Uznesenie II./2009 zo zasadania OZ, konaného 20. 02. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Správu bývalého hlavného kontrolóra o hospodárení obce Nesluša za rok 2008.

2. Pripomienky poslanca Antona Ďuriaša k správe v bode 1: chýba audit, informácie za ZŠ, MŠ, CVČ, správcu cintorína a tiež ročné vyúčtovania od miestnych organizácií, ktorým sú poskytované finančné prostriedky.

3. Čerpanie rozpočtu za rok 2008.

B/ schvaľuje

1. Programový rozpočet obce na roky 2009 – 2011. Rozpočet na rok 2009: príjmy: 1 289 256 €, výdaje: 1 289 256 € a investičné akcie pre rok 2009 vo výške 390 029 € podľa určených priorít tvoriacich prílohu tohto uznesenia.

2. Finančný príspevok nenávratný pre dcéru Rudolfa Janáčika, bytom Nesluša č. 1109 na pokrytie výdavkov spojených s jej štúdiom vo výške 200 €.

3. prepočet poplatkov vyberaných obcou z dôvodu prechodu na euromenu

Katolícky-kultúrny dom:

 • letná sezóna – hlavná sála 10 €, prístavba 7 €;
 • zimná sezóna- hlavná sála 13 €, prístavba 10 €;
 • pre miestnych občanov ostáva poplatok 7 €.

Poplatky za užívanie verejného priestranstva:

 • predaj v centre 10 €,
 • mimo centra 5 €.

Relácie v miestnom rozhlase:

 • rôzne oznamy (blahoželania) 3 €,
 • predaj (bez uvedenia cien) 7 €,
 • predaj (s uvedením cien) 10 €,
 • relácie v sobotu, nedeľu a sviatky 10 €,
 • Príspevok pri narodení dieťaťa: 100 €,
 • Poplatok za použitie sobášnej siene: 16 €.

D/ ukladá

1. Písomne upozorniť správcu budovy DOS č. 382 na dolnom konci obce o nefunkčnosti septiku a o odstránení prípadných závad Termín: do ďalšieho zasadania OZ, Zodpov. Ing. Košecký.

2. Dodatočne predložiť správy o hosp. za rok 2008 podľa bodu A-2 Termín: do ďalšieho OZ, Zodpov. riaditelia a predsedovia.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.