Uznesenie I./2009 zo zasadania OZ, konaného 06. 02. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Ústnu požiadavku Stanislava Hlinu o znovu preriešenie ochranného pásma medzi cintorínom a jeho RD.

2. Predlohu rozpočtu plnenia 2008 a výdavky na roky 2009 – 2011 a tiež návrh kapitálových výdavkov a investičných akcií v rozpočte 2009.

3. Informáciu starostu obce o riešení porušenia dohody medzi Ing. Petrom Chovancom a obcou, týkajúcej sa ťažby v obecnom lese.

B/ schvaľuje

1. Žiadosť ZŠ v Nesluši o úhradu nákladov na cestovné pre lyžiarsky výcvik.
2. Žiadosť Márie Židkovej, bytom Nesluša 7 o jednorazový finančný príspevok nenávratný v hmotnej núdzi vo výške 100 €.

C/ doporučuje

1. stretnutie poslanca Petra Kubalu so starostom obce vo veci predloženia zámeru týkajúceho sa výstavby penziónu v centre obce a následne i spoločného dohovoru na ďalší prenájom pozemku pod túto stavbu.

2. u správcu ciest urgovať opravu mostíka pri RD p. Bosého č. 258 a úsek hlavnej komunikácie v blízkosti RD p. Kykloša č. 293.

3. doporučuje autobusovú zastávku pri RD Márii Račkovej, bytom Nesluša č. 498 zrekonštruovať na pôvodnom mieste.

4. starostovi obce predložiť harmonogram zasadaní a tieto zvolávať v dopoludňajších hodinách.

5. spracované uznesenia po jednom exemplári vyhotoviť pre každého poslanca OZ po každom zasadaní.

6. zverejniť uznesenia OZ za druhý polrok 2008 a I. zasadanie 2009 na internetovej stránke obce.

D/ ukladá

1. zverejniť obvyklým spôsobom (tlač, internet) informáciu o výberovom konaní na funkciu hlavného kontrolóra obce.

2. OcÚ vydať nariadenie o odstránení drobnej stavby (hospodárskej budovy) na parceli 2027 jej majiteľovi z dôvodu ohrozenia cestnej
premávky i samotných účastníkov premávky.

3. Stavebnej komisii vykonať obhliadku poškodeného premostenia – vstup do osady Červené. Termín: do ďalšieho zasadania OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.