Uznesenie č.VI./2007 zo zasadania OZ, konaného 10. 08. 2007.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu komisie PLVH , ktorá tvorí prílohu zápisnice.

2. Informáciu o sociálnych úkonoch v obci.

3. Informáciu starostu obce o odpredaji priestorov na prízemí zdravotného strediska.

4. Informáciu poslanca Ďuriaša o preplatení nákladov na opravu vodovodu p. Drugu.

5. Návrh na nutnosť opravy prístupovej cesty u Adamov.

B/ schvaľuje:

1. Opravu mosta v osade Červené do konca roku 2007.

2. Zámenu investičných . nákladov určených na opravu fasády za výmenu okien na najvyšších poschodiach ZŠ, náter radiátorov ,výmenu podláh v školskej jedálni a vymaľovanie priestorov školskom jedálne v sume cca 90 000,- Sk.

3. Odpredaj STL spájacieho plynovodu pre ZS č. 1027 v Nesluši, v rozsahu: PE D -37,5 m, oceľ DN 3,6,m vrátane HUP, STL pre SPP – distribúcia , a. s. za cenu 41 760 Sk.

4. Odpredaj Avie Furgon za cenu 6. 400,- Sk.

5. Zakúpenie vežových hodín v hodnote cca 130 000,- Sk.

6. Príspevok na zregulovanie potoka pri rod. dome č. 757 – žiadateľke Alene Remišovej vo výške 5 000,- Sk.

7. Sociálny príspevok nenávratný vo výške 3 000,- Sk žiadateľke Márii Letkovej, bytom Nesluša č. 881.

8. Príspevok nenávratný vo výške 2. 000,- Sk Únii nevidiacich a slabozrakých so sídlom v Kysuckom Novom Meste.

9. Tajomníčku stavebnej komisie Ing. Zuzanu Kubicovú a člena komisie Jána Mäkkého.

D/ ukladá:

1. Doplniť informáciu o sociálnych úkonoch v obci. Zodpov.: Anna Mindeková Termín: na ďalšom OZ.

2. OcÚ informovať verejnosť o odpredaji nebytových priestoroch v pravej dolnej časti ZS.

3. Vykonať obhliadku pozemku z dôvodu opravy regulácie potoka u žiadateľa Ladislava Švaňu, bytom Nesluša 780. Zodpov.: predseda staveb. komisie Termín: do ďalšieho zasdania OZ.

4. OcÚ informovať dedičov po zosnulých aby si prevzali podiely z kupónovej privatizácie - podľa priloženého zoznamu.

5. Posúdiť stav a následne možnosť obnovy pôvodnej cesty k budúcim stavebným pozemkom u Adamkov. Zodpov.: predseda komisie PLVH Termín: do ďalšieho OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.