Uznesenie č. 4/2012 zo zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 07. 05. 2012 v zasadačke OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, prednesenú starostom obce.

2. Správu komisie pre správu financií a majetku obce.

3. Správu komisie pre školstvo, kultúru a šport.

4. Správu komisie sociálnych vecí a rodiny.

5. Správu komisie PLVH.

6. Správu komisie regionálneho rozvoja a eurofondov.

7. Interpeláciu poslanca doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc.

8. Vzdanie sa doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc. funkcie predsedu komisie regionálneho rozvoja a eurofondov a člena komisie pre školstvo, kultúru a šport.

9. Informáciu starostu obce o problémoch s financovaním DOS.

B/ schvaľuje:

1. Úpravu VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a poplatkoch nasledovne - § 11, ods.2, že daň nižšiu ako 1,5 € sa nebude vyrubovať ani vyberať.

C/ ukladá:

1. Ústrednej inventarizačnej komisii realizovať zasadnutie a prerokovať predložené návrhy na vyradenie v termíne do 31. 05. 2012.

2. Obecnému úradu vyzvať občana Petra Mäkkého, aby odstránil motorové vozidlo z neprehľadného úseku štátnej cesty.

3. Obecnému úradu realizovať odporúčania na úpravu rozpočtu obce na r. 2012 podľa návrhov finančnej komisie (z rozpočtovej rezervy).

4. Obecnému úradu uzatvoriť dohodu s Ing. Jozefom Košeckým o mesačných splátkach jeho finančného záväzku voči obci.

5. Obecnému úradu zabezpečiť nevyhnutnú opravu elektrickej inštalácie v DOS a po zlepšení finančnej situácie dať vykonať revíziu inštalácie.

6. Obecnému úradu objednať úradný odhad ceny areálu a budovy bývalej ZŠ – hornej.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.