Uznesenie č. III./2011 zo zasadania OZ v Nesluši , konaného 24. 02. 2011.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1.Stanoviská komisií a kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2011 – 2013.

2.Stanoviská komisií a kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2010.

B/ schvaľuje

1. Rozpočet obce Nesluša pre roky 2011 – 2013 Výdaje 1 198 000 EUR, Príjmy 1 198 000 EUR a Kapitálové výdavky a investičné akcie pre rok 2011 vo výške 171 394 EUR s nasledovnými úpravami:

 1. Presun 1 600 EUR v Podprograme 8.2 Základná škola, Školská jedáleň, Školský klub detí presun z položky ZŠ-údržba budov a ich častí - dvere ŠJ do položky Interiérové vybavenie ZŠ.
 2. Presun prostriedkov odpovedajúcich výške 53% mzdových výdavkov z Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce do Podprogramu 11.3 Zásobovanie vodou.
 3. Presun 2 024 EUR v Podprograme 12.3 Jednorázové dávky sociálnej pomoci položku z položky Úvery a pôžičky jednotlivci 1 012 EUR do Podprogramu 12.2 Starostlivosť o starých občanov Staroba - reprezentačné a 1 012 EUR navýšenie Podprogram 12.3 Hmotná núdza-jednorázové dávky soc.pomoci.
 4. Presun 2 000 EUR v Podprograme 11.2 Správa a údržba verejných priestranstiev a zelene z položky Všeobecný materiál na nákup štiepkovača.

2. Člena komisie pre regionálny rozvoj a čerpanie eurofondov p. Rudolfa Jantošíka.

3. Doplnenie Školskej rady ZŠ, ako zástupcu OZ p. Augustu Plošticovú.

4. Žiadosti občanov o poskytnutí dávky v hmotnej núdzi:

 • Zdena Vlčková /pre Vlček Štefan/,Nesluša 62 vo výške 200.-EUR,
 • Zuzana Hrubá, bytom Nesluša č. 821 vo výške 50.-EUR,
 • Adriana Šefárová, bytom Nesluša 1038 vo výške 50.-EUR,
 • Agnesa Janišová, bytom Nesluša 90 vo výške 200.-EUR,
 • Mária Hrubá, Nesluša 707 vo výške 200.-EUR,
 • Rácová Alžbeta, Nesluša 690 vo výške 65.-EUR,
 • Rácová Soňa , Nesluša 691 vo výške 100.-EUR,
 • Rácová Denisa, Nesluša 690 vo výške 50.-EUR,
 • Rácová Veronika, Nesluša 693 vo výške 50.-EUR,
 • Špiriak Slavomír, Nesluša 313 vo výške 100.-EUR,
 • Martin Janota, Nesluša 49 vo výške 200. EUR,
 • Stanislava Janáčiková, Nesluša vo výške 100.EUR.

5. Žiadosť Anny Berešíkovej bytom Nesluša 980 o odkúpenie pozemku č. KN 670/26 orná pôda o výmere 102 m2 za obvyklých podmienok.

6. Schvaľuje žiadosť Základnej školy o úhradu 174 EUR na štartovné žiakov do matematickej súťaže Klokan.

7. Sponzorský príspevok vo výške 100 EUR pre Kysuckú nemocnicu s poliklinikou Čadca na nákup biolampy.

8. Schvaľuje výšku príspevku žiakov na krúžky CVČ na 6 EUR s platnosťou do 30. 06. 2011.

9. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

10. Návrh soc. komisie preplatiť žiakom pri zápise do I. ročníka poplatok na nákup školských potrieb vo výške 75 EUR na žiaka.

C/ ukladá

1. Kontrolórovi obce doplniť predložený návrh plánu činnosti o kontrolu súladu VZN obce Nesluša a Štatútu obce Nesluša obce s platnou legislatívou a kontrolu ich dodržiavania, napr. zdokladovanie použitia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi s konkretizovaním čoho sa kontroly budú týkať, (zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí a odovzdať ho spolu so Správou o kontrolnej činnosti za rok 2010 na ďalšie rokovanie OZ.

2. Kontrolórovi obce v zmysle § 18d odstavec 2) bod c zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vykonať kontrolu nakladania s majetkom obce p. Petrom Chovancom, ktorému bol majetok obce Obecný les prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie, LHP, Súhlasy na ťažbu.

3. OcÚ vyzvať majiteľa pozemku v časti Krupovka na odstránenie konárov presahujúcich nad cestu III. triedy.

4. Stavebnej komisii navrhnúť riešenie pre výstavbu komunikácie k RD na Puškátke.

E/ odporúča

1. Starostovi zvolať zasadnutie OZ na štvrtok 24. marca 2011.

2. OcÚ osadenie verejného osvetlenia a MR v rómskej osade, pri RD Oľgy Cenigovej (č. 4), osvetlenie za reštauráciou Centrum, predajňou Jednoty v centre obce a pri RD Milana Kubalu (č. 1155).

G/ odkladá

1. Žiadosť Štefana Holého, bytom Nesluša 279 do predloženia vyúčtovania inkasa.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.