Zápisnica z III. zasadania OZ konaného 23. 03. 2007.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Neprítomní: Július Špirec;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Milan Pospíšil, Marián Chovaňák;
Návrhová komisia: predseda: Ján Vojtek, členovia: Jaroslav Nekoranec, Vladimír Urban.

Program rokovania :

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní
  3. Centrum voľného času – výberová komisia pre voľbu riaditeľa
  4. Úprava uznesenia OZ o odpredaj bytu – bytovka ZŠ horná
  5. Zdravotné stredisko – výstavba bytov, úprava fasády
  6. Žiadosti
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie – jeho odsúhlasenie
  9. Záver

K bodu 1:

Zasadanie OZ otvoril, prítomných na rokovaní privítal, určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu pre spracovanie uznesenia zo zasadania starosta obce.

K bodu 2:

V bode 2 starosta obce konštatoval, že uložené body boli splnené.

K bodu 3:

V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov o návrhu určiť výberovú komisiu k realizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa centra voľného času Starostom navrhnutú poslankyňu Annu Pospíšilovú - zároveň aj za predsedu komisie, a poslancami doplnených členov zo svojich radov a to: Jaroslava Nekoranca a Petra Kubalu.

OZ schvaľuje zloženie výberovej komisie k realizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa centra voľného času: Anna Pospíšilová – predseda, Jaroslav Nekoranec – člen, Peter Kubala – člen.

K bodu 4:

Starosta oboznámil prítomných s úpravou uznesenia, týkajúceho sa odpredaja bytu Stanislavovi Slížovi, bytom Nesluša 316 v tomto znení:

OZ schvaľuje založenie nehnuteľnosti vedenej v KÚ Nesluša na LV 1738 a to byt č. 4 na I. poschodí, vchod 1 v bytovom dome č. 963 na parcele KNC č.2952, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a na parcele KNC č. 2952 zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2 v podiele 9117/26139–ín na poskytnutie úveru v Slovenskej sporiteľni a.s. v prospech Stanislava Slíža, nar. 15. 10. 1968, bytom Nesluša č. 316 a Ivety Slížovej nar. 03. 04. 1972, bytom Nesluša 316 určenému ku kúpe tejto nehnuteľnosti.

Poslanci znenie úpravy uznesenia jednohlasne odsúhlasili.

K bodu 5:

V tomto bode boli prítomní oboznámení s tým, že stavba bytov je pred dokončením, ostávajú vonkajšie úpravy fasády. Poslanci sa jednotne zhodli na návrhu úpravu fasády zdravotného strediska s mininálnymi nákladmi – minerálnou farbou prispôsobenou k existujúcemu náteru, nie Baumitom alebo Teranovou.

K bodu 6:

1. Žiadosť riaditeľa ZŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu na budove ZŠ horná.

OZ schvaľuje jednohlasne úpravu fasády vo výške 70 % z celkových nákladov na opravu.

2. Žiadosť Ruženy Rácovej, bytom Nesluša č. 691 o finančný príspevok jednorazový.

OZ schvaľuje finančný príspevok jednorazový nenávratný vo výške 2 000,- Sk žiadateľke Ružene Rácovej, bytom Nesluša č. 691.

3. Žiadosť Milana Krafčíka, bytom Nesluša č. 269 o odkúpenie parcely na LV obce č.1244 - parcel KN 3221/1/1 o výmere 2 520 m2 a KN 3221/1/2 o výmere 2466 m2 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nesluša. Prítomných oboznámil so zámerom odkúpenia pozemku žiadateľ Milan Krafčík. Poslanci sa zhodli , že o žiadosti nemožno rozhodnúť ihneď, nakoľko treba prekontrolovať v tejto lokalite inžinierske siete existujúce, resp. plánované k ďalším stavbám a pod.

OZ žiadosť odkladá z dôvodu prehodnotenia stavebnou komisiu, ktorej je uložené preskúmať podmienky lokality v termíne do ďalšieho zasadania.

4. Žiadosť Václava Purašíka , bytom Nesluša č. 577 o odkúpenie pozemku KN 278/5.

OZ žiadosť zamieta.

K bodu 7:

Hosť zastupiteľstva - občan Adam Vilim v rôznom naniesol poslancom zámer uskutočniť v obci gazdovské preteky. Zámer vyvolal kladný ohlas u poslancov, ktorí navrhli , že tieto by sa mohli uskutočniť aj vrámci výročia obce, podrobnosti prediskutuje komisia pre šport a kultúru a dá návrh na OZ.

V rôznom mali poslanci na starostu otázky, ako napr.:

Ján Lisko sa informoval vo veci opravy strechy na DS, či sú nejaké ponuky.

Starosta konštatoval, že vezme do úvahy ponuky od firiem z obce a okolia a rozhodne o najvhodnejšej.

Poslanec Peter Kubala sa iformoval o aktuálnosti rýchlejšieho internetu. Starosta hovorí, že oslovená firma Blunet cez medzistanicu Kys. Nové Mesto nainštalovala 1 anténu na budovu OcÚ, ďalšie 4 budú v najbližšom období rozmiestnené po obci (cena 1 stanice je cca 11 – 12 000,- Sk).

Milan Pospíšil navrhuje dôsledné vymáhanie polatkov za psa, opätovné relácie do MR, ktorými sa upozornia majitelia na túlavé psy.

Anna Pospíšilová – upozornila na neobývanú budovu pri potravinách Droščáková, v ktorej sa nachádza množstvo prázdych fliaš a budove hrozí samovoľné spadnutie. Navrhuje vyzvať vlastníkov, aby túto zbúrali.

Poslanec Vladimír Urban sa zaujímal o odvoz plastov, nakoľko zber sa už dlhšiu dobu neuskutočňuje. Starosta odpovedal, že s firmou je v jednaní naša obec i ostatné dolno- kysucké, v ktorých odvoz plastov realizovala a o výsledku bude včas informovať, prípadne sa oslovia ďalšie firmy s výhodnými ponukami.

K bodu 8:

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie. Ten to bol jednohlasne odsúhlasený.

K bodu 9:

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.

Zapísala: Anna Mindeková.

Overovatelia: Milan Pospíšil, Marián Chovaňák.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.