Uznesenie č. 5/2012 zo zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 14. 06. 2012 v zasadačke OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, prednesenú starostom obce.

2. Správu komisie pre školstvo, kultúru a šport.

3. Správu komisie sociálnych vecí a rodiny.

4. Správu starostu obce o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ.

5. Informáciu starostu obce o postupe riešenia financovania DOS.

6. Správu správcu cintorína o hroboch našich kaplánov.

7. Žiadosť Jaroslava Krála doc., Ing., CSc.

B/ schvaľuje:

1. Žiadosť p. Leny Rácovej na jednorázovú finančnú výpomoc - ½ predložených nákladov na pohreb podľa p. Lisku – 350 €.

2. Žiadosť obyvateľov časti Majtánky na príspevok na úhradu cesty v sume 600 €.

3. Žiadosť p. Marty Králikovej na príspevok na rekonštrukciu mosta v sume 372 €.

4. Žiadosť p. Jany Vlčkovej o finančnú výpomoc v sume 150 € na preklenutie finančnej núdze.

5. p. Antona Janáčika za predsedu ústrednej inventaizačnej komisie namiesto p. Jaroslava Krála, doc., Ing., CSc., ktorý sa vzdal tejto funkcie.

6. p. Daniela Ševčíka za člena komisie pre školstvo, kultúru a šport.

C/ zamieta:

1. Žiadosť p. Anny Tordovej na jednorázovú finančnú výpomoc.

2. Žiadosť p. Vilmy Kubalovej na jednorázovú finančnú výpomoc.

3. Žiadosť včelárov.

D/ ukladá:

1. Obecnému úradu poskytnúť pomoc (nie finančnú) pri oprave havarijného stavu rodinného domu p. I. Hrubého.

2. Obecnému úradu + p. M. Chovaňák (poslanec) vstúpiť do jednania s Komposesorátom a prejednať možnosť výmeny budovy HŠ + pozemky za budovy a pozemky Komposesorátu v centre obce.

3. Obecnému úradu vyzvať KNM na presun značiek označujúcich začiatok a koniec KNM.

4. Obecnému úradu poskytnúť základné informácie o kamerovom systéme (Radoľa, iné ponuky).

5. Obecnému úradu vyzvať majiteľov lesa, aby odstránili dôsledky po ťažbe dreva z miestnych komunikácií a potoka.

6. Obecnému úradu zaistiť pravidelné čistenie a údržbu autobusových zástavok (pracovníci VPP).

7. Obecnému úradu riešiť prekážky, ktoré naniesol p. Jaroslav Král, doc., Ing., CSc. vo svojich písomných požiadavkách.

D/ odporúča:

1. Starostovi obce zvolať zasadnutie OZ na štvrtok 30. augusta 2012 o 14. hodine.

2. Starostovi obce vymenovať podľa výsledkov výberových konaní riaditeľky ZŠ a MŠ s účinnosťou od 01. 07. 2012.

3. Obecnému úradu písomne odpovedať na žiadosť Slovenskému zväzu invalidov, že v stavebnej komisii majú zastúpenie.

E/ poveruje:

1. Zástupcu starostu Rudolfa Jantošíka na jednanie s právnym zástupcom Ing. Petra Chovanca vo veci vydania obecného lesa mimosúdnou cestou za podmienok: odovzdania lesa, úhrady výnosov z ťažieb realizovaných v r. 2011, teda 202 m3 a úhradu nákladov spojených s právnym zastupovaním obce.

F/ odkladá:

1. Žiadosť p. Antona Ďuriaša (OZ zaujalo kladné stanovisko), po predložení potrebnej dokumentácie bude rozhodnuté o celkovom vyriešení žiadosti.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.