Uznesenie č. 3/2012 zo zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 02. 04. 2012 v zasadačke OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, prednesenú starostom obce.

2. Správu komisie sociálnych vecí a rodiny.

3. Správu komisie PLVH.

4. Správu komisie pre školstvo, kultúru a šport.

5. Správu starostu obce o plánovanom odkanalizovaní obce s predpokladaným začiatkom 15. - 25. apríla 2012.

B/ schvaľuje:

1. Jednorázový finančný príspevok obce na pohreb p. Agnesy Janišovej vo výške 500 €.

2. Vyhotovenie kompletnej pasportizácie miestnych a dopravných komunikácií v cene 100 €/km.

3. Vypracovať ponuku kamerového systému s ukladaním dát v centrálnom počítači na obecnom úrade ( zakúpenie výkonného počítača).

4. Prijať Júliusa Šteinigera a Júliusa Karasa do komisie PLVH.

5. Žiadosť Váhostavu ohľadom pracovnej doby po predložení 3 týždňového plánu práce + ostatné výnimky - OZ schválením poveruje starostu obce.

6. Žiadosť o finančný príspevok pre DSS Horelica vo výške 100 €.

7. Jednorázový finančný príspevok pre p. Annu Brázdovičovú vo výške 100 €.

8. Jednorázový finančný príspevok pre p. Zdenku Vlčkovú vo výške 200 €.

C/ ukladá:

1. Obecnému úradu zverejniť harmonogram prác na kanalizácii s dôrazom na hlavné potrubie a odbočky do uličiek.

2. Obecnému úradu zverejniť projekt odkanalizovania obce na web stránke obce.

3. Obecnému úradu zamestnať pracovníkov VPP na práce spojené s kanalizáciou a výstavbou obecného vodovodu, tiež na udržiavanie čistoty v centre obce, pri kostole a autobusových zástavkách.

4. Obecnému úradu zorganizovať akciu „Skrášlime si obec“ od 16. 04. - 20. 04. 2012, vyčistenie rieky, zabezpečiť veľké kontajnery na odpad, zber elektroodpadu, textilu. Zber papiera a železného šrotu zabezpečí ZŠ.

5. Obecnému úradu zaslať požiadavku na Dopravný inšpektorát na osadenie zrkadla na miestnu komunikáciu do Klimkov a odstrániť želez. konštrukcie pri plote p. Holého.

6. Obecnému úradu riešiť havarijný stav plota na miestnom cintoríne.

7. Obecnému úradu vyzvať okresnú správu ciest na opravu nerovností na ceste III. triedy.

8. Obecnému úradu zverejniť neplatičov miestnych daní a poplatkov na internetovej stránke obce a obecnej výveske.

9. Obecnému úradu zistiť možnosť umiestnenia bankového automatu v centre obce.

10. Obecnému úradu dodržiavať VZN o používaní miestnych komunikácií (parkovanie na chodníku).

11. Obecnému úradu vyzvať predajcu mäsa a údenín aby dodržal postup legalizácie predaja a miesto predaja.

12. Obecnému úradu uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých psov a mačiek v obci.

13. Obecnému úradu urobiť zábradlie na chodník ku kostolu v uličke Šuták-Kyjanica.

D/ zamieta:

1. Žiadosť Karola a Agnesy Žabkovej č. 124 o úľavu poplatkov za odpad TKO, nakoľko v II.polroku sa bude platiť paušál za odvoz TKO.

2. Žiadosť Marcely Štrkáčovej o jednorázový finančný príspevok na zaplatenie dlhu výživného za svoje dieťa v Ružomberku.

3. Žiadosť Zuzany Hrubej, Nesluša č.821 o jednorázový finančný príspevok.

4. Žiadosť Kataríny Janišovej, Nesluša 169 o jednorázový finančný príspevok.

E/ odporúča:

1. Starostovi vstúpiť do jednania s SSE o možnosti kabelizácie rozvodu el. energie v centre obce.

2. Starostovi zistiť možnosti zriadenia zberného dvora.

3. Starostovi a zástupcovi starostu jednať o pokládke rozvodu vody hlavného potrubia od hotela Les až po NK.

4. Starostovi zvolať zasadnutie OZ na 07. 05. 2012.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.