Uznesenie č. VIII./2011 zo zasadania OZ v Nesluši, konaného dňa 08. 09. 2011 v Penzióne Les.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správy komisií, podané predsedami komisií.

2.Informáciu starostu obce o nepriaznivej finančnej situácii obce, o rekonštrukcii vykurovania v ZŠ a prácach sociálneho podniku v DOS.

3.Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadaní OZ.

B/ schvaľuje:

1. Úpravu Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Nesluša č. 3/2008 s účinnosťou od 01.09. 2011 nasledovne:

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

 • v materskej školy bez právnej subjektivity na jedno dieťa do troch rokov sumou 10,00 €/mesiac,
 • v materskej školy bez právnej subjektivity na jedno dieťa nad tri roky sumou 7,00 €/mesiac.

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí

 • Školský klub detí pri Základnej škole Nesluša 2,00 €/mesiac.

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Školská jedáleň Nesluša.

 1. MŠ - stravníci (veková kategória od 2 do 6 rokov): 1,19 €/deň
  • desiata 0,28 €/deň,
  • obed 0,68 €/deň,
  • olovrant 0,23 €/deň.

 1. ZŠ - žiaci stravníci - veková kategória: /obed
  • 6 - 11 roční 1,01 €/deň,
  • 11 - 15 roční 1,09 €/deň;
 2. dospelí stravníci/obed
  • zamestnanci 1,19 €/deň,
  • cudzí stravníci 2,64 €/deň.

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou centra voľného času

 • veková kategória do 15 rokov 1,00 €/mesiac,
 • veková kategória nad 15 rokov 2,00 €/mesiac,
 • pre obe kategórie pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu pre CVČ 0,20 €/mesiac,
 • pre obe kategórie pre prihlásenie do každého ďalšieho krúžku 0,20 €/mesiac.

2. Finančný príspevok vo výške 200 € žiadateľke Ingrid Randovej, bytom Nesluša č. 33 na úhradu nákladov spojených s pohrebom matky.

3. Finančný príspevok vo výške 200 € žiadateľovi Ľubomírovi Svrčkovi, bytom Nesluša č. 64 na úhradu liekov.

4. Poskytnutie obecného vozidla na návštevu občanov umiestnených v DD mimo obce.

5. Odpredaj pozemkov KNC 670/26 orná pôda o výmere 102 m2 a KNC 670/33 orná pôda o výmere 235 m2 v prospech p. Pavla Láslopa, bytom Nesluša 438 a parcelu KNC 670/34 t. t. p o výmere 123 m2 v prospech p. Milana Janáča, bytom Nesluša č. 441 v cene 0,25 €/m2. Finančné čiastky vo výške 84 € a 31 € uhradia žiadatelia na účet obce.

C/ ukladá:

1. Komisiám PLVH a stavebnej rokovať s Komposesorátom, s. r. o Nesluša vo veci pozemkov pre plánovanú IBV a tiež výber vhodného pozemku pre zberný dvor.

2. OcÚ vstúpiť do jednania s obvodnou lekárkou MUDr. Jaroslavou Šiskovou a požiadať ju o vymedzenie ordinačných hodín 1-2 dni v týždni v zdravotnom stredisku v Nesluši.

3. OcÚ vstúpiť do jednania s p. Jurajom Trojanom vo veci vývozu kontaminovaného materiálu.

4. Realizovať výstavbu a rekonštrukciu prístupových ciest schválených v rozpočte.

5. Stavebnej komisii pravidelnú kontrolu stavebnej činnosti vykonávanou pracovníkmi sociálneho podniku.

6. OcÚ vypracovať do ďalšieho zasadania OZ interné predpisy pre obeh účtovných dokladov.

D/ odporúča:

1. Starostovi zvolať zasadnutie OZ vo štvrtok 27. októbra 2011.

2. OcÚ informovať v MR o možnosti uplatnenia si nároku na potravinovú pomoc.

3. OcÚ riešiť problematiku zásobovania vodou v miestnej časti Parišovce a bytov nad ZS.

E/ zamieta:

žiadosti o sociálnu výpomoc žiadateľom:

 • p. Márii Liskovej, bytom Nesluša 938;
 • p. Zuzane Kršíkovej, bytom Nesluša 60;
 • p. Andrei Kutnárovej, bytom Nesluša 345;
 • p. Irene Kutnej, Nesluša 38;
 • p. Soni Rácovej, Nesluša 691.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.