Uznesenie č. 7/2012 zo zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 04. 10. 2012 v zasadačke OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, prednesenú starostom obce.

2. Správu komisie sociálnych vecí a rodiny.

3. Správu komisie pre školstvo, kultúru a šport.

4. Správu komisie pre správu financií a majetku.

B/ schvaľuje:

1. Odvoz TKO (popola) pri parcele č.1304, ktorú si obyvatelia (M. Šarlina a spol) mienia upraviť na cestu a parkovisko za podmienok úhrady nákladov 50/50%, pre obec maximálne do výšky 500 €, ostatné náklady si doplatia žiadatelia.

2. Vyhotovenie geometrického plánu a jeho úhradu na rozšírenie cesty v miestnej časti Juríčkovce.

3. Príspevok na zakúpenie kočíka v sume 1500 € pre dieťa Kristínu Zapaľačovú, Nesluša 497.

4. Jednorázovú nenávratnú finančnú výpomoc pre p. Helenu Ozaniakovú Nesluša 74, vo výške 250 € na palivo.

5. Jednorázovú nenávratnú finančnú výpomoc pre p. Janku Liptaiovú Nesluša 250, vo výške 100 € na lieky.

6. Vydanie novej série knihy Jána Grešáka – „Neslušské osady kedysi a dnes“ v počte 500 ks.

7. Návrh zadania pre územný plán obce Nesluša s doplnkami reálneho stavu - vyznačené modrou farbou.

8. Zvýšenie opatrovateľského úväzku pre p. Františka Nekoranca Nesluša č. 133 z terajších 3,5 hod. na 7,5 hod. denne od 01. 11. 2012.

9. Prenájom pozemku pre p. Júliusa Chovanca Nesluša č. 143 v nových rozmeroch 29 x 3,5 m, s podmienkou: 0,5 m odstup od obrubníka miestnej komunikácie za 0,33 €/1 m2 ročne.

10. Žiadosť Daniely Vlčkovej Nesluša 1041 o prenájom obecného pozemku s tým, že žiadateľka upresní rozmer (miery) a za podmienok ako majú ostatní občania, t. j. 0,33 €/1 m2 ročne.

11. Žiadosť p. Anny Kyselovej o príspevok na vydanie knihy v náklade 500 ks vo výške 1000 € s tým, že obecný úrad preskúma aj ďalšie - lacnejšie možnosti vydania knihy.

C/ ukladá:

1. Obecnému úradu vyzvať firmu, ktorá navozila materiál do areálu bývalej ZŠ – horná, aby ho ihneď odpratala a do konca mesiaca októbra areál uviedla do pôvodného stavu.

2. Obecnému úradu budovu ZŠ – horná zabezpečiť tak, aby sa zamedzilo svojvoľnému vnikaniu do objektu a jej ďalšiemu chátraniu. Termín : do 15. 10. 2012.

3. Obecnému úradu vyzvať p. Branislava Hollého Nesluša 288, aby zabezpečil odstránenie betónového oplotenia z hľadiska riadnej bezpečnosti cestnej premávky. Termín: do 31. 10. 2012.

4. Riaditeľovi DOS v Nesluši pripraviť nový návrh platieb pre klientov zariadenia tak, aby platili reálne náklady už od 01. 01. 2013.

5. Obecnému úradu prísne vyzvať p. Stanislava Špirca Nesluša 158, aby zamedzil vnikaniu svojho psa do objektu cintorína a upozorniť ho na možnosť udelenia sankcie.

6. Obecnému úradu vyzvať občanov vyšnej cesty, aby v čase odstávky dopravy v centre obce, odstránili svoje autá z krajnice cesty. Termín: ihneď v MR.

7. Obecnému úradu požiadať políciu o spoluprácu pri riešení problémov v rómskej osade.

8. Obecnému úradu zabezpečiť odvodnenie miestnej komunikácie od ihriska TJ okolo obecného úradu tak, aby dažďová voda netiekla na obecný cintorín.

9. Obecnému úradu vyrúbiť poplatky za používanie obecného pozemku rómskym obyvateľom v zmysle VZN – 0,33 €/1 m2 ročne.

10. Obecnému úradu pripraviť „Mesiac úcty k starším“ - 19. 10. 2012 + výstavu ovocia a zeleniny, a ručných prác.

D/ žiada:

1. Občanov obce (autorov petície), aby nahlasovali mená detí, ktoré neoprávnene vnikajú do objektu hornej školy, aby obecný úrad mohol proti nespratníkom (resp. rodičom) realizovať trestné stíhanie.

E/ odporúča:

1. Starostovi obce skontaktovať sa s možným predajcom traktora a príslušenstva, aby sa mohla zabezpečiť už tohtoročná zimná údržba komunikácii v obci.

2. Starostovi obce opätovne rokovať s riaditeľom správy ciest ohľadom zabezpečenia riadnej zjazdnosti štátnej cesty v celom úseku našej obce do konca októbra 2012.

3. Starostovi obce prerokovať možnosť spolupráce s Mestskou políciou v KNM.

4. Starostovi obce zvolať budúce zasadnutie OZ na 15. 11. 2012 o 16,00 hod.

5. Poslancom OZ predkladať návrhy na zaradenie do rozpočtu obce na rok 2013, prvý návrh rozpočtu obce na rok 2013 pripraviť na novembrové zasadnutie OZ.

F/ odkladá:

1. Prerokovanie výslednej správy NKU + opatrenia na budúce zasadnutie OZ 15. 11. 2012.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.