Uznesenie VI./2008 zo zasadania OZ, konaného 19. 12. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Správu o plnení rozpočtu za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009.

2. Správu o stave telocvične podanú na podnet učiteľov ZŠ obsahujúcu vymenovanie poškodeného zariadenia v objekte.

B/ schvaľuje

1. VZN č. 4/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

2. Finančný príspevok vo výške 50 000,- Sk Jánovi Grešákovi na náklady spojené s vydaním publikácie príbehov zo života pod názvom Ozveny hôr.

3. Finančný príspevok nenávratný vo výške 5 000,- Sk žiadateľovi Miroslavovi Matúšovi, bytom Nesluša č. 1053 na zakúpenie invalidného vozíka pre svojho syna Patrika Matúša.

4. Finančný príspevok nenávratný vo výške 5 000,- Sk žiadateľke Magdaléne Janišovej, bytom Nesluša č. 90.

5. Odkúpenie pozemkov pri dome smútku od občanov Cyrila Ševčíka, bytom Nesluša 1002 a Kataríny Janišovej, bytom Nesluša 169 po overení si vlastníckych vzťahov a zistení, či pozemok nie je predmetom súdneho sporu za cenu 400,- Sk/m2.

6. Prenájom pozemku obce č. 3140/2,3 o výmere 22 444 m2 a 5 090 m2 žiadateľovi Antonovi Janáčikovi, bytom Nesluša č. 976 na obdobie 99 rokov.

C/ odkladá

1. Žiadosť Petra Kubalu , bytom Nesluša č. 1029 o odkúpenie príp. prenájmu parcely pod Večierkou v centre obce.

2. Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov súpisné č. 1027 o súhlas k vybudovaniu garáží.

3. Žiadosť MUDr. Ivety Liskovej vo veci odkúpenia časti zdravotného strediska pre účely zriadenia súkromnej ambulancie.

E/ doporučuje

1. predložiť na ďalšie OZ zadanie stavby rekonštrukcie centra obce vypracovanú Jánom Vojtekom.

F/ ukladá

1. pripraviť návrh nájomnej zmluvy na prenájom obecného pozemku k žiadosti Antona Janáčika, bytom Nesluša 976.

2. zrealizovať vytýčenie káblových sietí k žiadosti spoločenstva vlastníkov bytov súpisné č. 1027 o súhlas k vybudovaniu garáží.

3. vytýčiť a následne zrealizovať miestnu komunikáciu do osady Majtánky.

4. Vypracovať ohodnotenie priestorov v ZS pre odpredaj k žiadosti MUDr. Ivete Liskovej.

5. Pozvánky s programom zasadaní zasielať v predstihu všetkým poslancom.

6. So správou ciest prerokovať dopravnú situáciu pri rodinnom dome p. Bosého, urgovať opravu tohto úseku.

7. Do rozpočtu na rok 2009 zahrnúť finančnú čiastku na rekonštrukciu OcÚ a nevyhnutné opravy na bývalej ZŠ hornej.

8. Do rozpočtu na rok 2009 zahrnúť finančnú čiastku na miestnu komunikáciu okolo Mária Jantošíka. Termín: do ďalšieho zasadania OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.