Uznesenie IX./2007 z zasadania OZ, konaného 09. 11. 2007.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Ústnu správu predsedu stavebnej komisie Jána Vojteka z obhliadky týkajúcej sa riešenia sťažnosti Antona Gašinca bytom Nesluša 918 a žiadosti Milana Vnuka, Nesluša 498.

2. Informatívnu správu kontrolóra obce o zlúčiteľnosti funkcií poslanca OZ a konateľov s. r. o. Žiar.

3. Oznámenie Stanislava Hlinu, bytom Nesluša č. 942 o neuhradení poplatkov za pitnú vodu.

4. Návrhy poslanca Antona Ďuriaša do rozpočtu na rok 2008.

B/ schvaľuje:

1. Plnenie rozpočtu obce za prvý polrok 2007.

4. Finančný príspevok nenávratný vo výške 5 000,- Sk žiadateľke Agnese Svrčkovej, Nesluša 59 a zároveň poskytnutie návratného príspevku podľa požiadavky a výšky dohodnutých splátok do 30 000,- Sk.

5. Žiadateľke Anne Drugovej, bytom Nesluša č. 25 položenie rúr v dĺžke cca 6m , ktorý sa zrealizuje do konca roku.

C/ zamieta:

1. Žiadosti občanov bytovky č. 838 : Jaroslavavy Janáčovej, Jozefa Lisku a Anny Liskovej na prenájom pozemku KN 434/1.

D/ doporučuje:

1. Žiadateľovi Antonovi Gašincovi, bytom Nesluša 918 riešiť sťažnosť formou dohody medzi vlastníkmi pozemkov, nakoľko cesta cez uvedené pozemky bola vytvorená svojvoľne.

2. Občanom bytovky č. 838 predložiť návrh na prerozdelenie pozemku a následne podať žiadosti o odkúpenie.

E/ ukladá:

1. S majiteľom pekárne Pavlovi Štefancovi prerokovať predloženie nového splátkového kalendára s realizovaním platieb od januára 2008 a prizvať ho na ďalšie zasadanie OZ. Zodpov.: OcÚ Termín: do ďalšieho OZ.

2. Opodstatnenosť listu Stanislava Hlinu, bytom Nesluša č. 942 prešetriť stavebnou komisiou. Zodpov. predseda stavebnej kom. Termín: do ďalšieho OZ.

F/ odkladá:

1. Žiadosť Milana Vnuka, bytom Nesluša 498 z dôvodu naplánovaného presunu tried z hornej ZŠ do ZŠ Kutiny čím by bol problém znečisťovania okolia zástavky sčasti vyriešený.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.