Uznesenie II./2010 zo zasadania OZ, konaného 15. 04. 2010.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

 1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní - prednesenú predsedom finančnej komisie, starostom obce a hlavným kontrolórom.
 2. Žiadost' Petra Kubalu o prenájom pozemku KN 3140/2 a 3140/3.
 3. Informáciu starostu obce. získanú s Katastrálneho úradu o zápise ROEP-u obce Nesluša do 31. 05. 2010.

B/ schvaľuje

 1. Programový rozpočet OcÚ na rok 2010 príjmy: 1 154 350 €, výdaje: 1 154 350 €.
 2. Obojstranne spojazdnit' vyšnú cestu.
 3. Úpravu cestnej kanalizácie pri p. Bučkovi a u Adamkov - položením kanalizačných rúr.
 4. Finančný príspevok vo výške 500 € na vydanie knihy "Človek je koruna potvorstva".
 5. Zakúpenie kanalizačných rúr žiadatel'ovi Jaroslavovi Kormanovi, bytom Nesluša č. 954 v dĺžke 40 m v blízkosti novostavby RD.
 6. Sociálnu výpomoc nenávratnú vo výške 200 € Zdene Vlčkovej, bytom Nesluša 62.
 7. Sociálnu výpomoc nenávratnú vo výške 200 € Kataríne Janišovej, bytom Nesluša 169.
 8. Finančný príspevok nenávratný Únii nevidiacich vo výške 100 €.
 9. Finančný príspevok nenávratný vo výške 200 € MO SČK.
 10. VZN č. 1/2010 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi v obci Nesluša s navrhnutou úpravou bodu 5 a 6 podľa zápisnice k bodu 3.

C/ zamieta

 1. Žiadosť o finančný príspevok Občianskemu združeniu LUMEN Raková.
 2. Žiadosť Hany Štrkáčovej, bytom Nesluša 694 o poskytnutie pôžičky na zakúpenie unimobunky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
 3. Žiadosť o sponzorský príspevok na finalizáciu projektu vlastivednej publikácie o obci Rudina z dôvodu zlej finančnej situácie.

D/ doporučuje

 1. Rade CVČ predložit' návrh na zníženie poplatku pre deti v hmotnej núdzi na základe písomného zoznamu a tiež úhradu platby učiteľom vykonávajúcim pedagogický dozor najednodňových akciách poriadaných mimo školy (exkurzie, výstavy, ...).

E/ ukladá

 1. OcÚ vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov pod vytypovanú prístupovú komunikaci k individuálnej výstavbe rodinných domov na Puškátke.
 2. OcÚ prizvať nájomcu pekárne na ďalšie zasadanie OZ vo veci neuhradených pohľadávok.
 3. Hlavnému kontrolórovi informovať zastupiteľstvo o stave vynaložených finančných prostriedkov na územný plán obce.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.