Uznesenie IV./2010 z mimoriadneho zasadania OZ, konaného 29. 07. 2010.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

 1. Správu kontrolóra obce o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva.
 2. Informáciu kontrolóra obce o novelizácii Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
 3. Informáciu starostu obce o finančnej situácii obce.
 4. Informáciu starostu obce o začatí rekonštrukcie Základnej školy v Nesluši firmou Eltos Žilina v rozsahu 500 000 € a o rozsahu rekonštrukčných prác.
 5. Žiadosť skupiny občanov o zrušenie rozhodnutia ohľadom obojsmernej premávky na vyšnej ceste.

B/ schvaľuje

 1. Zásady odmeňovania poslancov vypracované a prednesené starostom obce.
 2. Finančný príspevok 300 € na obnovenie informačných tabúľ pre Základnú organizáciu SZOPK v Nesluši s tým, že tabule budú obnovené do 30. 09. 2010.
 3. Finančný príspevok pre Okresnú organizáciu včelárov v KNM vo výške 100 €.
 4. Finančné prispevky sociálne odkázaným občanom nasledovne:
  • Márii Liskovej, bytom Nesluša č. 938 vo výške 200 €,
  • Gabriele Harvančákovej, bytom Nesluša č. 1027 vo výške 300 €,
  • Márii Štrbovej, Nesluša č. 71 vo výške 200 €,
  • Zuzane Kršíkovej, bytom Nesluša 60 vo výške 200 €,
  • Jane Plevkovej, bytom Nesluša č. 379 vo výške 200 €,
  • Monike Janáčikovej, bytom Nesluša č. 863 vo výške 100 €.
 5. Odpredaj materiálu zo zastávok SAD podľa jednotlivých žiadostí v cene železného šrotu - Milan Vnuk, Nesluša 498, Milan Hrubý, Nesluša 969, Rastislav Juríček, Nesluša 856.
 6. Žiadosť Vladimíra Vlčka, bytom Nesluša 1027 o odpredaj pozemku pri ZS - zastavanú plochu prístrešku za cenu 3,30 € za štvorcový meter.
 7. Žiadosť Janky Šidlovej, bytom Nesluša 1157 o odpredaj pozemku pri ZS pod garáž v cene 3,30 € za štvorcový meter.
 8. Žiadosť Milana Vnuka Nesluša 498 o odpredaj pozemku po bývalej zastávke SAD v cene 3,30 € za štvorcový meter.

C/ zamieta

 1. Žiadosť Stanislava Slíža, Nesluša č. 963 oodpredaj pozemku pri hornej škole. V prípade záujmu môže OcÚ ponúknuť iba nájomnú zmluvu.
 2. Žiadosť Veroniky Chovancovej, bytom Nesluša č. 143. OZ trvá na svojom pôvodnom uznesení.

D/ ukladá

 1. Zabezpečiť splnenie povinností určených zákonom o OZ vplatnom znení. Termin: 30. 09. 2010. Zodpov.: OcÚ.
 2. Prerokovať dopravné značenie ohľadom možnost' obojsmernej premávky vyšnej cesty s D1 PZ v KNM. Termín: 31. 08. 2010. Zodpov.: OcÚ.
 3. Osadiť rúru z PVC do jarku vedľa MK U Adamkov. Termin: 31. 08. 2010. Zodpov.: OcÚ.
 4. Zhotoviť oplotenie areálu DOS. Termín: do 30. 09. 2010. Zodpov.: OcÚ.
 5. Zabezpečiť výstavbu prístrešku pri DOS. Termín: 30. 09. 2010. Zodpov.: OcÚ.
 6. Zabezpečiť vyčistenie potoka v časti obce nižný koniec od rómskej osady smerom k regulačnej stanici plynu. Termín: 30. 09. 2010. Zodpov.: OcÚ.
 7. Rozšíriť sieť miestneho rozhlasu v časti obce Nižný koniec, konkrétne k RD p. Antona Janáčika a smerom k rómskej osade. Termín:31. 10. 2010. Zodpov:OcÚ.
 8. Posúdiť technické riešenie odvodnenia poľnej cesty pod obecnou horou na Kavuli a pri rodinnom dome Pavla Palárca, Nesluša č. 1051. Temín: 30. 09. 2010. Zodpov: stav. kom.
 9. Upraviť povrch miestnej komunikácie pri rodinnom dome Ing. Jána Janca, Nesluša č. 682 podľa finančných možností obce. Termín: 30. 09. 2010. Zodpov: OcÚ.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.