Uznesenie č. II./2011 zo zasadania OZ v Nesluši, konaného 28. 01. 2011.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1 . Oznámenie starostu obce o poverení zastupovaním p. Rudolfa Jantošíka v zmysle §-u 13 b, odst.1/zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

2. Predložený návrh VZN o poplatkách za znečisťovanie prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Nesluša.

3. Predložený návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Nesluši.

4. Predložený návrh Rozpočtu obce Nesluša na rok 2011 - 2013.

5. Ďakovný list poslancovi Jánovi Liskovi, adresovaný starostovi obce od občanky Anny Kokošíkovej, bytom Nesluša 419.

6. Žiadosť Anny Rácovej, bytom Nesluša 694 o poskytnutie pôžičky od obce.

7. Žiadosť Petra Janošíka, Nesluša 979 o poskytnutí pôžičky od obce.

8. Žiadosti občanov o poskytnutí dávky v hmotnej núdzi:

 • Zdena Vlčková (pre Vlček Štefan), bytem Nesluša 62;
 • Zuzana Hrubá, bytom Nesluša č. 821;
 • Adriana Šefárová, bytom Nesluša 1038;
 • Agnesa Janišová, bytom Nesluša 90;
 • Štefan Hollý, bytom Nesluša 279;
 • Mária Hrubá, Nesluša 707;
 • Rácová Alžbeta, Nesluša 690;
 • Rácová Soňa , Nesluša 691;
 • Rácová Denisa, Nesluša 690;
 • Rácová Veronika, Nesluša 693;
 • Špiriak Slavomír, Nesluša 313.

9. Žiadosť Pavla Vlčka, bytom Nesluša 400 o zvýšenie nájmu za pozemok vodojemu Parišovka.

10. Upozornenie poslanca Antona Ďuriaša na problematiku spustenia Vodojemu Červené z titulu ohrozenia ďalšieho čerpania financií z fondov Ministerstva ŽP.

B/ schvaľuje:

1. Členov komisií:

Výstavby, územného plánovania a ochrany ŽP

 • Ing. Jana Škutová - tajomníčka komisie,
 • Ľubomír Slíž,
 • Marián Chovaňák ml.,
 • Juraj Janiš,
 • Juraj Bosý,
 • Ing. Ján Vojtek.

Finančnej a správy obecného majetku

 • Matej Tabaček – tajomník komisie,
 • Jaroslav Kubala,
 • Anton Ďuriaš,
 • Bc.Anna Žáková,
 • Rudolf Jantošík.

PLVH

 • Miroslav Škorík - tajomník komisie,
 • Rudolf Jantošík,
 • Vendelín Holík,
 • Ján Mäkký,
 • Ing.Peter Chovanec.

Komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport

 • Marta Valiašková – tajomníčka komisie,
 • Mgr.Blanka Sýkorová,
 • doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • Ľubomír Slíž,
 • Mgr. Janka Ďuriaková.

Komisie pre regionálny rozvoj a čerpanie eurofondov

 • Anton Janáčik,
 • Vladimír Urban.

Komisie sociálnych vecí a rodiny

 • Marta Valiašková - tajomníčka komisie,
 • Anton Ďuriaš,
 • Viera Čadecká,
 • Anna Kutnárová,
 • Jana Chovancová.

2. Požadavku riaditeľky MŠ o možnosti čerpania čiastky 5 000 € na zariadenie s dátumom od 1.2.2011 z kapitoly výdavkov.

C/ ukladá:

1. Kontrolórovi obce predkladať bezodkladne výsledky kontrol, správy o kontrolných zisteniach starostovi obce v zmysle §-u 18 f odstavec 4 Zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení a to zákonom predpísanej forme podľa §-u 17 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

2. Kontrolórovi obce odovzdávať správy o kontrolných zisteniach a materiály súvisiace s jeho činnosťou predkladané OZ 10 kalendárnych dní pred termínom konania zasadnutia OZ v zmysle rokovacieho poriadku OZ a § 18 f odstavec1/bod d/Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zákonom predpísanej forme podľa §-u 17 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

3. Kontrolórovi obce preskúmať sťažnosť Ing. Petra Chovanca, predloženú na rokovanie OZ dňa 28. 01. 2011.

4. Komisii sociálnych vecí a rodiny posúdiť žiadosti o poskytnutí jednorázovej dávky sociálnej pomoci a predložiť ich návrhy na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Termín. na ďalšie rokovanie OZ, Zodpov. preds. komisie.

5. Komisii PLVH prerokovať žiadosť Pavla Vlčka Nesluša č. 400. Termín. na ďalšie rokovanie OZ, Zodpov. preds. komisie.

D/ zamieta:

Všetky žiadosti občanov o finančné pôžičky.

E/ odporúča:

starostovi preskúmať výklad zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo veci pracovného úväzku hlavného kontrolóra starostovi zvolávať zasadania OZ posledný pracovný štvrtok v mesiaci so začiatkom o 15. hod.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.