Uznesenie III./2009 zo zasadania OZ, konaného 08. 04. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Výsledky volieb do funkcie hlavného kontrolóra.

2. Návrh starostu obce Nesluša na vstup do združenia EKOSEP - Kysuce.

3. Žiadosť Ivety Kubalovej, bytom Nesluša č. 1029 o prenájom objektu „záhradné bystro“ v centre obce.

4. Správu finančnej komisie o výške nedoplatkov dane z nehnuteľností.

B/ konštatuje,

že do funkcie kontrolóra obce bol zvolený Daniel Ševčík, bytom Nesluša č. 827.

C/ schvaľuje

1. Vstup obce Nesluša do združenia EKOSEP - Kysuce.
2. Žiadosť Ivety Kubalovej, bytom Nesluša č. 1029 o prenájom objektu popisné č. 1085 v centre obce na dobu 10 rokov s možnosťou vypovedania zmluvy s polročnou lehotou zo strany obce z dôvodu odstránenia stavby, zmeny stavby a zmeny účelu užívania stavby.

D/ ukladá

1. vykonať obhliadku septiku pri ÚSS v Nesluši – popisné č. 382 a navrhnúť opatrenia na odstránenie závad. Termín: do ďalšieho zasadania OZ, Zodpov. predseda komisie PLVH.

2. vykonať fyzickú inventúru potrebnú k auditu Termín: do konca mája 2009, Zodpov. predsedovia invent. komisií.

3. OcÚ overiť účtovnú závierku auditorom za rok 2008 Termín: do konca VI./2009

4. OcÚ prizvať nájomcu pekárne Pavla Štefanca na ďalšie OZ za účelom vysporiadania finančných nedoplatkov voči obci Termín: do ďalšieho OZ.

5. OcÚ prešetriť možnosti vymáhania neuhradených pohľadávok a informovať členov finančnej komisie resp. OZ Termín: do ďalšieho OZ, Zodpov. správca daní.

6. kontrolórovi obce: vykonať konrolu hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami v organizáciach: TJ, MO ZPCCH, správa cintorína, MO ČK, DHZ a CVČ.

7. preveriť výstavbu miestnej komunikácie v časti „Kalincov potok“, či sa buduje v súlade s existujúcim geometrickým plánom. Termín: do ďalšieho OZ, Zodpov. stavebná komisia.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.