Uznesenie č. 6/2012 zo zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 30. 08. 2012 v zasadačke OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, prednesenú starostom obce.

2. Správu finančnej komisie (z júla).

3. Správy komisie sociálnych vecí a rodiny (za júl a august).

4. Informáciu poslanca Mariána Chovaňáka povereného OZ rokovaním s predstaviteľmi Komposesorátu o priebehu jednania ohľadom výmeny budovy bývalej ZŠ-horná za budovu Komposeserátu v centre obce.

5. Plnenie rozpočtu obce Nesluša k 30.06. 2012.

6. Projekt cezhraničnej spolupráce (SK-PL) s obcou Milowka.

7. Predbežnú správu o kontrole NKÚ.

8. Informáciu p. Jaroslava Krála, doc., Ing., CSc. o vykonaní poslaneckého prieskumu v DOS, výber daní a poplatkov, a na úseku stavebnom a úseku životného prostredia za účasti hlavného kontrolóra a poslanca p.Milana Pospíšila, doc., Mgr., Ing., CSc

B/ schvaľuje:

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012.

2. Úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu finančnej komisie k 30. 08. 2012 :

  • Príjmy: 1 214 515 €.
  • Výdaje: 1 212 402 €.
  • Rezerva: 2 113 €.

3. Žiadosť p. Anny Liskovej o jednorázovú nenávratnú finančnú výpomoc vo výške 140 € na nedoplatok plynu a elektrickej energie.

4. Žiadosť p. Anny Brázdovičovej o jednorázovú nenávratnú finančnú výpomoc vo výške 300 €.

5. Žiadosť p. Rastislava Vlčka o príspevok na obedy vo výške 0,50 € za obed.

6. Žiadosť občanov - Mariana Šarlinu a spol. o vytýčenie miestnej komunikácie.

7. p.Daniela Ševčíka ako prísediaceho na Okresnom súde v Žiline na roky 2012-2016.

8. Žiadosť p. Júliusa Chovanca o prenájom časti pozemku v dĺžke 10 m súbežne s jeho rodinným domom (18 m2), podľa platného sadzobníka obce a za podmienok ako majú ostatní občania.

9. Žiadosť p. Stanislava Hrubého na prevod pozemku KNC č.654/4 podľa geometrického plánu v prospech p. Stanislava Hrubého a manželky Jany – na jeho náklady.

C/ zamieta:

1. Návrh na zakúpenie AVIE A 65K.

2. Žiadosť p. Pavla Vlčka o zvýšenie nájmu za pozemok pod rezervárom obecného vodovodu.

D/ ukladá:

1. Obecnému úradu zriadiť prípojku na internet pre invalidné dieťa Máriu Chovaňákovú.

2. Obecnému úradu riešiť možnosť preloženia p. Margity Vlčkovej z DD v Čadci do DD v KNM.

3. Finančnému oddeleniu obecného úradu v spolupráci s hlavným kontrolórom a finančnou konmisiou vypracovať analýzu príjmov a výdavkov DOS od vzniku do 30. 06. 2012. Termín: do 04. 10. 2012.

4. Stavebnej komisii urobiť odhad množstva odpadu na parc. KNC 1304, ktorý obyvatelia žiadajú odstrániť - Marián Šarlina a spol.

5. Stavebnej komisii posúdiť situáciu a odhad finančných nákladov v súvislosti so žiadosťou skupiny občanov v časti obce Juríčkovce o rozšírenie a úpravu cesty (Salátovci + Juríčkovci).

6. Obecnému úradu vyčleniť finančnú čiastku nevyhnutnú pre obnovu rodinných pomerov vo výške danej zákonom pre maloletého Vladimíra Harvančáka umiestneného v Detskom domove v Liptovskom Mikuláši.

7. Obecnému úradu podať sťažnosť (VÚC), aby bola preskúmaná kvalita vykonaných prác na úprave štátnej cesty.

8. Obecnému úradu zabezpečiť opravu miestneho rozhlasu v časti Puškátka.

E/ odporúča:

1. Starostovi obce zvolať zasadnutie OZ na štvrtok 04. 10. 2012 o 14,00 hod.

2. Starostovi obce zvolať pracovné stretnutie OZ na štvrtok 20. 09. 2012 k problematike územného plánu obce.

3. Sociálnej komisii zabezpečiť spoločenské posedenie (s občerstvením) v zariadení pre seniorov v KNM pre našich bývalých občanov.

4. Sociálnej komisii navštíviť dieťa p.Miroslava Zapaľača a zistiť jeho zdravotný stav a sociálnu situáciu.

F/ odkladá:

1. Žiadosť p. Heleny Ozaniakovej o sociálnu výpomoc.

2. Žiadosť p. Janky Liptaiovej o sociálnu výpomoc.

3. Žiadosť skupiny občanov z Nižného konca (František Jnatošík a spol.) s tým, že obec má záujem zokruhovať trasu obecného vodovodu, ale účastníci skupinového vodovodu by si mali udržiavať jeho funkčnosť.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.