Uznesenie V./2010 zo zasadania OZ, konaného 23. 09. 2010.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

 1. Písomnú správu kontrolóra obce - Kontrola plnenia uznesení OZ - správa č. 4/2010.
 2. Písomnú správu kontrolóra obce - Plnenie rozpočtu k 31. 08. 2010 - správa č. 5/2010.
 3. Správu starostu obce o finančnej situácii ku dňu 17. 11. 2010 a výhľadovo do konca roku.
 4. Správu finančnej komisie s odporúčaniami pre vedenie pokladne obecného úradu.

B/ schvaľuje

 1. Prenájom obecného pozemku pri starej školskej bytovke p. Jaroslave Janáčovej za obvyklých podmienok.
 2. Žiadosť Jaroslava Dmdu a spol. o poskytnutie kanalizačných rúr v dĺžke 30 bm na odvod dažďovej vody v časti obce Dmdovce. Akciu odporúčame zaradiť do plánu rozpočtu na r. 2011.
 3. Žiadosť FK TJ Nesluša o poskytnutie finančného príspevku 300 € pre J. Rapušaka, ktorý utrpel úraz pri futbalovom stretnutí.
 4. Žiadosť Ivana Bieleša o poskytnutie finančnej úhrady 200 € na pokrytie nákladov pri realizácii osvetlenia prístupovej cesty k rod. domu.
 5. Žiadosť Dr. Róberta Patyka o odstránenie dvoch stromov a zakrytie studne v areáli bývalej MŠ.
 6. Žiadosť zam. obecného úradu - p. Košeckej a p. Kubalovej o finančnú úhradu kurzu v čiastke po 159 €, t. j. 50 percent.
 7. Finančnú pôžičku 1000 € Filipovi Janišovi na úhradu dlhu v sociálnej poisťovni na základe riadnej zmluvy o pôžičke s dobou splatnosti 2 roky. Uhradiť poisťovni na základe predložených dokladov. Inú finančnú výpomoc neschvaľuje.
 8. Žiadosť Anny Tordovej o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 200 €.
 9. Žiadosť Karola Žabku a manželky Agnesy Žabkovej o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 50 €.
 10. Žiadosť Ľudovíta Liptaja a manželky Janky Liptajovej ojednorázovú finančnú výpomoc vo výške 400 €.
 11. Žiadosť Kamila Hoffera o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 300 €.
 12. Finančnú čiastku 400 € na zakúpenie elektronického registra kníh do miestnej knižnice.
 13. Finančnú čiastku 100 € pre trénera futbalového klubu TJ Nesluša Jaroslava Mindeka, ktorý utrpel úraz na futbalovom ihrisku.
 14. Upravu rozpočtu v príslušnej kapitole týkajúci sa dokladu V 732 - na 2500 € pre AFUS.
 15. Finančnú odmenu 1000 € pre starostu obce Ing. Mariána Chovaňáka pri príležitosti jeho životného jubilea - 50 rokov.

C/ neschvaľuje

 1. Žiadosť Miroslava Dmdu o prenájom časti školského pozemku. OZ súhlasí iba s najnutnejšou úpravou okolia studne - t. j. osadenie skruže na zamedzenie zatekania povrchovej vody do studne.
 2. Žiadosť Urbariátu Nesluša o odpredaj časti bývalého zdravotného strediska.

D/ ukladá

 1. Zabezpečiť kópie všetkých zmlúv z Katastrálneho úradu KNM súvisiacich s prevodom nadobudnutých bytov nad bývalým ZS Nesluša. Termin: do 15. 12. 2010 Zodp.: obecný kontrolór.
 2. Predložit' na schválenie nájomnú zmluvu s firmou DODO na budúce zasadnutie OZ. Termín: v texte Zodp.: OcÚ.
 3. Splniť uznesenie E/4 týkajúce sa zmluvy medzi OcÚ a zhotoviteľom bytov nad ZS. Termin: do budúceho zastupiteľstva. Zodp.: OcÚ.
 4. Splniť uznesenia dotýkajúce sa bodov D/3 a D/7 zo zasad. OZ 29. 08. 2010. Termin: do 31. 12. 2010. Zodp.: OcÚ.

Návrh na uznesenie spracovala komisia: Ďuriaš, Pospíšil, Nekoranec. Uznesenie bolo schválené, zdržali sa traja.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.