Uznesenie V./2008 zo zasadania OZ, konaného 31. 10. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ.

2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, podanú riaditeľkou ZŠ.

3. Správu o výchovno-vzdelácacej činnosti v centre voľného času.

4. Informáciu poslanca Ďuriaša o možnosti zlikvidovania divokej skládky na dolnom konci obce, vybudovanie osvetlenia pri rod. dome občana Mária Jantošíka , rozšírení osvetlenia a miestneho rozhlasu pri novostavbách rodinných domov občanov Komzalu a Macáška, predkladaní fotokópií faktúr na OZ a tiež obnovenie funkčnosti stavebného oddelenia po rozviazaní pracovného pomeru pracovníčkou tohto úseku.

5. Pripomienku poslancov Pospíšila a Ďuriaša zvolať mimoriadne OZ vo veci doplnenia rozpracovaného územného plánu obce.

6. Návrh poslanca Chovaňáka zaoberať sa účelným využitím budovy ZŠ hornej.

7. Informáciu poslanca Janáčika o prevoze drevnej hmoty firmou z Kysuckého Nového Mesta ponad osadu Suchá.

8. Ústne vzdanie sa Petra Kubalu funkcie prísediaceho na OS v Žiline.

B/ schvaľuje

1. VZN č. 3 /2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach obce.

2. Žiadosť rodín Janáčikových č. d. 550, 551 a 552 o realizáciu pôvodnej prístupovej cesty popod ich rodinné domy a to úpravou a navozením makadamu na vytýčený pozemok.

3. Finančný príspevok nenávratný občanovi Petrovi Jantošíkovi, bytom Nesluša č. 979 z dôvodu úhrady finančných nákladov spojených s úmrtím manželky vo výške 5 000,- Sk.

4. Anna Vlčkovú, bytom Nesluša č. 151 za prísediacu na okresnom súde v Žiline.

C/ zamieta

1. Žiadosť obyvateľov zdravotného strediska o výstavbu garáží.

D/ odkladá

1. Žiadosť Antona Janáčika o odkúpenie obecného pozemku č. 3140/2.

E/ doporučuje

1. starostovi obce zistiť možnosti okolo odpredaja pozemku , o ktorý má záujem žiadateľ Anton Janáčik.

2. starostovi obce prekonzultovať zníženie ponuky odpredaja pozemku od Cyrila Ševčíka z ponúknutej finančnej čiastky 500,- Sk na 300,- Sk.

3. Písomne upozorniť Ing. Petra Chovanca na dodržiavanie zmluvných podmienok týkajúcich sa prenájmu obecného lesa.

F/ ukladá

1. vyzvať občanov v rómskej osade o svojpomocnú opravu vybudovaného zdroja pre ich účely pod dozorom pracovníka Ocú a tiež odstránenie skládky a odpadov v ich okolí.

2. pripraviť návrh úpravy VZN o poplatkoch za odvoz TKO a stavebného odpadu.

3. prerokovať so žiadateľkou Zdenkou Plevkovou existenciu autobusovej zastávky.

4. prizvať MUDr. Ivetu Liskovú vo veci zriadenia súkromnej ambulancie Termín: do ďalšieho zasadania OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.