Uznesenie č.VII./2007 zo zasadania OZ, konaného 21. 09. 2007.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu starostu obce o plnení úloh z predchádzajúcich uznesení.

2. Doplňujúcu informáciu o vykonávaných sociálnych úkonoch v obci.

3. Ústnu informáciu komisie PLVH o posúdení stavu a možnosti obnovy pôvodnej cesty k stavebným pozemkom v časti obce u Adamkov.

4. Informáciu starostu obce o plnení rozpočtu obce za prvý polrok 2007.

5. Správu sčítacej komisie ohľadom odpredaja nebytových priestorov v časti ZS.

6. Informáciu starostu obce o pripravovanom pláne hospodárstva a soc. rozvoja obce.

B/ schvaľuje:

1. Komisiu pre sčítanie hlasov kvôli odpredaju nadbytočných priestorov v ZS v zložení: Pospíšil, Špirec, Lisko, Hrubý – kontrolór.

2. Odpredaj nebytových priestorov v pravej dolnej časti zdravotného strediska určených pre výstavbu bytov podľa stavebného povolenia
č. 28/2006 zo dňa 07. 02. 2006 vydané obcou Rudina, ako povereným stavebným úradom:

  • žiadateľovi Vladimírovi Vlčkovi, bytom Nesluša č. 1041 – priestory na 3 – izbový byt za cenu 500 000,- Sk,
  • žiadateľovi Petrovi Korenému, bytom Nesluša č. 343 – priestory na 2 – izbový byt za cenu 500 000,- Sk.

3. Žiadateľke Anežke Židkovej , bytom Nesluša č.9 nenávratnú sociálnu výpomoc vo výške 2 000,- Sk.

4. Adama Vilima, bytom Nesluša č. 834 za člena do komisie pre šport, mládež a kultúru.

C/ zamieta:

1. Žiadosť manželov Chomovcov, bytom Nesluša č. 862 o jednorazový sociálny príspevok.

2. Žiadosť Tibora Ráca, bytom Nesluša.691 o návratnú finančnú pôžičku na kúpu pozemku a súčasne i žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku .

D/ doporučuje:

1. starostovi obce dať vypracovať konkurenčnú ponuku na výmenu strechy na budove domu smútku a zvolať k tomuto bodu mimoriadne OZ do 15. 10. 2007.

E/ ukladá:

1. Vykonať obhliadku z dôvodu návrhu premiestnenia autobusovej zastávky pri ZŠ hornej na základe žiadosti Milana Vnuka, bytom
Nesluša č. 498 a zároveň možnosť vybudovania novej autobusovej zastávky u Janáčich. Zodpov.: predseda staveb. komisie Termín: do ďalšieho zasadania OZ.

2. Prešetriť oprávnenosť sťažnosti Antona Gašinca, bytom Nesluša 918. Zodpov.: predseda staveb. komisie Termín: do ďalšieho zasadania OZ.

3. Požiadať OSC o montáž zvodidiel popri štátnej ceste III. triedy v úseku u Drndov a pri Špiriakovi. Zodpov.: OcÚ Termín: do 15. 10. 2007.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.