Uznesenie č. IX./2011 zo zasadania OZ v Nesluši, konaného dňa 27. 10. 2011 v zasadačke OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

2. Informáciu starostu obce o nepriaznivom vývoji prevodu výnosu daní zo štátu na obce.

3. Správy Komisií finančnej, PLVH, sociálnych vecí a rodiny, stavebnej a kultúrnej.

4. Žiadosti o finančnú výpomoc predložené komisiou sociálnych vecí a rodiny; ich posúdenie odkladá na decembrové zasadnutie OZ s očakávaním zlepšenia finančnej situácie obce.

5. Informáciu starostu o ukončení činnosti sociálneho podniku z dôvodu výpadku príjmov obce.

B/ schvaľuje:

1. Prijatie úveru Dexia Komunál Superlinka vo výške 46.335,00 EUR, poskytovaného vo forme povoleného debetu na bežnom účte až do výšky stanoveného limitu zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO 31575951, IČ DPH SK202372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel SA, vložka číslo 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s platnosťou do 31. 03. 2012.

2. Vystavenie vlastnej vista bianko zmenky obce Nesluša za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru Dexia Komunál Superlinka.

3. Príspevok 9,00 EUR na žiaka ZŠ Nesluša k úhrade cestovných nákladov plaveckého výcviku realizovaného v 1. polroku šk.r. 2011-12.

4. Smernicu OcÚ k obehu dokladov a vedenia obecnej pokladnice, s účinnosťou od 01. 11. 2011.

C/ ukladá:

1. OcÚ vypracovať zoznam obyvateľov, ktorí porušili VZN č.5/2003 o výmene vodovodných prípojok; obyvateľov, ktorí výmenu nerealizovali vyzvať k náprave najneskoršie do 31. 12. 2011.

2. OcÚ pripraviť návrh novelizácie VZN č. 4/2008 o komunálnom odpade.

3. OcÚ pripraviť návrh novelizácie VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a poplatkoch.

4. OcÚ pripraviť návrh novelizácie VZN č. 9/2004 o ostatných miestnych poplatkoch.

5. OcÚ pripraviť návrh VZN o verejnom poriadku a priestupkoch a doplnenenie sankcií vo všetkých VZN obce v zmysle Zákona č. 372/1990 o priestupkoch a Zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciach.

6. OcÚ pripraviť na nasledujúce zasadnutie OZ návrh zloženia inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2011.

7. OcÚ vstúpiť do jednania s Komposesorátom Nesluša vo veci prístupovej cesty pripravovanej výstavby RD v miestnej časti Kočí zámok; o výsledku informovať na nasledujúcom zasadnutí OZ.

D/ odporúča:

1. Starostovi obce ukončiť bezodkladne pracovný pomer zamestnancov sociálneho podniku v zmysle platného zákona, aby Dom opatrovateľských služieb v Nesluši (DOS) ukončil svoju prevádzku bez ďalších finančných strát k 31. 12. 2011.

2. OcÚ bezodkladne informovať rodinných príslušníkov občanov umiestnených v DOS o ukončení prevádzky zariadenia DOS.

3. OcÚ uskutočniť uvítanie detí do života dňa 10. 11 .2011 o 15.00 hod; matrikárka zabezpečí pozvánky rodičom, rekvizity, pamätné knihy,účinkujúcicha organizáciu celého podujatia.

4. Starostovi obce zvolať nasledujúce zasadnutie OZ na štvrtok 24. 11. 2011, 14.00 hod.

E/ zamieta:

1. Žiadosť pi. Rozálie Falátovej o finančný príspevok na zateplenie rodinného domu pre nedostatok finančných prostriedkov.

2. Žiadosť p. Cyrila Šidlu, bytom Sládkovičova 1208, Kysucké N. Mesto o odkúpenie obecného pozemku.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.