Uznesenie č. VII./2011 zo zasadania OZ v Nesluši, konaného dňa 23. 06. 2011 v zasadačke OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správy komisie sociálnych vecí a rodiny, stavebnej komisie a kultúrnej komisie.

2. Informáciu starostu obce o nepriaznivej finančnej situácii obce.

3. Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadaní OZ.

B/ schvaľuje:

1. Žiadosť p. Stanislava Slíža, Nesluša 963 o prenájom časti pozemku KNC 2954 pri bytovke bývalej ZŠ hornej podľa posudku a vytýčenia stavebnej komisii – výmera 184 m2 podľa obvyklých podmienok prenájmu.

2. Vyplatenie 40 EUR rodičom žiakov zapísaných do I. ročníka ZŠ v roku 2011. Pre ďalšie obdobia úhradu skutočných nákladov ZŠ na školské potreby pre žiakov I. ročníka.

3. Plat starostu obce v zmysle novelizácie zákona č. 253/1994 Z. z. (o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest) nasledovne: základ podľa § 3 odstavec 1) a jeho zvýšenie o 30 % podľa podľa § 4 odstavec 2).

4. V zmysle Uznesenia OZ č. I, E bod 1. vyplatenie odmeny starostovi obce vo výške 30 % za II. štvrťrok 2011.

5. Schvaľuje odmenu pre kontrolóra obce vo výške 10EUR za účasť na zasadnutiach komisií OZ.

C/ ukladá:

1. Stavebnej komisii a komisii PLVH posúdiť, v prípade, že to umožňujú vlastnícke vzťahy, možnosť vytvorenia prístupovej cesty v časti Radovka.

D/ odporúča:

1. Starostovi zvolať zasadnutie OZ vo štvrtok 1. septembra 2011.

2. Zvolať 28.6. 2011 komisiu pre školstvo, kultúru a šport a zástupcov AFUSu p. Vilima, p. Vaterku a p. Mäkkú Chomút 2011.

E/ zamieta:

1. Žiadosť p. Dariny Balážovej o pôžičku na úhradu nedoplatku na elektrickú energiu.

2. žiadosť p. Márie Štrbovej o jednorazovú dávku sociálnej pomoci.

F/ ruší

3. Bod B/10. uznesenia OZ III/2011 zo dňa 24. 02. 2011.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.