Uznesenie č. V./2011 zo zasadania OZ v Nesluši, konaného dňa 28. 04. 2011 v reštavrácii Centrum Obecné zastupiteľstvo.

A/ berie na vedomie:

1. Správy Komisie pre regionálny rozvoj a čerpanie eurofondov, Komisie PLVH, Komisie sociálnych vecí a rodiny, Stavebnej komisie a Kultúrnej komisie.

2. Správu kontrolóra obce o nakladaní s majetkom obce - obecný les.

3. Správu starostu obce o schôdzke so SEVAKU s OÚ ohľadom kanalizácie.

B/ schvaľuje:

1. Žiadosť občana o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi: Jozef Gazdík, bytom Nesluša 792 vo výške 1 000 €.

2. Príspevok pre deti ZŠ v hmotnej núdzi na obedy v školskej jedálni vo výške 3 centy za jeden obed do konca šk. roku 2010/2011 podľa zoznamu z Krajského školského úradu.

3. Rekonštrukciu strechy nad budovou TJ (šatne, spol.miestnosť) s rozpočtom 7 000 €, pri získaní finan. prostriedkov opraviť celkovú plochu strechy.

C/ ukladá:

1. Obecnému úradu prejednať návrh stavebnej komisie na informačné označenie ciest s dopravným inšpektorátom v Čadci.

2. Obecnému úradu osadenie kamerového systému v ZŠ Nesluša.

3. Zástupcovi starostu p. Jantošíkovi vypracovať podmienky pre výstavbu nájomných sociálnych bytov a vybrať lokalitu pre prípadnú výstavbu.

4. Stavebnej komisii prejednať a navrhnúť riešenie k žiadosti p. Marty Patykovej.

5. Obecnému úradu prednostne vybudovať sprchovací kút v DOS.

6. Obecnému úradu vyznačenie hlavnej cesty v centre obce smerom na KNM.

D/ odporúča:

1. Starostovi zvolať zasadnutie OZ vo štvrtok 26. mája 2011.

2. Obecnému úradu pomôcť vyriešiť el.prípojku v rómskej osade.

3. Obecnému úradu pomôcť pri odstránení poruchy na obecnom vodovode v rómskej osade.

4. Obecnému úradu zorganizovať akciu „Skrášlime si obec“ na dni 12. - 14. 05. 2011 (vyložiť veľké kontajnery, informovať občanov).

5. Obecnému úradu odstrániť staré zástavky pri škole do 14.5. 2011 a opraviť autobusové zástavky pri škole a Slížovi.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.