Uznesenie č. VI./2011 zo zasadania OZ v Nesluši, konaného dňa 26. 05. 2011 v zasadačke OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správy Komisie finančnej, PLVH, komisie sociálnych vecí a rodiny, stavebnej komisie a kultúrnej komisie.

2. Žiadosť p. Anny Droščákovej, Nesluša 848 o zrušenie predaja potravinového tovaru z auta. Súčasná legislatíva neumožňuje zamedziť všeobecne takémuto predaju.

3. Informáciu starostu obce o nepriaznivom vývoji prevodu výnosu daní obciam.

4. Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadaní OZ.

5. Informáciu starostu obce o príprave projektu pasportizácie miestnych komunikácií.

6. Žiadosť p. Stanislava Slíža , Nesluša 963 o prenájom časti pozemku KNC 2954 pri bytovke bývalej ZŠ hornej. Žiadosť posúdi stavebná komisia.

B/ schvaľuje:

1. Žiadosť p. Milana Janáča, Nesluša 441 o navrátenie pozemku KNC 670/34 o výmere 123 m2.

2. Žiadosť p. Jána Capku, Nesluša 927 a spol. o výpomoci pri rekonštrukcii skupinového vodovodu v miestnej časti Homolovce – nákup 300 m vodovodnej hadice pre výmenu hlavného potrubia a to do výšky 70 % materiálových nákladov.

3. Úpravu rozpočtu MŠ - presun schválených 5 000 € na výstavbu detského ihriska z kapitálových na bežné výdavky na nasledujúce zámery:

  • na drevený domček pre deti do exteriéru - sklad hračiek,
  • na opravu maľovky WC v budove MŠ,
  • časť prostriedkov na prestavbu priestorov pre školníčku a na miestnosť pre práčku, zvyšok presunúť na mzdové prostriedky pre upratovačku na odchodné do predčasného starobného dôchodku.

4. Prijatie úveru Dexia Komunál Superlinka vo výške 50 000,00 EUR, poskytovanéhovo forme povoleného debetu na bežnom účte až do výšky stanoveného limitu zo strany Dexia banky Slovensko, a. s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných vpríslušnej úverovej zmluve s platnosťou do 30. 11. 2011.

5. Za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru Dexia Komunál Superlinka vystavenie vlastnej vista bianko zmenky obce Nesluša.

6. Zámer zamestnať 6+1 zamestnancov na realizáciu protipovodňových opatrení podľa § 50 j zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

C/ ukladá:

1. Obecnému úradu informovať obyvateľov o zámere obce sprísniť podmienky parkovania automobilov a vytvárania skládok stavebného materiálu na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách s predpokladanou účinnosťou od 01. 09. 2011.

2. Žiadosť p. Stanislava Slíža, Nesluša 963 o prenájom časti pozemku KNC 2954 pri bytovke bývalej ZŠ hornej posúdiť stavebnej komisii.

D/ odporúča:

1. Starostovi zvolať zasadnutie OZ vo štvrtok 23. júna 2011.

2. Uskutočniť uvítanie detí do života dňa 04. 07. 2011 o 15,00 hod, matrikárka zabezpečí pozvánky pre rodičov, kolísku, pamätné knihy a účinkujúcich.

3. Zvolať 02. 06. 2011 komisiu pre školstvo, kultúru a šport a predvolať p. Vilima, p. Vaterku – zástupcov Afusu a p. Mäkkú.

E/ zamieta:

1. Žiadosť p. Pavla Ďuriša, Nesluša 890 a spol. o finančný príspevok na opravu a údržbu prístupovej cesty do Osád Balošákovce, Čulákovce a Hutyrovce. Odporúča žiadateľovi obrátiť sa na majiteľa prístupovej cesty – Komposesorát, s. r o. Nesluša.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.