Uznesenie č. IV./2011 zo zasadania OZ v Nesluši, konaného 24. 03. 2011.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správy Komisie pre školstvo, kultúru a šport, Komisie pre regionálny rozvoj a čerpanie eurofondov, Komisie PLVH a Komisie sociálnych vecí a rodiny.

2. Správu kontrolóra obce o nakladaní s majetkom obce – obecný les.

3. Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2010.

B/ schvaľuje:

1. Zmeny v rozpočte obce nasledovne:

  1. Presun 1 000 EUR z Podprogramu Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií po 200 EUR z každej komunikácie do Podprogramu 8.2 Základná škola položky Kultúrne podujatia – 50.výročie školy.
  2. Presun 1 000 EUR z Podprogramu 3.3 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce parkovisko Zdravotné stredisko do podprogramu 3.6 Doprava na nákup terénneho staršieho vozidla.

2. Žiadosti občanov o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi:

  • Simona Rácová, bytom Nesluša vo výške 50 EUR + palivo,
  • Erika Cicková, bytom Nesluša vo výške 50 EUR,
  • Jana Liptaiová, bytom Nesluša vo výške 500 EUR,

s upozornením na nutnosť dokladovania ich použitia.

3. Poriadanie posedení s dôchodcami jubilantmi a uvítaní detí do života Usporiadať každé tri mesiace. Zabezpečí Zbor pre občianske záležitosti.

4. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. Polrok 2011.

5. V zmysle Uznesenia OZ č.I, E bod 1. vyplatenie odmeny starostovi obce vo výške 25 % za I. štvrťrok 2011.

C/ ukladá:

1. Doplniť kontrolu nakladania s majetkom obce p. Petrom Chovancom, o bilančné výkazy lesnej hospodárskej evidencie L144 za obdobie 2001 - 2010, súhlasy na ťažbu a preveriť nesúlad súhlasu na ťažbu č.1/11/2009 zo dňa 23. 11. 2009 na 384 m3 s výkazom L144 za rok 2009.

2. Komisii pre pre regionálny rozvoj a čerpanie eurofondov pripraviť Návrh Programového vyhlásenia starostu a OZ na volebné obdobie 2011 – 2014 a SWOT analýzy. Termín: do budúceho OZ.

3. Stavebnej komisii navrhnúť osadenie smerových tabúľ (Vyšný a Nižný koniec) v centre obce.

4. Komisii PLVH zmapovať čierne skládky v obci, ich zoznam poskytnúť pracovníkovi OcÚ, ktorý vyzve majiteľov k ich odstráneniu. Termín: priebežne.

5. OcÚ prejednať a následne osadiť značky Zákaz státia - rodinný dom P. Hrubý a M. Škorík.

D/ odporúča:

1. Starostovi zvolať zasadnutie OZ vo štvrtok 29. apríla 2011.

2. Poslancom preštudovať návrh Zadania územného plánu obce Nesluša a predložiť návrhy na úpravy a doplnenia.

3. p.Jánovi Liskovi opatriť neupravované hroby v okolí kríža a pamätnú tabuľu. Úhradu s tým spojených nákladov riešiť dohodou so starostom.

4. Starostovi usporiadať spoločné stretnutie podnikateľov a poslancov OZ obce.

5. Pracovníkom regionálneho rozvoja soc. podniku prednostne realizovať úpravu soc. zariadenia DOS – sprchovací kút.

6. Komisii pre školstvo, kultúru a šport prejednať s riaditeľkou ZŠ, možnosť zavedenia mliečneho programu a pitného režimu pre žiakov.

7. Poslancom a členom DHZ vytypovať lokality pre realizáciu protipovodňových a protipožiarnych hrádzí.

E/ zamieta:

Žiadosť Júliusa Chovanca , bytom Nesluša 143 o odkúpenie časti Pozemku č. 1679.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.