Uznesenie III./2008 zo zasadania OZ, konaného 13. 06. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadania.

2. Vzdanie sa funkcie predsedu komisie pre šport, mládež a kultúru - Antona Ďuriaša.

3. Informáciu starostu obce o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Centra voľného času v Nesluši.

4. Žiadosť občanov z časti obce Holovce o zriadenie prístupovej cesty k pozemkom na základe zhotoveného geometrického plánu.

B/ schvaľuje

1. Premiestnenie jazdeckého krúžku pri CVČ do priestorov na dolnom konci obce do 30. 06. 2008.

2. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovaním a modernizáciou ZŠ v Nesluši, ktorý je realizovaný pre „Základnú školu Nesluša v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“ a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a strednodobými prioritami obce; b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; c) financovanie projektu vo výške 5%celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 910 000 Sk.

3. Návrh VZN č. 2/2008 o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby.

4. Žiadosť Slovenského zväzu včelárov ZO KNM o poskytnutie finančného príspevku vo výške 5 000,- Sk.

5. Zvýšenie odmeny pre účinkujúcich na svadobných obradoch:

  • sobášiaci: 700,- Sk,
  • ostatní: 500,- Sk.

C/ zamieta

1. Žiadosť Václava Purašíka , bytom Nesluša č. 577 , týkajúcu sa odkúpenia pozemkov v miestnej časti u Klimkov p.č. . 278.s konštatova- ním, že výstavba ďalších garáží v tejto lokalite nie je možná z dôvodu bezpečnostného prístupu záchranných a iných vozidiel. V prípade pozemku pri garáži žiadateľa trvá OZ na prijatom stanovisku v predchádzajúcich zasadaniach OZ.

D/ ukladá

1. Preveriť podmienky mandátovej zmluvy s firmou STAR/EÚ týkajúce sa projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete a výstavba kanalizačnej siete“ a Rekonštrukcia centrálnej časti obce. Termín: do 30. 06. 2008, Zodpov.: predseda fin. kom.

2. Zabezpečiť opravu žľabov a zvodov na telocvični a budove ZŠ. Termín: do 30. 06. 2008, Zodpov.: riaditeľka ZŠ.

3. Preveriť možnosti zriadenia Domu dôchodcov v priestoroch ZŠ Hornej. Budovu riadne zabezpečiť proti rozkrádaniu – poverením osoby na pravidelnú kontrolu predmetnej budovy. Termín: počnúc dňom 30. 06. 2008, Zodpov.: riaditeľka ZŠ v spolupráci s OcÚ.

4. Pripraviť návrh na riešenie žiadostí a stanovenie všeobecných podmienok, týkajúcich sa odvedenia dažďovej vody v jednotlivých miestnych častiach obce a zároveň stanovenie výšky príspevku od obce pre ich realizáciu. Termín: do ďalšieho OZ, Zodpov.: komisia PLVH.

E/ doporučuje:

1. Zaktualizovať internetovú stránku o uznesenia OZ. Termín: priebežne, Zodpov.: OcÚ.

2. V reláciách MR venovať zvýšenú pozornosť zameranú na čistotu obce, centra obce a tiež na zákaz spaľovania sušeného sena a iného odpadu. Termín: priebežne, Zodpov. OcÚ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.