Uznesenie II./2008 zo zasadania OZ, konaného 11. 04. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Pripomienky poslanca Ďuriaša o dodatočnom zhotovení zmluvy o poskytnutí strešných priestorov na výstavbu bytov nad zdravotným strediskom, opravy miestnej komunikácie k rod. domu p. Cenigu a p. Jantošíka a vybudovanie verejného osvetlenia v tejto časti k likvidácii divokých skládok v dolnej časti obce od rod. domu p.Liskovej po hranicu nášho katastrálneho územia, opraviť poruchu na obecnom vodovode do rómskej osady a úpravu regulácie potoka v tejto časti.

2. Informáciu starostu obce o výzve na predkladanie žiadostí ONFP opatrenie 1.1. infraštruktúra vzdelávania.

3. Správu pedagogického zboru ZŠ v Nesluši o problémovom žiakovi.

B/ ruší

bod B-6 uznesenia č. I./2008 zo dňa 14. 02. 2008, týkajúceho sa odpredaja nadbytočných vozidiel OcÚ: pojazdný favorit ŠPZ KM – 071 AB za sumu 10 000,- Sk a nepojazdný favorit na náhradné diely za 8 000,- Sk.

C/ schvaľuje

1. Úpravu VZN č. 7/2004 o zbere preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v bode 6.4.2.

2. Odpredaj nadbytočných vozidiel OcÚ: pojazdný favorit ŠPZ KM – 071 AB a nepojazdný favorit na náhradné diely za šrotovú cenu.

3. Finančný príspevok jednorazový nenávratný vo výške 2 000,- Sk žiadateľke Vilme Burdiakovej, bytom Nesluša 444 .

4. Žiadosť Anny Liskovej, bytom Nesluša č. 838, týkajúcu sa vyznačenia parkovacieho miesta v areáli ZŠ z dôvodu vlastnenia preukazu ŤZP (následne využívanie vozidla) pri bytovke žiadateľky a to zo severnej strany plechového skladu

D/ ukladá

1. OcÚ Nesluša písomne vyzvať dodávateľskú firmu, ktorá zhotovila ihrisko, s umelým trávnikom pri ZŚ Nesluša , aby vrámci záručnej lehoty odstránila závady. Termín: do 20. 04. 2008, Zodpov. OcÚ.

2. Požiadať náčelníka PZ KNM o zvýšenú hliadkovu pohotovosť hlavne v nočných hodinách, nakoľko dochádza k opakovaným krádežiam v centre obce. Termín: do ďalšieho OZ, Zodpov.: OcÚ.

3. Predsedovi komisie pre šport mládež a kultúru predložiť štatút komisie a plán činnosti na rok 2008. Termín: do 30. 05. 2008, Zodpov.: predseda komisie pre šport mládež a kultúru.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.