Uznesenie V./2010 zo zasadania OZ, konaného 23. 09. 2010.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

 1. Plnenie uznesenia z predchádzajúceho OZ zo dňa 29. 07. 2010.
 2. Správu o plnení rozpočtu k 31. 08. 2010 a správu o finančnej situácii obce.
 3. Informáciu starostu o priebehu výberového konania na dodávateľa stavebných prác pre projekt rekonštrukcie ZŠ.
 4. Správu o vydaní stavebného povolenia na rekonštrukciu hornej školy na zariadenie pre seniorov.
 5. Správu o stave spracovania zápisu do ROEPu.

B/ schvaľuje

 1. Pre nadchádzajúce komunálne voľby určuje počet volebných obvodov 1. počet poslancov 11.
 2. Poskytnutie finančných prostriedkov podľa možnosti rozpočtu obce na montáž dažďových žľabov a zvodov na pekárni.
 3. Poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci rodine zosnulej p. Harvančákovej vo výške 500 € vyplatiť Júliusovi Sucháňovi.
 4. Poskytnutie finan. náhrady p. Jaroslave Šidlovej vo výške 400 € na úhradu nákladov na pohreb brata V. Ficka.
 5. Poskytnutie jednorazovej finančvýpomoci p. Márii Vavrovej vo výške 200 €.
 6. Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci p. Vlaste Židkovej vo výške 200 €.
 7. Prenájom pozemku p. Jozefovi Liskovi za účelom parkovacieho miesta o výmere 20m2 pri bytovke č. 838 za obvyklých podmienok ako ostatným občanom.
 8. Poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci p. Vlaste Vlčkovej vo výške 200 € na opatrovanie
  invalidného manžela.

C/ zamieta

 1. P. Vlaste Židkovej odškodné za úraz pri spadnutí v dome smútku.

D/ doporučuje

 1. Obecnému úradu výhľadovo zabezpečiť opravu regulácie a cesty na dolnom konci za účelom náhradného dopravného prepojenia Nesluše s KNM.
 2. Obecnému úradu vyriešiť prekrytie kanála na "Kalincovom potoku"
 3. Zabezpečiť osadenie informačnej značky "slepá ulica" na dolný koniec.
 4. Obecnému úradu zabezpečiť položenie koberca v dome smútku na celú plochu medzi lavicami aj okolo katafalku.
 5. Odstúpit' od dohody v združení obcí na účasti vytvorenia spoločného zberného dvora.

E/ ukladá

 1. Obecnému úradu preveriť cenu projektu na dopravné riešenie zobojsmemenia vyšnej cesty, v pripade ceny do 400 € objednať jeho vypracovanie. Termín: do ďalšieho zasad. OZ. Zodpov.: Ocú.
 2. Finančnej komisii preveriť čerpanie finančných prostriedkov na akcie: Neslušský chomút a Rocknes. Termín: do ďalšieho zasad. OZ. Zodp.: finanč. komisia.
 3. Hlavnému kontrolórovi predložiť správu o plnení rozpočtu k 31. 08. 2010. Termín: do ďalšieho zasad. OZ. Zodpov.: hlavný kontrolór.
 4. Obecnému úradu predložiť OZ k nahliadnutiu zmluvy o spôsobe nadobudnutia bytov nad ZS. Termín: do ďalšieho zasad. OZ. Zodpov.: OcÚ.
 5. Obecnému úradu vyzvať dodávateľa stavby telocvične ZŠ na odstránenie závad podlahy. Termín: do ďalšieho zasad. OZ. Zodpov.: OcÚ.
 6. Obecnému úradu pri plánovaných úpravách komunikácií spevniť aj krajnicu cesty pri farskom úrade. Termín: bez termínu. Zodpov. OcÚ.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.