bol splnený, rozhodnutie na výrub sme obdržali, no lipu prišiel ošetriť odborník, ktorý tvrdí, že jej životnosť sa ošetrením, ktoré vykonal predĺži cca o 15 rokov.

Uznesením zo dňa 23.3.2007 č. III./07 Bod D – l bolo v bode uložené prehodnotiť žiadosť Milana Krafčíka, bytom Nesluša č. 269 o odkúpenie parcely KN 3221/1/1 o výmere 2520 m2 a KN 3221/1/2 o výmere 2466 m2 nachádzajúcich sa v KÚ Nesluša Komisia výstavby, ÚP a ochrany ŽP preštudovala projekty jestvujúcej a plánovanej stavby ČOV a zaujala zamietavé stanovisko na odpredaj.

OZ zamieta žiadosť Milana Krafčíka o odkúpenie pozemku.

V tomto bode zároveň poslanci (Anton Ďuriaš a Anton Janáčik) nadniesli informáciu, že v prípade zmluvy s majiteľom PILA – REZ dochádza pravdepodobne k jej porušeniu, nakoľko v objekte je vyznačený nový majiteľ – p. Zemánková, skutočnosť doporučujú OcÚ prekonzultovať s nájomcom tohto objektu.

K bodu 3:

Výberové konanie na voľbu riaditeľa ZŠ podľa informácii starostu obce prebehlo 3. mája 2007 podľa zákonného predchádzajúceho postupu, t. j. zverejnení inzerátu v týždenníku Kysuce. Podané boli dve prihlášky na konkurz, ktoré boli kompletné. Tajným hlasovaním bola na funkciu riaditeľky zvolená uchádzačka Mgr. Blanka Sýkorová s počtom hlasov 7, druhá skončila Mgr. Anna Pospíšilová – počet hlasov 4. O priebehu bola riadne spísaná zápisnica, ktorá je založená u starostu obce. Na výkon funkcie na obdobie 5 rokov nastúpi nová riaditeľka od 01. 07. 2007.

Na post riaditeľky MŠ bola odovzdaná len 1 prihláška do konkurzu.

Pre centrum voľného času neboli predložené žiadne prihlášky. Starosta navrhuje dočasne situáciu riešiť prijatím 1 -2 pracovníkov.

Starosta otvoril diskusiu k podanej informácii. Poslanec Pospíšil pripomienkoval, že do budúcna by bolo dobré termín konkuzru zainteresovaným osobám oznámiť v predstihu, k čomu sa starosta vyjadaril, že celý priebeh okolo konkuzru bol vykonaný v súlade so zákonom.

Poslanec Ďuriaš navrhol, aby písomnú správu k priebehu konkurzu (jeho neporušenia) vyhotovil kontrolór obce a na ďalšom zasadaní túto predniesol.

K bodu 4:

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných so skutočnosťou, že prebehla kolaudácia bytov nad ZS za prítomnosti ich majiteľov.

Poslanec Ďuriaš sa vyjadril , aby sa zmluvne doriešili náležitosti s majiteľmi bytov a to za odber vody, parkovanie vozidiel, resp.spoločný septik a pod., aby v budúcnosti nedošlo k zbytočným nedorozumeniam.

OZ navrhuje, aby sa touto témou zaoberala finančná komisia a predložila návrh na ďalšie OZ.

K tomuto bodu pokračovala rozprava , kde starosta predložil návrh na odpredaj priestorov pre výstavbu 2 bytových jednotiek v spodnej časti budovy zdravotného strediska.

Poslanci s návrhom súhlasili a stanovili cenu 500 000,- Sk za jeden bytový priestor.

K bodu 5:

V rôznom poslanec Ďuriaš hovoril k téme osláv k 640. výročiu o prvej písomnej zmienke o obci . Komisia zasadala a jej návrhy ako poradného orgánu tvoria prílohu zápisnice.

Hosť OZ, ktorí sa zúčastnil i zasadania komisie - Adam Vilim oboznámil prítomných s priebehom súťažnej disciplíny, plánovanej na sobotu 18. augusta , na ktorej mu prisľúbila účasť (i samotné moderovanie) osoba, ktorá už takéto „furmanské preteky“ organizovala v Martine. Taktiež navrhuje, aby bol poskytnutý i priestor pre majiteľku poníkov, ktorá by potešila detských účastníkov osláv. Poslanec Pospíšil navrhuje, aby boli oslovení i majstri remesiel.

Poslanec Pospíšil v rôznom predniesol návrh, či by obec za účasti komposesorátu s. r. o nezakúpila stroj – štiepkovač. Starosta k tomuto hovorí, že on už túto kúpu zvažoval, ale kúpiť ju bez účasti iných združení, teda samostatne.

Poslanec Ján Lisko žiadal určiť termín započatia prác na rekonštrukcii strechy domu smútku – starosta dal prísľub začiatok júna 2007.

Ďalej poslanec Lisko navrhol, aby obec vstúpila do jednania so ŠL vo veci rozšírenia najkritickejšej časti štátnej cesty v úseku oproti predajni potravín u Špiriaka. Starosta k uvedenému hovorí, že táto časť sa rozšíri i v prípade, že by to musela zafinancovať obec.

Poslanec spomenul i kritický stav štátnej cesty a doporučuje vyvolať jednania s VÚC, aby bola zafinancovaná čiastka aspoň pre najhoršie úseky.

K bodu 6:

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie. OZ návrh hlasovaním schválilo. Poslanec Milan Pospíšil bol proti.

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný , starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadaní a rokovanie ukončil.

Zapísala: Anna Mindeková.

Overovatelia: Milan Pospíšil, Marián Chovaňák.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.