Uznesenie IV./2008 zo zasadania OZ, konaného 22. 08. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Sťažnosť Rastislava Dupkalu a ostatných susedov, týkajúcu sa znečistenej pitnej vody z obecného vodovodu.

2. Správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadania.

3. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2008.

4. Návrh územného plánu obce. Poslanci obdržali písomnú formu, návrh bude zverejnený na internete a na vývesnej tabuli.

5. Plán obce na zavedenie eura.

B/ schvaľuje

1. Podpísanie mandátovej zmluvy s firmou STAR/EÚ týkajúce sa projektu „Rekonštrukcia centrálnej časti obce“.

2. Presun finančných prostriedkov vo výške 500 000,- Sk z kapitoly CVČ do kapitoly zásobovanie vodou.

3. Finančnú čiastku 30 000,- Sk na opravu zvodov v budove telocvične ZŠ.

4. Za prísediacu na Okresnom súde v Žiline Petra Kubalu, bytom Nesluša č. 1029.

5. Finančný príspevok vo výške 5 000,- Sk pre obec Topoľníky na odstraňovanie následkov mimoriadnej situácie zapríčinenej silnou víchricou.

6. Odpredaj nebytového priestoru o rozlohe 3,7 m2 v budove ZS Petrovi Korenému, bytom Nesluša č. 343 za cenu 5 000,- Sk/m2 potrebného na vybudovanie vchodu do odkúpenej bytovej jednotky.

7. Finančný príspevok vo výške 3 000,- Sk na zakúpenie materiálu k úprave ragulácie vodného toku pri rodinnom dome žiadateľovi Petrovi Vaterkovi, bytom Nesluša č. 1008.

8. Prenájom obecného pozemku žiadateľovi Jozefovi Koptákovi, bytom Nesluša č. 1045 na dobu 5 rokov za 100,- Sk/rok pre účely uskladnenia dreva.

9. Finančnú odmenu vo výške 5 000,- Sk pre Miroslava Zajaca za údržbu verejného osvetlenia.

10. Finančnú čiastku 3 000,- Sk Milanovi Židekovi, bytom Nesluša č. 6 za materiál a prácu na odvodnení otáčky autobusov na dolnom konci obce.

11. Finančnú čiastku 40 000,- Sk na účely odvedenia dažďovej vody v uličke pri Slávke Mäkkej a spol. a to na zakúpenie materiálu, konkrétne plastových rúr . Prácu si občania zrealizujú svojpomocne.

C/ zamieta

1. Žiadosť Júliusa Chovanca, bytom Nesluša č. 143 o odkúpenie parcely č. 1679/2.

2. Žiadosť Vilmy Kubalovej, bytom Nesluša 1035 s tým, že spôsobenú škodu si menovaná uplatní občiansko-právnym konaním od majiteľa psa.

E/ doporučuje

1. riaditeľke ZŠ a riaditeľke CVČ na ďalšie zasadanie predložiť správy o činnosti za uplynulý školský rok.

2. starostovi obce prekonzultovať so správou SEVAK-u stav príprav budovania kanalizácie dolných Kysúc – konkrétne aj našej obce.

3. starostovi obce po overení platnosti predloženého LV, resp.vysporiadaného majetkovo právneho vzťahu k nehnuteľnosti podpísať kúpno-predajnú zmluvu na odpredaj pozemku pod garáž žiadateľovi Václavovi Purašíkovi so stanovenou cenou 100,- Sk/m2.

4. starostovi obce preskúmať možnosť zhotovenia vodovodnej komory v lokalite u Klimkov a náväzne príprava projektovej dokumentácie pre úpravovňu pitnej vody v lokalite Parišovce.

D/ ukladá

1. vyzvať účastníkov obecného vodovodu, ktorí doposiaľ nezrealizovali výmenu prípojok, aby tak učinili v upomienke stanovenom termíne.

2. realizovať technické opatrenia na zlepšenie kvality pitnej vody.

3. preveriť poruchu na obecnom vodovode pri rómskej osade a následne túto odstrániť.

4. vyzvať nájomcov budovy komposesorátu v centre obce, aby vyložili nádoby na TKO a udržiavali poriadok pred prenajatými budovami.

5. upozorniť správcu štátnej komunikácie na porušenie telesa štátnej cesty pri rod. dome p.Bosého. Termín: do ďalšieho zasadania OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.