Uznesenie I./2008 zo zasadania OZ, konaného 14. 02. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Správu finančnej komisie, týkajúcu sa kontroly umelého trávnika pri ZŠ Nesluša.

2. Správu kontrolóra obce o hospodárení obce za rok 2007

B/ schvaľuje

1. Rozpočet obce: plnenie za rok 2007 – príjmy 29 543 291,-Sk, výdavky 27 503 192,-Sk; návrh na rok 2008 - príjmy 31 445 000,-Sk,
výdavky 33 712 000,-Sk; investičné zámery na rok 2008 vo výške 8 155 000,-Sk.

2. Inventarizačné komisie v zložení:

OcÚ:

 • predseda: Ing. Ján Vojtek,
 • členovia : Marta Valjašková,
 • Slávka Mäkká,
 • Janka Šidlová,
 • Zuzana Kubicová,
 • Pavol Gúcky.

MKS:

 • predseda: Vladimír Urban,
 • členovia : Miroslav Škorík,
 • Vendelín Holík,
 • Augusta Plošticová.

TJ:

 • predseda: Ján Lisko,
 • členovia : Jaroslav Mindek,
 • Rudolf Bosý,
 • Ján Vlček.

DPZ:

 • predseda : Marian Chovaňák,
 • členovia : Ľubomír Slíž,
 • Anna Mindeková.

MŠ a ŠJ:

 • predseda : Jaroslav Nekoranec,
 • členovia : Anna Žáková,
 • Katarína Urbanová,
 • Mária Pienčáková.

3. Zástupcov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia CVČ Nesluša,ktorá bude realizovať výberové konanie na funkciu riaditeľa CVČ Nesluša v zložení:

 • Marian Chovaňák – starosta,
 • Jaroslav Nekoranec,
 • Vladimír Urban,
 • Martina Cvachová (zástupca zamestnancov),
 • a jeden zvolený zástupca za rodičov.

4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2008 – povodňový plán obce.

5. Reštruktualizáciu prvých municipálnych úverov číslo 024106, zostatok 2 394 000,- Sk a číslo 024732, zostatok 2 200 000 Sk na termínovaný úver vo výške 4 594 000,- Sk na obdobie štyroch rokov s pravidelnými mesačnými splátkami a zároveň zabezpečenie tohto termínovaného úveru vlastnou bianko-zmenkou obce.

6. Odpredaj nadbytočných vozidiel OcÚ: pojazdný favorit ŠPZ KM – 071 AB za sumu 10 000,- Sk a nepojazdný favorit na náhradné diely za 8 000,- Sk.

7. Finančný príspevok nenávratný Emilovi Plošticovi, bytom Nesluša 302 vo výške 2 000,- Sk - formou úhrady obedov v nasledujúcom mesiaci.

8. Finančný príspevok nenávratný vo výške 7 000,- Sk žiadateľovi Karolovi Šteinigerovi , bytom Nesluša 372.

9. Odpredaj priestorov o výmere 8,1 m2 (1,8x4,5) za účelom vybudovania vchodu do svojej bytovej jednotky v budove ZS za cenu 40 000,- Sk. Petrovi Korenému bytom Nesluša č. 343.

10. Odkúpenie haly od Milana Krafčíka, bytom Nesluša 269 pre účely obce za cenu 110 000,- Sk.

C/ zamieta

1. Žiadosti o bezúročnú pôžičku občanom: Simona Rácová, Nesluša 691, Soňa Rácová,Nesluša 691/3, Štefan Rác, Nesluša 691,Martina Rácová Nesluša 691, Tibor Rác,Nesluša 691, Monika Rácová, Nesluša 691 a Erika Cicková,Nesluša 693 do splatenia dlžných čiastok od predchádzajúcich žiadateľov.

2. Žiadosť Júliusa Šteinigera, bytom Nesluša č. 375 o odpredaj obecného pozemku KNC 463.

3. Žiadosť Komposesorátu s. r. o Nesluša o odpredaj garáže súp. č. 15 , nachádzajúcej sa v centre obce z dôvodu plánovanej výstavby celého centra.

E/ doporučuje

1. Starostovi obce prejednať plánovanú výstavbu centra s konateľom Komposesorátu, s. r. o Nesluša.

2. Starostovi obce vstúpiť do jednania s predstaviteľmi VÚC vo veci rekonštrukcie poškodených úsekov štátnej cesty III. triedy.

D/ ukladá

1. Finančnej komisii pripraviť podklady zo stavby ihriska pri ZŠ a tieto postúpiť k nahliadnutiu OZ. Zodpov.: predseda komisie, Termín: do ďalšieho OZ.

2. Vykonať obhliadku a navrhnúť stavebné úpravy na základe požiadavky občanov Červené (žiadosť – Drahomíry Svrčkovej, bytom Nesluša 506). Zodpov.: predseda komisie, Termín: do ďalšieho OZ.

3. Predsedom komisií predložiť zameranie, náplň práce a úlohy na rok 2008 . Správy zo zasadaní komisií predkladať priebežne OZ. Zodpov.: preds. komisií, Termín: do ďalšieho OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.