Zápisnica z ustanovujúceho zasadania OZ, konaného 29. 12. 2006.

Prítomní: viď prezenčná listina
Neprítomní: Peter Kubala
Zapisovateľka: Anna Mindeková
Overovatelia: Ján Lisko, Ján Vojtek
Návrhová komisia: predseda: Jaroslav Nekoranec, členovia: Anton Janáčik, Július Špirec
Volebná komisia: predseda: Milan Pospíšil, členovia: Vladimír Urban, Marian Chovaňák

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledku volieb – predseda miestnej volebnej komisie
 4. Zloženie sľubu starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov OZ
 6. Príhovor starostu obce
 7. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 8. Voľba zástupcu starostu
 9. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov, prípadne členov
 10. Schválenie platu starostu obce, zástupcu obce, poslancov, predsedu a členov komisií
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

Zasadanie OZ otvoril, prítomných na prvom slávnostnom zasadaní privítal starosta obce, určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

K bodu 3:

Prizvaný predseda miestnej volebnej komisie Stanislav Pieron oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy.

OZ zobralo výsledky volieb do orgánov samosprávy na vedomie.

K bodu 4:

Zvolený starosta obce Ing. Marian Chovaňák zložil zákonom predpísaný sľub.

K bodu 5:

Do rúk nového starostu zložili sľub novozvolení poslanci okrem Anny Žákovej a Vendelína Holíka, ktorí by sa prijatím poslaneckého mandátu dostali do konfliktu záujmu.

Na ich miesta nastúpili Július Špirec a Vladimír Urban.

K bodu 6:

V tomto bode vystúpil starosta obce so slávnostným príhovorom, ktorý tvorí prílohu zápisnice.

OZ zobralo príhovor starostu na vedomie.

K bodu 7:

V tomto bode bola zvolená návrhová a volebná komisia – viď úvod zápisnice.

K bodu 8:

Na funkciu zástupcu starostu navrhol starosta obce Jána Vojteka.

OZ navrhnutého kandidáta počtom hlasov 8 (jeden neprítomný – Peter Kubala, dvaja poslanci sa zdržali hlasovania – Anton Ďuriaš a Anna Pospíšilová) zvolilo za zástupcu starostu.

K bodu 9:

Starosta predniesol návrh na zriadenie komisií. Nakoľko prax ukázala, že komisie, ktoré boli zriadené v minulom období sa osvedčili je za to, aby boli zriadené i v tomto volebnom období.

Poslanci Anton Ďuriaš a Jaroslav Nekoranec navrhli, že by sa mala zriadiť i komisia pre mládež,kultúru a šport.
OZ schválilo jednohlasne komisiu:

 • Výstavby, ÚP a ochrany ŽP – Ján Vojtek
 • Finančnú a správy obecného majetku – Marián Chovaňák
 • PLVH – Július Špirec
 • pre mládež, šport a kultúru - nedoriešená

OZ ukladá predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadanie návrhy na členov komisií z radov poslancov a odborníkov.

K bodu 10:

Starosta obce ďalej navrhol, aby plat starostu i zástupcu ostal na tej istej úrovni, ako v predchádzajúcom volebnom období. Poslancom OZ navrhol čiastku 1000,- Sk / zasadanie, predsedom komisií 1000,-Sk/ zasadanie a členom komisií 300,- Sk/zasadanie.

OZ navrhnuté platy a odmeny schvaľuje jednohlasne.

K bodu 11:

V diskusii v krátkosti poslanci načrtli témy, ktorými by sa mali počas roka na zasadaniach zaoberať napr. návratom lekárov do obce, obnovením zrušenej autobusovej zástavky v KNM na náhradnom mieste, úpravou rozpočtu a pod.

OZ doporučuje vyhodnotiť diskusiu z OZ a prednesené návrhy posúdiť, prípadne realizovať.

OZ doporučuje všetkým poslancom predložiť návrhy na použitie finančných prostriedkov v rámci návrhu rozpočtu na rok 2007.

K bodu 12:

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Jaroslav Nekoranec, uznesenie bolo jednohlasne odsúhlasené.

K bodu 13:

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť, zaželal poslancom a tiež i ich rodinám všetko dobré v novom roku a tiež dobrú - vzájomnú spoluprácu.

Zapísala: Anna Mindeková

Overovatelia zápisnice: Ján Lisko, Ján Vojtek

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.